| Roszczenia z tytułu mobbingu
22733
post-template-default,single,single-post,postid-22733,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Roszczenia z tytułu mobbingu

Roszczenia z tytułu mobbingu

Mobbing należy wymienić wśród najpowszechniej występujących negatywnych zjawisk społecznych związanych z pracą i zatrudnieniem. Wielu dotkniętych tych ważkim problemem społecznym pracowników zwraca się każdego dnia o pomoc do kancelarii adwokackich specjalizujących się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy.
Pracownikowi, który padnie ofiarą działań noszących znamiona zachowania mobbingowego, przysługują roszczenia o odszkodowanie oraz o zadośćuczynienie. By jednak roszczenie takie mogło zaistnieć po stronie pracownika, musi on stać się obiektem zachowań, którego go dotyczą bądź są przeciw niemu skierowane, polegających na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujących u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujących lub mających na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Zaistnienie tego rodzaju zachowań nie jest jednak samo w sobie wystarczającą przesłanką dochodzenia przez pracownika roszczeń odszkodowawczych. Możliwość bowiem przyznania pracownikowi odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu mobbingu uzależniają przepisy kodeksu pracy od spełnienia dalszych przesłanek.
Odszkodowanie z tytułu mobbingu przysługuje jedynie pracownikowi, który z powodu mobbingu rozwiązał umowę o pracę. Kodeks traktuje tu na równi wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika oraz rozwiązanie tejże umowy bez wypowiedzenia mające za podstawę ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy, który powinien aktywnie przeciwdziałać mobbingowi. Kluczowe znaczenie ma konieczność ujęcia przez pracownika w treści oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę bądź rozwiązaniu jej bez wypowiedzenia przyczyny rozwiązania umowy – zachowań mobbingowych, których ofiarą padł dochodzący odszkodowania pracownik. Pominięcie tego wskazania w treści opisanego wyżej oświadczenia w zasadzie wyklucza możliwość ubiegania się o odszkodowanie.
Przepisy kodeksu pracy przewidują jeszcze możliwość ubiegania się o pracownika o zadośćuczynienie. Przysługuje mu ono w sytuacji, gdy zachowania mobbingowe wywołały u pracownika rozstrój zdrowia.