| Zawarłeś umowę pod wpływem błędu? Uchyl się od skutków prawnych!
22574
post-template-default,single,single-post,postid-22574,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Zawarłeś umowę pod wpływem błędu? Uchyl się od skutków prawnych!

Zawarłeś umowę pod wpływem błędu? Uchyl się od skutków prawnych!

Złożenie oświadczenia woli pod wpływem błędu stanowi jedną z wad oświadczenia woli.
Skutki działania pod wpływem błędu regulują art. 84-85 oraz art. 88 Kodeksu cywilnego.
Błędem jest niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o czynności, przy czym niezgodność może dotyczyć zarówno faktów, jak i prawa. Kodeks cywilny nie definiuje błędu, lecz wskazuje, które z błędów w potocznym rozumieniu są uważane przez prawo za wadę oświadczenia woli, będącą podstawą do uchylenia się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia.
Dla uznania błędu za doniosły w znaczeniu prawnym:
1. musi to być błąd co do treści czynności prawnej i
2. musi być błędem istotnym.
Błąd dotyczy treści czynności prawnej, gdy jest z nią ściśle powiązany, tj. wiąże się z którymkolwiek elementem składającym się na jej treść.
Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (tzn. błąd istotny).
Na uchylenie się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu jest tylko rok od dowiedzenia się o błędzie. Później uprawnienie to wygasa. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych błędnej umowy należy złożyć na piśmie i doręczyć drugiej stronie. Jest to o tyle istotne, że umowa zawarta pod wpływem błędu jest ważna dopóki nie zostanie doręczone drugiej stronie oświadczenie strony działającej pod wpływem błędu o uchyleniu się od skutków prawnych umowy.