| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-13,page-paged-13,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Przestępstwo fałszywego oskarżenia

Podstawowym zadaniem organów ścigania jest prowadzenie postępowania przygotowawczego, które ma na celu zgromadzenie materiału dowodowego i postawienie w stan oskarżenia sprawcy przestępstwa. Postępowanie takie może zostać wszczęte z urzędu w sytuacji, gdy z informacji, jakimi dysponują organy wynika, iż popełniono przestępstwo, jak również wtedy, gdy zawiadomienie takie pochodzi od pokrzywdzonego przestępstwem lub jakiejkolwiek innej osoby, która wie o jego popełnieniu.

READ MORE

0

Ochrona trwałości zatrudnienia w okresie czterech lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Trwałość stosunku pracy ma szczególne znaczenie dla pracownika z uwagi na fakt, iż uzyskiwane z tego tytułu wynagrodzenie stanowi zwykle zasadnicze źródło utrzymania – zarówno dla samego pracownika, jak i dla jego rodziny. Szczególnego znaczenia trwałość zatrudnienia nabywa w okresie poprzedzającym nabycie przez pracownika uprawnień emerytalnych. Trwałość ta bowiem jest warunkiem a zarazem gwarantem nabycia tych uprawnień, a w konsekwencji – zabezpieczenia środków utrzymania w ostatnich latach życia.

READ MORE

0

Budowa płotu a brak zgody sąsiada

Przepis art. 154 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że mury, płoty, miedze, rowy i inne podobne urządzenia znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do wspólnego użytku sąsiadów. Zgodnie z przepisem art. 154 § 2 korzystający z wymienionych obiektów są obowiązani ponosić wspólnie koszty ich utrzymania. Obowiązek ten nie obejmuje jednak kosztów wybudowania nowego urządzenia, czyli między innymi płotu (takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 24 stycznia 2002 r. sygn. III CZP 75/01, OSNC 2002/10/121).
Oznacza to, że nie ma podstaw prawnych do obciążania sąsiada kosztami budowy ogrodzenia, jeśli nie jest on zainteresowany jego powstaniem. Ogrodzenie ma zapobiegać naruszaniu prywatnej własności, dlatego koszt jego budowy obciąża tego, czyja własność ma być przez nie chroniona.
Jeśli więc właściciel nieruchomości, któremu zależy na wykonaniu ogrodzenia, nie dojdzie do porozumienia z sąsiadem, sam będzie musiał sfinansować inwestycję. Po wybudowaniu ogrodzenia może się domagać od sąsiada współfinansowania napraw i remontów. Problem pojawi się ponownie, gdy stare ogrodzenie ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Wtedy nie będzie można już mówić o remoncie, lecz znowu o budowie nowego ogrodzenia, którego koszty ponosi właściciel zainteresowany budową.

0

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności za przestępstwo fałszywych zeznań

Za czyn polegający na zeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy w toku składania zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy przepisy kodeksu karnego przewidują karę pozbawienia wolności do lat trzech. Należy jednak podkreślić, iż te same przepisy regulują szereg możliwości uchylenia odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań oraz ograniczenia tej odpowiedzialności.

READ MORE

0

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAŁŻONKÓW ZA ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGANE PRZEZ JEDNEGO Z NICH W SPRAWACH WYNIKAJĄCYCH Z ZASPOKAJANIA ZWYKŁYCH POTRZEB RODZINY

 

Jedną z więzi warunkujących małżeństwo jest więź gospodarcza. Z założenia małżonkowie wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe i zaspokajają potrzeby rodziny. Konsekwencją tego schematu jest art. 30 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z którym oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Konstrukcja ta ma na celu przede wszystkim wzmocnienie pozycji prawnej wierzycieli małżonków. W świetle omawianego przepisu jeżeli jeden z małżonków zaciągnął zobowiązanie w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny współmałżonek staje się automatycznie dłużnikiem solidarnym, pomimo, iż nie jest on stroną stosunku prawnego.

Zwykłe potrzeby rodziny – które to?

Zgodnie z utrwaloną linia orzecznictwa oraz doktryną jako zwykłe potrzeby rodziny wskazuje się te, które mają charakter normalnych, codziennych, wymagających bezwzględnie zaspokojenia, bez potrzeby podejmowania przez małżonków specjalnych decyzji. Zaspokajaniu zwykłych potrzeb służą w szczególności: zakup żywności, odzieży, drobnych przedmiotów urządzenia domowego, środków czystości, pomocy szkolnych, a także wydatki ponoszone w związku z zajmowaniem mieszkania, korzystaniem z energii elektrycznej, gazu, wody, bieżącą konserwacją mieszkania i naprawą urządzeń domowych, jak również wydatki na leczenie, zakup pomocy szkolnych, prasy, opłatę abonamentu radiowego i telewizyjnego etc.

Źródło zobowiązania

Źródłem powstania zobowiązania wskazanego w art. 30 k.r.o. może być jedynie czynność prawna. Wśród najczęstszych wymienia się umowy wzajemne np. sprzedaży, najmu, umowy o dzieło, a także wskazać można umowę pożyczki, z której środki zostały pozyskane na zaspokajanie zwykłych potrzeb rodziny.

 

Rodzina – jak rozumiana

Ustawodawca nie definiuje wprost pojęcia rodziny. Jednakże w piśmiennictwie wyróżnia się pojęcie rodziny małej i rodziny w znaczeniu szerokim. Jako rodzinę małą uznaje się rodziców i dzieci, a jako rodzinę szeroką obejmującą również dalszych krewnych.  Nie budzi natomiast żadnych wątpliwości, iż ustawodawca wskazując w art. 30 k.r.o. rodzinę ma na myśli rodzinę w wąskim tego słowa znaczeniu.

 

Odpowiedzialność tylko jednego z małżonków

Ustawodawca jednakże w art. 30 §2 k.r.o. przewidział możliwość odpowiedzialności tylko jednego z małżonków za takie zobowiązania. Jednakże  w takim przypadku konieczna jest postanowienie sądu, który z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków może postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął.  Jako ważne  powody wskazuje się w doktrynie takie postępowania małżonka w zakresie spraw majątkowych, które zostały spowodowane przez jego lekkomyślność, rozrzutność, nieudolność lub złośliwość w stosunku do współmałżonka.

Podkreślić należy ponadto, iż małżonkowie nie mogą w drodze porozumienia między nimi wyłączyć czy ograniczyć solidarnej odpowiedzialności z art. 30 §1 k.r.o. Jednakże w sytuacji w razie separacji orzeczonej przez sąd przepis ten nie ma zastosowania.

 

4

Roszczenie pracownika o wypłacenie nagrody

Szczególnie zasłużonemu pracownikowi, który wzorowo wypełnia swoje obowiązki, przejawia inicjatywę w pracy i podnosi jej wydajność i jakość pracodawca może przyznać nagrodę. Możliwość taka przewidziana została przepisami art. 105 kodeksu pracy, który obliguje w takich przypadkach pracodawcę do złożenia do akt osobowych pracownika odpisu zawiadomienia o przyznaniu nagrody.READ MORE

2