| Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – co dalej?
22437
post-template-default,single,single-post,postid-22437,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – co dalej?

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – co dalej?

We wcześniejszym wpisie poruszyłem problematykę dochodzenia należności na podstawie postępowania odrębnego jakim jest postępowanie upominawcze. W tym wpisie przedstawię rodzaj środka zaskarżenia przewidzianego w postępowaniu upominawczym jakim jest sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty.
Tytułem wstępu chciałbym przypomnieć, iż nakaz zapłaty jest orzeczeniem kończącym postępowanie upominawcze, podobnie jak wyrok kończy zwykłe postępowanie cywilne.
Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty (sąd rejonowy lub okręgowy), a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy.
Sprzeciw może zostać złożony w terminie dwutygodniowym, który należy liczyć od dnia doręczenia pozwanemu nakazu wraz z pozwem. Wskazany termin ma charakter ustawowy, co oznacza, iż nie podlega przedłużeniu ani skróceniu przez sąd. Warto w tym miejscu podkreślić, iż sprzeciw wniesiony po upływie terminu, jako niedopuszczalny, podlega odrzuceniu przez sąd, który wydał nakaz zapłaty.
Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.
Opłaty od sprzeciwu nie przewiduje żaden przepis ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Powyższe prowadzi do wniosku zgodnie, z którym sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie sądowej.