| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-11,page-paged-11,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Zrzeczenie się dziedziczenia – adwokat radzi

Czy można zrzec się dziedziczenia jeszcze za życia potencjalnego spadkodawcy? Takie pytanie bardzo często zadają mi moi klienci. Polski ustawodawca przewidział stosowną regulację w art. 1048 k.c. Zgodnie z nim spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

READ MORE

0

Dział spadku – część 2 – adwokat radzi

Treść wniosku o dział spadku

Zgodnie z treścią art. 680 § 1 kodeksu postępowania cywilnego we wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. We wniosku wskazać należy także majątek, który ma być przedmiotem działu, jeśli nie został sporządzony spis inwentarza.

READ MORE

0

Dział spadku – adwokat radzi – część 1

W praktyce, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których spadek przypada więcej niż jednej osobie. Z tego powodu, po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia należy spadek dokładnie podzielić pomiędzy spadkobierców. Można to zrobić umownie lub przed sądem.

READ MORE

0

Zawarłeś umowę pod wpływem błędu? Uchyl się od skutków prawnych!

Złożenie oświadczenia woli pod wpływem błędu stanowi jedną z wad oświadczenia woli.
Skutki działania pod wpływem błędu regulują art. 84-85 oraz art. 88 Kodeksu cywilnego.
Błędem jest niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o czynności, przy czym niezgodność może dotyczyć zarówno faktów, jak i prawa. Kodeks cywilny nie definiuje błędu, lecz wskazuje, które z błędów w potocznym rozumieniu są uważane przez prawo za wadę oświadczenia woli, będącą podstawą do uchylenia się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia.
Dla uznania błędu za doniosły w znaczeniu prawnym:
1. musi to być błąd co do treści czynności prawnej i
2. musi być błędem istotnym.
Błąd dotyczy treści czynności prawnej, gdy jest z nią ściśle powiązany, tj. wiąże się z którymkolwiek elementem składającym się na jej treść.
Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (tzn. błąd istotny).
Na uchylenie się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu jest tylko rok od dowiedzenia się o błędzie. Później uprawnienie to wygasa. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych błędnej umowy należy złożyć na piśmie i doręczyć drugiej stronie. Jest to o tyle istotne, że umowa zawarta pod wpływem błędu jest ważna dopóki nie zostanie doręczone drugiej stronie oświadczenie strony działającej pod wpływem błędu o uchyleniu się od skutków prawnych umowy.

2