| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-14,page-paged-14,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Zawarłeś umowę pod wpływem błędu? Uchyl się od skutków prawnych!

Złożenie oświadczenia woli pod wpływem błędu stanowi jedną z wad oświadczenia woli.
Skutki działania pod wpływem błędu regulują art. 84-85 oraz art. 88 Kodeksu cywilnego.
Błędem jest niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o czynności, przy czym niezgodność może dotyczyć zarówno faktów, jak i prawa. Kodeks cywilny nie definiuje błędu, lecz wskazuje, które z błędów w potocznym rozumieniu są uważane przez prawo za wadę oświadczenia woli, będącą podstawą do uchylenia się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia.
Dla uznania błędu za doniosły w znaczeniu prawnym:
1. musi to być błąd co do treści czynności prawnej i
2. musi być błędem istotnym.
Błąd dotyczy treści czynności prawnej, gdy jest z nią ściśle powiązany, tj. wiąże się z którymkolwiek elementem składającym się na jej treść.
Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (tzn. błąd istotny).
Na uchylenie się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu jest tylko rok od dowiedzenia się o błędzie. Później uprawnienie to wygasa. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych błędnej umowy należy złożyć na piśmie i doręczyć drugiej stronie. Jest to o tyle istotne, że umowa zawarta pod wpływem błędu jest ważna dopóki nie zostanie doręczone drugiej stronie oświadczenie strony działającej pod wpływem błędu o uchyleniu się od skutków prawnych umowy.

2

Wypadek komunikacyjny – typ podstawowy i kwalifikowany

Ustawodawca w nader szerokim zakresie operuje normą prawnokarną jako środkiem działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Wiele niewłaściwych zachowań uczestników ruchu drogowego zostało ujętych w kodeksie karnym, którego przepisy typizują je jako przestępstwa zagrożone przewidzianymi przepisami kodeksu karami.

READ MORE

0

Zakaz konkurencji

Zatrudnianie pracowników wysoko wykwalifikowanych, których praca polega na podejmowaniu i realizacji wysiłków twórczych, pociąga za sobą istotne zagrożenie dla interesów pracodawcy. Pracownik taki może bowiem wykorzystywać swoje kompetencje – wraz z know – how wyniesionym z pracy – w pracy na rzecz podmiotu konkurencyjnego bądź też we własnej działalności o charakterze konkurencyjnym.

READ MORE

0

Służebność drogi koniecznej

Możliwość ustanowienia tego rodzaju służebności przewiduje art. 145 kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią tegoż artykułu służebność drogi koniecznej może być ustanowiona na rzecz nieruchomości, która nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej) lub nie ma odpowiedniego dostępu do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Właściciel takiej nieruchomości może domagać się ustanowienia za wynagrodzeniem drogi koniecznej. Najlepiej jeśli w tym względzie właścicielom nieruchomości, przez które taka droga ma przebiegać, uda się osiągnąć porozumienie. W praktyce rzadko się to zdarza i najczęściej droga wytyczana jest dopiero po skierowaniu sprawy do sądu. Występując z roszczeniem o ustanowienie służebności drogi koniecznej trzeba jednak pamiętać, że „art. 145 k.c. nie jest źródłem roszczeń o ustanowienie służebności drogi, zapewniającej łatwiejsze korzystanie z nieruchomości, lecz stanowi podstawę prawną żądania ustanowienia drogi koniecznej (niezbędnej), zapewniającej dostęp do drogi publicznej”. Wynika tak z postanowienia Sądu Najwyższego z 18 listopada 1998 r. (II CKN 45/98).
Do ustanowienia służebności drogi koniecznej muszą być spełnione następujące przesłanki:
a) nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej,
b) nie ma odpowiedniego dostępu do zabudowań gospodarskich,
c) dostęp do zabudowań gospodarskich czy do drogi publicznej jest nieodpowiedni, np. jest niebezpieczny.
We wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej trzeba wskazać jako uczestnika postępowania właściciela/włascicieli nieruchomości, przez którą ma przebiegać droga konieczna. Do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej (albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów) nieruchomości należącej do wnioskodawcy (art. 607 kpc). Ponadto do wniosku można dołączyć sporządzony przez geodetę projekt drogi koniecznej przebiegającej przez obydwie nieruchomości. W razie braku takiego projektu albo w sytuacji sporu co do przebiegu drogi koniecznej sąd przeprowadzi dowód z opinii biegłego geodety. W niniejszej sprawie sąd będzie procedował na rozprawie i prawdopodobnie przeprowadzi m.in. dowód z oględzin obydwu nieruchomości (art. 608 kpc i art. 626 § 2 kpc).
Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej jest Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Wnioskodawca składając wniosek zobowiązany jest uiścić opłatę stałą od wniosku w wysokości 200 zł.

0

UZNANIE OJCOSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILENGO

Coraz więcej z nas nie decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego i tym samym na  życie  w wolnych związkach czy konkubinacie.  W sytuacji narodzin dziecka w czasie trwania związku małżeńskiego, albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia jako ojciec dziecka wpisany w akcie jego urodzenia zostaje mąż, ewentualnie były mąż.  Co jednak w sytuacji gdy matka dziecka nie pozostawał nigdy w związku małżeńskim, albo dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia?

W sytuacji gdy ojciec dziecka kwestionuje swoje ojcostwo pozostaje nam droga sądowa o jego ustalenie.  Jednakże w sytuacji gdy przyznaje fakt, bycia ojcem może on złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Do wpisania jednak takiego mężczyzny w akcie urodzenia dziecka jest konieczne jednoczesne potwierdzenie matki dziecka lub złożone w przeciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny.  Należy przy tym zaznaczyć, iż kierownik urzędu stanu cywilnego zgodne z art. 73§3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odmówi przyjęcia takiego oświadczenia, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka. W sytuacji natomiast niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta ( burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy. Należy przy tym zaznaczyć, iż przepisy dopuszczają uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka poczętego.

Odnosząc się do maksymalnego terminu, do którego może nastąpić uznanie ojcostwa, wskazać należy, iż jest to osiągnięcie przez dziecko pełnoletniości.

0

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓŁNEGO

W trakcie trwania związku małżeńskiego większość z nas gromadzi majątek wspólny. Jednakże kiedy podejmujemy decyzje o rozstaniu i w konsekwencji sąd orzeka rozwodu staje przed nami podjęcie kolejnej ważnej decyzji jaką jest podział majątku.  Wbrew pozorom, postępowanie to jest niezwykle skomplikowane, a brak porozumienia z drugim małżonkiem dodatkowo piętrzy problemy.

Jaka opłata?

Od wniosku od podział majątku wspólnego pobiera się opłatę stała w wysokości 1000 zł.  Jednakże gdy wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobierana jest opłata stała w wysokości 300 zł.

Co oznacza zgodny projekt podziału?

Jako zgodny projekt podziału uznaje się projekt podpisany przez oboje uczestników postępowania. Dopuszczalna jest również sytuacja, kiedy wniosek podpisany jest tylko przez wnioskodawcę, a jego załącznik stanowi projekt podziału majątku podpisany przez oboje uczestników postępowania.

Co obejmuje postępowanie o podział majątku?

Przedmiotem postępowania o podział majątku wspólnego jest w pierwszej kolejności ustalenie składu i wartości majątku wspólnego oraz jego podział z ustaleniem ewentualnych dopłat bądź spłat. Może ponadto obejmować ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym i rozstrzygnięcie rozliczeń pomiędzy małżonkami podlegających rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego, powstałych w czasie trwania wspólności oraz po jej ustaniu.

Do jakiego sądu złożyć wniosek?

Sądem właściwym do rozpoznania spraw o podział majątku wspólnego jest sąd rejonowy. Odnosząc się do właściwości miejscowej wskazać należy, iż właściwym jest sąd położenia majątku, a jeśli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.  Miejsce położenia majątku oceniać należy na chwilę złożenia wniosku.

 

0