| Służebność drogi koniecznej
22563
post-template-default,single,single-post,postid-22563,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Służebność drogi koniecznej

Służebność drogi koniecznej

Możliwość ustanowienia tego rodzaju służebności przewiduje art. 145 kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią tegoż artykułu służebność drogi koniecznej może być ustanowiona na rzecz nieruchomości, która nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej) lub nie ma odpowiedniego dostępu do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Właściciel takiej nieruchomości może domagać się ustanowienia za wynagrodzeniem drogi koniecznej. Najlepiej jeśli w tym względzie właścicielom nieruchomości, przez które taka droga ma przebiegać, uda się osiągnąć porozumienie. W praktyce rzadko się to zdarza i najczęściej droga wytyczana jest dopiero po skierowaniu sprawy do sądu. Występując z roszczeniem o ustanowienie służebności drogi koniecznej trzeba jednak pamiętać, że „art. 145 k.c. nie jest źródłem roszczeń o ustanowienie służebności drogi, zapewniającej łatwiejsze korzystanie z nieruchomości, lecz stanowi podstawę prawną żądania ustanowienia drogi koniecznej (niezbędnej), zapewniającej dostęp do drogi publicznej”. Wynika tak z postanowienia Sądu Najwyższego z 18 listopada 1998 r. (II CKN 45/98).
Do ustanowienia służebności drogi koniecznej muszą być spełnione następujące przesłanki:
a) nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej,
b) nie ma odpowiedniego dostępu do zabudowań gospodarskich,
c) dostęp do zabudowań gospodarskich czy do drogi publicznej jest nieodpowiedni, np. jest niebezpieczny.
We wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej trzeba wskazać jako uczestnika postępowania właściciela/włascicieli nieruchomości, przez którą ma przebiegać droga konieczna. Do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej (albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów) nieruchomości należącej do wnioskodawcy (art. 607 kpc). Ponadto do wniosku można dołączyć sporządzony przez geodetę projekt drogi koniecznej przebiegającej przez obydwie nieruchomości. W razie braku takiego projektu albo w sytuacji sporu co do przebiegu drogi koniecznej sąd przeprowadzi dowód z opinii biegłego geodety. W niniejszej sprawie sąd będzie procedował na rozprawie i prawdopodobnie przeprowadzi m.in. dowód z oględzin obydwu nieruchomości (art. 608 kpc i art. 626 § 2 kpc).
Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej jest Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Wnioskodawca składając wniosek zobowiązany jest uiścić opłatę stałą od wniosku w wysokości 200 zł.