| Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
22739
post-template-default,single,single-post,postid-22739,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Przepisy kodeksu pracy regulują normy czasu pracy. Podstawowa norma przewiduje, iż czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jakkolwiek przepisy szczególne przewidują niekiedy wyjątki od opisanej wyżej reguły – norma czasu pracy uregulowana w art. 129 § 1 k.p. stanowi normę podstawową, do której odnoszą się wszystkie inne uregulowania w tym zakresie.

Obowiązywanie norm czasu pracy jest jedną z kluczowych gwarancji, z których korzystają pracownicy. Każde przekroczenie tych norm polegające na świadczeniu pracy przez pracownika w godzinach nadliczbowych pociąga za sobą konieczność wypłacenia pracownikowi dodatku do wynagrodzenia.

Wysokość dodatku regulują przepisy art. 1511 § 1 pkt pkt 1 i 2 kodeksu pracy. Podstawę do obliczenia kwoty należnej z tego tytułu pracownikowi stanowi kwota przysługującego mu wynagrodzenia – dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych wypłacany jest w kwocie stanowiącej procent wynagrodzenia.

Konkretna kwota uzależniona jest od okoliczności, w jakich świadczona była praca. O ile bowiem godziny nadliczbowe przypadają w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, bądź też w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, dodatek z tego tytułu przysługuje pracownikowi w wysokości 100% wynagrodzenia. W pozostałych przypadkach – wysokość dodatku określona jest w kwocie odpowiadającej 50% wynagrodzenia.