| Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego
22202
post-template-default,single,single-post,postid-22202,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego

Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego

Przepisy procedury cywilnej statuują kryteria, którym powinien odpowiadać wniosek o udzielenie zabezpieczenia. W myśl tych przepisów na uprawnionym – wnioskodawcy spoczywa obowiązek uprawdopodobnienia roszczenia, jak również wykazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Uprawdopodobnienie roszczenia polega na wykazaniu jego prawdopodobieństwa w okolicznościach określonej sprawy, przeprowadzonym w odformalizowany sposób, niewymagający stosowania przepisów o postępowaniu dowodowym. Pogląd powyższy znajduje wyraz w utrwalonej linii orzeczniczej sądów powszechnych. W postanowieniu z dnia 25 kwietnia 2012 roku, sygn. akt I ACz 692/12, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu orzekł, iż „roszczenie, o którym mowa w art. 7301 § 1 k.p.c. jest uprawdopodobnione, jeśli bez głębszego wnikania we wszystkie możliwe aspekty faktyczne i prawne sprawy, istnieje na pierwszy rzut oka znaczna szansa, że w świetle przytoczonych przez wnioskodawcę twierdzeń faktycznych popartych dowodami lub środkami nie będącymi dowodami w rozumieniu k.p.c. (przykładowo pisemne oświadczenia świadków, prywatne ekspertyzy) przysługuje ono osobie uprawnionej. Uprawdopodobnienie dotyczy zarówno okoliczności faktycznych, na których wnioskodawca opiera swoje roszczenie, jak i podstawy prawnej roszczenia, która powinna być również prawdopodobna w tym znaczeniu, że dochodzone roszczenie znajduje swoją podstawę normatywną. Podstawą, źródłem takiego roszczenia może być przykładowo czynność prawna, przepis ustawy czy akt administracyjny i podstawę tę uprawniony powinien wskazać.

W myśl przepisu art. 7301 § 2 k.p.c. interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Na gruncie utrwalonej linii orzeczniczej sądów powszechnych przyjmuje się, iż groźba zaistnienia po stronie uprawnionego szkody w rezultacie nieudzielenia zabezpieczenia jest okolicznością odpowiadającą przesłance stosowania powyższej instytucji uregulowanej szczegółowo w art. 7301 § 2 k.p.c. W postanowieniu z dnia 6 maja 2013 roku, sygn. akt I ACz 766/13, Sąd Apelacyjny w Poznaniu orzekł, iż „konieczność odwrócenia szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków jest szczególnym przejawem interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia”.

W sprawach z powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności znajduje nadto zastosowanie regulacja o charakterze szczególnym. W sprawach tych bowiem dopuszcza się stosowanie szczególnego sposobu zabezpieczenia powództwa, jakim jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego w trybie art. 755 § 1 pkt 3 k.p.c. W przedmiocie dopuszczalności stosowania powołanego wyżej przepisu w postępowaniu z powództwa wytoczonego w trybie art. 840 § 1 pkt 2 wypowiedział się Sąd Najwyższy, który w postanowieniu w dnia 2 grudnia 1968 roku, sygn. akt I CZ 10/68, orzekł, iż „powództwo przeciwegzekucyjne może być zabezpieczone (…) przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego”.