| Orzeczenie rozwodu a dobro małoletniego dziecka
22185
post-template-default,single,single-post,postid-22185,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Orzeczenie rozwodu a dobro małoletniego dziecka

Orzeczenie rozwodu a dobro małoletniego dziecka

Sąd orzeka rozwód jeżeli między stronami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, a także jeżeli nie zachodzi żadna z trzech przesłanek negatywnych orzeczenia rozwodu tj. jeżeli rozwód nie narusza dobra małoletnich dzieci stron, jeżeli orzeczenie rozwodu nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz jeżeli orzeczenia rozwodu nie żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

W szerszym zakresie zostanie w danym miejscu poruszona jedna z przesłanek negatywnych orzeczenia rozwodu jaką jest dobro małoletniego dziecka stron. Orzeczenie rozwodu, mimo zupełnego i trwałego rozkładu więzi emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej pomiędzy stronami, jest niedopuszczalne jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka stron. Należy przede wszystkim rozważyć czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi emocjonalnej dziecka z rodzicem, z którym nie będzie ono zamieszkiwało po rozwodzi. W związku z powyższym mimo rozwodu małżonków, małoletnie dziecko stron powinno mieć możliwość realizacji kontaktów z każdym z rodziców.

Za stwierdzeniem, że dobro małoletniego dziecka ucierpi w  wyniku orzeczenia rozwodu może przemawiać pozycja zajmowana przez strony postępowania rozwodowego. Jeżeli oboje małżonkowie zajmują nieustępliwe stanowisko co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Zwłaszcza jeżeli każdy z rodziców domaga się, aby sprawowanie pieczy nad dzieckiem powierzono wyłącznie jemu, bez jakiejkolwiek ingerencji drugiego z rodziców. Jeżeli każdy z rodziców chce samodzielnie wykonywać władzę rodzicielską nad dzieckiem, podejmować istotne decyzje dotyczące dziecka oraz chce uniemożliwienia drugiemu z rodziców kontaktów z dzieckiem sąd może uznać, że dobro dziecka jest zagrożone oraz może wydać wyrok oddalający powództwo o rozwód.

Istnieją pewne okoliczności które mogą mieć istotne znaczenie dla oceny czy dobro małoletniego dziecka zostanie naruszone w wyniku orzeczenia rozwodu stron, można do nich zaliczyć: wiek dziecka, dotychczasowe stosunki dziecka z rodzicami, stan zdrowia dziecka, stopień wrażliwości małoletniego. W celu podjęcia jak najlepszej decyzji dla małoletniego dziecka stron sąd może zasięgnąć opinii psychologa, która może ułatwić sądowi ocenę sytuacji małoletniego dziecka i podjęcie decyzji czy orzeczenie rozwodu może wywołać negatywne skutki u małoletniego dziecka stron.

W każdym przypadku należy wziąć także pod uwagę, iż konflikt pomiędzy rodzicami może negatywnie wpływać na rozwój emocjonalny małoletniego dziecka. W związku z tym sąd musi wyważyć co będzie lepszym rozwiązaniem dla małoletnich dzieci stron.