| Zmiana, ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem. Kancelaria Adwokacka Łódź
21907
post-template-default,single,single-post,postid-21907,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Zmiana, ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem. Kancelaria Adwokacka Łódź

Ograniczenie, zakazanie kontaktów rodzica z dzieckiem jest możliwe, jeżeli dotychczasowe kontakty poważnie zagrażają dobru dziecka lub je naruszają. Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem ma charakter generalny i obejmuje swym zakresem wszystkie elementy składające się na kontakty z dzieckiem.

Przykładowo Sąd może:

1) zakazać spotykania się z dzieckiem,

2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,

3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,

4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,

5) zakazać porozumiewania się na odległość.

Chodzi tutaj o sytuacje zagrażające sferze duchowej lub fizycznej dziecka: wpajanie mu aspołecznych wzorców postępowania, nadmierne karcenie, demoralizowanie go w inny sposób

Pomimo zakazu utrzymywania kontaktów, rodzic dziecka powinien nadal wykonywać swoją władzę, np. uczestnicząc w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących spraw dziecka.

Zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko. (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2000 r. I CKN 1115/00)

Sąd rozwodowy, czyli orzekający w sprawie zakończenia małżeństwa przez rozwód, ma kompetencję do określenia zakresu kontaktów prawa osobistej styczności z dzieckiem.

Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

Jest możliwość zmiany rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem niezależnie od tego, czy było ono zawarte w wyroku rozwodowym, czy też w postanowieniu sądu opiekuńczego. Jako jedyną przesłankę zmiany tego rozstrzygnięcia wskazano dobro dziecka, jako nadrzędne kryterium wszelkich rozstrzygnięć dotyczących dziecka.

Ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem nie jest podstawą ograniczenia, także większego niż poprzednio, albo pozbawienia utrzymywania kontaktów. Natomiast umożliwia się zmianę utrzymywania kontaktów, która nie polega na ograniczeniu ich zakresu albo na ich pozbawieniu. Zmiana nie może prowadzić do dalszego, większego ograniczenia zakresu kontaktów. Natomiast sąd może zmniejszyć wprowadzone poprzednio ograniczenie, poprzez zniesienie poszczególnych zakazów i innych środków zastosowanych.

Przepisy dotyczące kontaktów rodziców z dzieckiem stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci.(Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1988 r. III CZP 42/88)