| POWÓDZTWO WZAJEMNE – JEDEN ZE SPOSOBÓW USTOSUNKOWANIA SIĘ POZWANEGO DO POWÓDZTWA – ADWOKAT RADZI
22292
post-template-default,single,single-post,postid-22292,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

POWÓDZTWO WZAJEMNE – JEDEN ZE SPOSOBÓW USTOSUNKOWANIA SIĘ POZWANEGO DO POWÓDZTWA – ADWOKAT RADZI

POWÓDZTWO WZAJEMNE – JEDEN ZE SPOSOBÓW USTOSUNKOWANIA SIĘ POZWANEGO DO POWÓDZTWA – ADWOKAT RADZI

Powództwo wzajemne jest to powództwo wytoczone przez pozwanego przeciwko powodowi w tym samym procesie. Polski ustawodawca reguluje możliwość wytoczenia powództwa wzajemnego w art. 204 § 1 k.p.c., który stanowi, iż „powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. Powództwo wzajemne można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie, albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego”.

Powództwo wzajemne wytacza się przed sądem powództwa głównego, jeżeli jednak pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez sąd okręgowy, a sprawa wszczęta była w sądzie rejonowym to zgodnie z art. 204 § 2 k.p.c., sąd ten przekazuje całą sprawę sądowi właściwemu do rozpoznania powództwa wzajemnego. Należy podkreślić, że pozew wzajemny powinien odpowiadać warunkom formalnym przewidzianym dla pozwu zwykłego opisanym w art. 126 i 187 k.p.c.

Pozew wzajemny musi zostać we właściwej fazie postępowania, tj. nie wcześniej niż przed doręczeniem pozwanemu odpisu pozwu, w odpowiedzi na pozew bądź w oddzielnym piśmie – nie później jednak niż na pierwszej rozprawie lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego. W sytuacji gdy pozew wzajemny nie został wniesiony na przewidzianym etapie postępowania skuteczny adwokat nie będzie wnosił o jego zwrot, oddalenie czy odrzucenie, ale o wydzielenie pozwu wzajemnego z akt sprawy i skierowanie do rozpoznania w oddzielnym procesie.

Powództwo wzajemne jest dopuszczalne w 2 przypadkach:

  • roszczenie wzajemne pozwanego pozostaje w związku z roszczeniem powoda
  • roszczenie wzajemne nadaje się do potrącenia z roszczeniem powoda.

            Związek obydwu roszczeń może być związkiem prawnym – roszczenia wnikają z tego samego stosunku prawnego, może być też związkiem wyłącznie faktycznym lub wynikać z umowy wzajemnej.

Skuteczne wytoczenie powództwa wzajemnego w istocie rzeczy powoduje połączenie dwóch samodzielnych, odrębnych procesów, które łączy pewna więź materialno prawna wyrażająca się w tym, że roszczenie wzajemne ma związek z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia.

Powództwo wzajemne często jest wytaczane w sprawach o alimenty. Przykładowo, w sytuacji gdy matka (powódka) wnosi pozew o podwyższenie alimentów na usprawiedliwione potrzeby małoletniego z kwoty 500 złotych na kwotę po 600 złotych, pozwany ojciec dziecka może wytoczyć powództwo wzajemne o obniżenie alimentów do kwoty 400 złotych. Należy pamiętać, że w takim przypadku pozwany będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty sądowej od pozwu wzajemnego, która wynosi 5 % od wartości przedmiotu sporu.