| Unieważnienie małżeństwa ze względu na wady oświadczenia woli.
22191
post-template-default,single,single-post,postid-22191,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Unieważnienie małżeństwa ze względu na wady oświadczenia woli.

Unieważnienie małżeństwa ze względu na wady oświadczenia woli.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 151 § 1 przewiduje możliwość unieważnienia małżeństwa, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażanie woli, jeżeli zostało ono złożone pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony albo jeżeli oświadczenie zostało złożone pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzecie, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste. Przepis ten odnosi się zarówno do oświadczeń złożonych przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jak i przed duchownym.

Pierwsza z wad polega na złożeniu oświadczenia w stanie wyłączającym świadomość albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli. Brak świadomości może być spowodowany zarówno czynnikiem zewnętrznym np. upojenie alkoholowe, jaki i czynnikami niezależnymi albo zależnymi od strony składającej oświadczenie. Drugą z wad stanowi błąd co do tożsamości drugiej strony, jednak w praktyce jest to przypadek wyjątkowy. Trzecią wadą jest groźba bezprawna, w związku z tym musi być ona sprzeczna z prawem i zasadami współżycia społecznego. Groźba musi być także poważna, w związku z tym składający oświadczenie musiał się obawiać, że jemu lub osobie trzeciej grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

Unieważnienia małżeństwa z przyczyn wskazanych powyżej może żądać małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą. W związku z tym nie może wystąpić z pozwem o unieważnienie małżeństwa, drugi z małżonków, którego oświadczenie nie było dotknięte wadą.

Należy zaznaczyć, że unieważnienie małżeństwa z powodu wad oświadczenia woli jest czasowo ograniczone. Nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażanie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą. W każdym przypadku nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie trzech lat od zawarcia małżeństwa.