| Kiedy organ procesowy ma obowiązek uchylić lub zmienić środek zapobiegawczy?
22371
post-template-default,single,single-post,postid-22371,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Kiedy organ procesowy ma obowiązek uchylić lub zmienić środek zapobiegawczy?

Kiedy organ procesowy ma obowiązek uchylić lub zmienić środek zapobiegawczy?

W celu zabezpieczenia prawidłowego toku procesu organy postępowania mogą stosować środki zapobiegawcze przewidziane przepisami kodeksu postępowania karnego. Środkami tymi są tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór Policji, zakaz opuszczania Kraju. Stosowanie środków zapobiegawczych ma służyć zabezpieczeniu prawidłowego toku procesu – wydając postanowienie o ich stosowaniu, organ procesowy musi wskazać w uzasadnieniu, jakie okoliczności wskazują na potrzebę stosowania tych środków i dlaczego prawidłowy tok postępowania byłby zagrożony, gdyby ich nie stosować.

Stosowanie środków zapobiegawczych bywa niezwykle dolegliwe dla oskarżonego. Największe niedogodności wynikają – rzecz jasna – z orzeczenia tymczasowego aresztowania, które polega na izolacji penitencjarnej w toku procesu i odbiera oskarżonemu szansę na normalne funkcjonowanie. Nie oznacza to jednak, iż stosowanie pozostałych środków nie jest dolegliwe. Nie ulega wątpliwości, że złożenie znacznej sumy na rachunek sądu, regularne wizyty w jednostce Policji czy konieczność złożenia w jednostce paszportu również może istotnie utrudnić oskarżonemu funkcjonowanie.

Środki zapobiegawcze można jednak stosować jedynie tak długo, jak długo zachodzą podstawy do ich stosowania. Obowiązkiem organu procesowego jest uchylić środek zapobiegawczy lub zastąpić go łagodniejszym, ilekroć odpadną przesłanki do jego stosowania. W celu uzyskania tego rodzaju rozstrzygnięcia obrońca powinien przeanalizować okoliczności, które skłoniły organ do zastosowania środka, a następnie wykazać, iż okoliczności te uległy zmianie, a aktualny stan sprawy nie wskazuje, by zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania wymagało stosowania środka zapobiegawczego.