| Darowizna nieruchomości na rzecz małoletnich dzieci
22193
post-template-default,single,single-post,postid-22193,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Darowizna nieruchomości na rzecz małoletnich dzieci

Darowizna nieruchomości na rzecz małoletnich dzieci

Zgodnie z treścią art. 888 KC przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Chociaż rodzice, aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, są jego przedstawicielami ustawowymi i sprawują pieczę nad osobą i majątkiem dziecka (art. 92 i nast. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) to nie mogą czynić tego całkowicie dowolnie. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny, a zarząd majątkiem ogranicza się do czynności zwykłego zarządu.  Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego (art. 101 § 3 KRO). Miernikiem czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest – zgodnie z wyrokiem  Sądu Najwyższego z 16 listopada 1982 r., sygn. akt I CR 234/82 – ciężar gatunkowy dokonywanej czynności, jej skutków w sferze majątku małoletniego, wartości przedmiotu danej czynności oraz szeroko pojęte dobro dziecka i ochrona jego interesów życiowych.

Nabycie przez dziecko własności nieruchomości z pewnością  jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Wprawdzie w uchwale z 30 kwietnia 1977 r. (sygn. akt III CZP 73/76) Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że rodzice mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego nabywać dla małoletniego dziecka nieruchomości na podstawie umowy darowizny, ale tylko wtedy, gdy darowizna ta nie rodzi żadnych zobowiązań, ani wobec darczyńcy, ani wobec osób trzecich.

 

FORMA

Jeżeli zdecydujemy się na dokonanie darowizny na rzecz naszego dziecka, potrzebna będzie wizyta u notariusza. Wynika to z tego, że oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego (art. 890 k.c.). Co do zasady wskazać należy, że dokonanie darowizny w drodze sporządzenia aktu notarialnego nie jest wymogiem o charakterze bezwzględnym. Jeżeli bowiem zdecydujemy się na przekazanie dzieckuruchomości i do takiego przekazania faktycznie dojdzie, umowa darowizny będzie uważana za ważną, pomimo niedopełnienia formalności przed notariuszem.

Zgodnie z treścią § 2 w/w artykułu przepis § 1 nie uchybia przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania formy szczególnej dla oświadczeń obu stron. Zgodnie z kolei z treścią art. 158 KC umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, że dla skuteczności dokonania darowizny na rzecz małoletniego bezwzględnie wymagana jest forma aktu notarialnego.