| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-12,page-paged-12,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Roszczenia z tytułu mobbingu

Mobbing należy wymienić wśród najpowszechniej występujących negatywnych zjawisk społecznych związanych z pracą i zatrudnieniem. Wielu dotkniętych tych ważkim problemem społecznym pracowników zwraca się każdego dnia o pomoc do kancelarii adwokackich specjalizujących się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy.READ MORE

0

PRZYSPOSOBIENIE, ADOPCJA – CZĘŚĆ II – ADWOKAT RADZI

Czy rodzice dziecka mogą wskazać osobę przysposabiającego?
Odpowiadając na to pytanie odnieść należy się do art. 1191a , który reguluje tą kwestię. Rodzice dziecka mają uprawnienie do wskazania osoby przysposabiającego tylko i wyłącznie w przypadku gdy osobą taką jest krewny rodziców dziecka. Podnieść dodatkowo należy, iż osoba taka musi wyrazić zgodę na przysposobienie przez Sądem.

Skutki przysposobienia.
W sytuacji przysposobienia między przysposabiającym a przysposobionym powstaje taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Podnieść dodatkowo należy, iż przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Przysposobienie ponadto wywołuje skutki w zakresie dotychczasowych stosunków, albowiem ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego. Należy podkreślić, iż skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.

Rozwiązanie przysposobienia
Z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Jednakże rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia, sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne. Nie jest natomiast dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia po śmierci przysposobionego lub przysposabiającego, chyba że przysposabiający zmarł po wszczęciu sprawy o rozwiązanie stosunku przysposobienia. W wypadku takim na miejsce przysposabiającego w procesie wstępuje kurator ustanowiony przez sąd.
Nie jest ponadto dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego. Takie przysposobienie nie stoi na przeszkodzie ponownemu przysposobieniu za życia przysposabiającego

0

PRZYSPOSOBIENIE, ADOPCJA – CZĘŚĆ I – ADWOKAT RADZI

W życiu codziennym częściej spotykamy się z pojęciem adopcji, jednakże jest to termin nieustawowy. Mówiąc o adopcji na myśli tak naprawdę mamy przysposobienie.

Kogo można przysposobić?

Przysposobiona może być tylko osobą małoletnia. W praktyce w większości przypadków będzie to granica 18 roku życia. Należy jednak pamiętać, iż kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość wcześniejszego uzyskania pełnoletności i dotyczy to kobiety, która zawiera związek małżeński po ukończeniu 16 roku życia, a przed ukończeniem 18 roku życia.   Istotnym w tym zakresie jest dzień złożenia wniosku. W sytuacji gdyby w trakcie trwania postępowania o przysposobienie osoba taka ukończyła 18 rok życia nie będzie to stanowiło przeszkody. Należy przy tym podkreślić, iż w przypadku przysposabiania osoby, która ukończyła 13 lat potrzebna jest jej zgoda.

Kto może przysposobić?

Ustawa precyzyjnie wskazuje, kto może zostać przysposabiającym. Mogą być to osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, czyli takie które są pełnoletnie i nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie czy częściowo. Ponadto na osoby takie został nałożony obowiązek ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny oraz uzyskania opinii kwalifikacyjnej.

Czy rodzice muszą wyrazić zgodę na przysposobienie własnego dziecka?

Co do zasady zgoda taka jest potrzebna, jednakże nie dotyczy to przypadku kiedy osoby takie zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo  porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Podkreślić należy, iż ustawodawca przewidział możliwość przysposobienia bez zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, ale tylko z uwagi na szczególne okoliczności i jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka.

0

PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY – JAK ZMUSIĆ MAŁŻONKA DO ŁÓŻENIA NA RODZINĘ – ADWOKAT RADZI

Wstępując w związek małżeński i podejmując tak poważną decyzję musimy liczyć się zarówno z prawami jak i obowiązkami z tego wynikającymi. Rodzina jaką w ten sposób tworzymy ma swoje potrzeby, które trzeba zaspokajać, a to wiąże się z koniecznością uzyskiwania dochodów.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „ Oboje małżonkowie, są każdy według swoim sił oraz swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli”. Celem tegoż obowiązku jest zapewniania środków materialnych umożliwiających funkcjonowanie rodziny jako całości oraz zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb jej poszczególnych członków przy zachowaniu zasady równej stopy życiowej. Rodzinę ową tworzą nie tylko małżonkowie, ale również małoletnie dzieci oraz pełnoletnie dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie o sygn.. akt III CZP 77/12 „ W sprawie o rozwód sąd może na wniosek jednego z małżonków orzec o obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia w czasie trwania postępowania potrzeb rodziny, także obejmujących koszty utrzymania pełnoletnich dzieci.”

Co zrobić gdy jeden z małżonków uchyla się od łożenia na rodzinę, którą założył?

Jak go skutecznie zmobilizować ?

W trakcie trwania związku małżeńskiego możemy wystąpić do sądu rejonowego z pozwem o przyczynianie się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny. Pozew taki jest zwolniony z opłat sądowych.

uwzględni to, że małżonkowie, a także ich dzieci, mają co do zasady prawo do podobnej stopy życiowej.

 

Pozew wnosi małżonek we własnym imieniu a nie cała grupa rodzinna. Sąd zasądza wówczas kwotę zbiorową na potrzeby całej rodziny, a nie indywidualnie na potrzeby każdego członka.

0

Zabezpieczenie spadku – jakie daje możliwości? – część 1 – adwokat radzi

W praktyce, moi klienci bardzo często obawiają się problemów z przeprowadzeniem działu spadku. W takiej sytuacji, w pierwszej kolejności zasadnym byłoby dokonanie w pierwszej kolejności sądowego zabezpieczenia spadku.

Zgodnie z art. 634 kodeksu postępowania cywilnego spadek zabezpiecza się, gdy zostanie uprawdopodobnione, że z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw majątkowych, które w chwili otwarcia spadku były we władaniu lub należały do spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie.

READ MORE

0

Zapis windykacyjny – adwokat radzi

Bardzo często w przypadku dziedziczenia spadkobiercy przychodzą do kancelarii bezradni wobec braku pozostawienia przez spadkodawcę ostatniej woli, mimo tego że wielokrotnie słyszeli, iż dana osoba chciała im coś zostawić w spadku. Staram się zawsze zachęcać swoich klientów, aby świadomie i z rozwagą zastanowili się jak rozdysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci.

W sytuacji gdy spadkodawca chce swoje dobra rozdzielić bardzo precyzyjnie, przeznaczając konkretną rzecz dla danej osoby, dużo korzystniejszym rozwiązaniem od tradycyjnego rozporządzenia majątkiem i wskazania spadkobierców w testamencie, może okazać się zapis windykacyjny.

READ MORE

0