| Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
22312
post-template-default,single,single-post,postid-22312,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Przepisy kodeksu pracy zobowiązują pracownika do wykonywania pracy w sposób staranny i sumienny, a nadto zgodny z poleceniami pracodawcy, o ile nie naruszają prawa. Uchybienie temu obowiązkowi polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków pracowniczych prowadzi do odpowiedzialności pracownika wobec pracodawcy.


Zakres odpowiedzialności odpowiada wysokości poniesionej przez pracodawcę szkody, przy czym obejmuje jedynie normalne następstwa działania pracownika, a więc takie, których prawdopodobieństwo wzrasta każdorazowo przy zaistnieniu przyczyny – w tym przypadku zaniechania, jakiego dopuszcza się pracownik.
Ciężar wykazania rozmiarów szkody oraz związku przyczynowego, jaki łączy działanie pracownika z zaistniałą szkodą spoczywa na pracowniku. Szczególne znaczenie ma tu fakt, iż pracownik nie ponosi odpowiedzialności w granicach ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, w szczególności – dopuszczalnego ryzyka.
Odpowiedzialność pracownika podlega istotnym ograniczeniom. Pracownik ponosi odpowiedzialność jedynie w granicach trzymiesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli szkoda zostanie wyrządzona osobie trzeciej – odpowiedzialność wobec niej ponosi pracodawca, który następnie może dochodzić poniesionej tym samym szkody od pracownika – znów jedynie w granicach trzymiesięcznego wynagrodzenia. Ograniczenie odpowiedzialności pracownika do trzymiesięcznego wynagrodzenia nie obowiązuje jedynie w przypadku, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie.