| Przesłanki ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym
22195
post-template-default,single,single-post,postid-22195,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Przesłanki ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym

Przesłanki ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym

Przepisy kodeksu rodzinnego regulują zarówno domniemanie równości udziałów małżonków w majątku wspólnym, jak i uprawnienie każdego z małżonków do żądania ustalenia, iż są to udziały nierówne. Równość udziału ma tu charakter zasady, zaś nierówne części – stanowią wyjątek, którego zastosowanie wymaga zaistnienia w sprawie szczególnych okoliczności.

Okoliczności te powinny obejmować zarówno fakt różnego stopnia przyczynienia się przez małżonków do powstania majątku, jak i ważne powody, które stoją za wystąpieniem małżonka z żądaniem ustalenia nierównych udziałów. Pogląd powyższy znalazł wyraz w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2002 roku, sygn. akt III CKN 1018/00, w którym orzeczono, iż „warunkiem ustalenia nierównych udziałów jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, a mianowicie istnienia ważnych powodów oraz przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu. Przez ważne powody rozumie się takie okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego sprzeciwiają się przyznaniu jednemu z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do powstania której ten małżonek nie przyczynił się. Okoliczności takich, jak trafnie stwierdził Sąd Okręgowy, skarżący w toku postępowania nie wskazał. O stopniu przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego nie decyduje przy tym wyłącznie wysokość zarobków lub innych dochodów osiąganych przez małżonków, wykorzystanych na zaspokojenie potrzeb rodziny. Dla jego określenia istotne jest natomiast to, czy małżonkowie racjonalnie gospodarują posiadanymi zasobami, w szczególności, czy ich nie trwonią.