| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-14,page-paged-14,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA ZGODĄ DRUGIEGO MAŁŻONKA

Problem zaciągania zobowiązań przez drugiego małżonka bez naszej wiedzy często spędza nam sen z powiek. Każdy z nas poza wyjątkami ściśle określonymi przez ustawę z chwilą uzyskania pełnoletności nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. W skutek czego możemy skutecznie dokonywać czynności prawnych i tym samym zaciągać zobowiązania.
Kiedy odpowiadamy majątkiem wspólnym za zobowiązania zaciągnięte przez jednego małżonka?
Zgodnie z art 41 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ” Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiazanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków”.

Jaka forma wyrażenia zgody?
W tym zakresie należy na wstępie odróżnić takie czynności prawne, do dokonania których zgoda współmałżonka jest konieczna oraz takie, co do których nie jest konieczna. Jeśli do dokonania czynności prawnej wymagana jest zgoda małżonka, a do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej również powinno być złożone w tej samej formie. W sytuacji natomiast gdy do dokonania czynności prawnej zgoda wspólmałżonka nie jest wymagana, jego zgoda może być wyrażona w dowolnej formie.
Jednak zgodnie z art. 787 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Może więc zdarzyć się taka sytuacja, że w świetle art. 41 § 1 k.r.o. wierzyciel będzie uprawniony do żądania zaspokojenia z całego majątku wspólnego małżonków, jednak ze względu na treść art. 787 k.p.c. nie będzie mógł tego uprawnienia zrealizować, ponieważ zgody współmałżonka dłużnika nie wykaże dokumentem urzędowym ani prywatnym.
Należy przy tym podkreślić, iż mogą mieć miejsce sytuacje, kiedy zgoda małżonka jest wyrażona w sposób dorozumiany, np. w sytuacji gdy obje małżonkowie zaciągają zobowiązanie lub w sytuacji zabezpieczającej zobowiązanie drugiego małżonka.

1

ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ BEZ ZGODY WSPÓŁMAŁŻONKA

Czy odpowiadamy majątkiem wspólnym za zobowiązania zaciągnięte przez jednego małżonka bez zgody drugiego?

Zgodnie z art. 41 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ” Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt. 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa”.
W związku z powyższym na wstępie należy wskazać z jakich składników wierzyciel może żądać zaspokojenia w takim przypadku?
1. z majątku osobistego
Do majątku osobistego należą:
a) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
b) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
c) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
d) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
e) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
f) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
g) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
h) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
i) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
j) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej
Należy podkreślić, iż na podstawie art. 41 § 2 k.r.o. wierzyciel nie może żądać zaspokojenia z przedmiotów majątkowych nabytych w zamian za wymienione w tym przepisie składniki majątku wspólnego, a więc np. za pieniądze pochodzące z pobranego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej.

3. z korzyści uzyskanych z praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy

4. z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa

0

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Odbywanie kary pozbawienia wolności pociąga za sobą nie tylko bardzo ważne skutki dla życia skazanego, jego pracy, nauki czy życia rodzinnego, ale też naraża go na przebywanie w warunkach ograniczonego dostępu do świadczeń medycznych. Warunki te mogą stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia skazanego, który cierpi na chorobę wymagającą stałego leczenia i opieki lekarskiej.

READ MORE

0

Odprawa pieniężna przy rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

Utrata zatrudnienia pociąga za sobą bardzo niekorzystne skutki dla sytuacji życiowej pracownika, który zwykle traci w ten sposób główne źródło utrzymania. Nie ulega bowiem wątpliwość, iż taką właśnie rolę pełni wynagrodzenie za pracę. Z tego chociażby powodu wynika obowiązek wypłacania wynagrodzenia co miesiąc, jaki na pracodawcę nakładają przepisy kodeksu pracy.

READ MORE

0

Ogłoszenie testamentu – procedura w pigułce – adwokat radzi

W sytuacji gdy moi klienci znajdują się w posiadaniu testamentu spadkodawcy bardzo często nie wiedzą co zrobić z nim dalej – gdzie iść, do jakiej instytucji się zgłosić, aby rozpocząć procedurę zmierzającą do przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Polski ustawodawca w kodeksie postępowania cywilnego w sposób szczegółowy opisał obowiązek ujawnienia testamentu tzw. ogłoszenie testamentu. Jest to bardzo istotna czynność prawna, ze względu na to iż pociąga za sobą wiele doniosłych skutków, zarówno materialno-prawnych jak i procesowych.

READ MORE

0

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny jako szczególny rodzaj najmu wprowadzony został do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. Gwarantuje on właścicielom nieruchomości skuteczniejszą ochronę ich własności. Praktyka jednak pokazuje, że rzadko korzystają oni z tego rozwiązania.
Ustawa o ochronie praw lokatorów przewiduje, że prawo do najmu okazjonalnego dotyczy wyłącznie lokali, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Skorzystać z tej formy najmu mogą jedynie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Najem okazjonalny przysługuje jedynie szeroko pojmowanym właścicielom, czyli również posiadaczom własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.
Aby móc skorzystać z przepisów dotyczących najmu okazjonalnego, umowa, którą zawiera właściciel z najemcą, musi zawierać:
• oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu,
• wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł on zamieszkać w przypadku egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, (w razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie właściciela lokalu lub posiadającej tytuł prawny do lokalu),
• oświadczenie właściciela lokalu lub posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym miałby zamieszkać eksmitowany, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie.
Ponadto wynajmujący, aby skorzystać z „przywilejów” wynikających z umowy najmu okazjonalnego musi zgłosić fakt zawarcia umowy naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania. Ma na to 14 dni od rozpoczęcia najmu. Jeśli nie dotrzyma tych założeń, umowa zawarta pomiędzy stronami będzie zwykłą umową najmu, którą regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów.
Mieszkanie na podstawie umowy o najem okazjonalny może zostać wynajęte na maksymalnie dziesięć lat, lecz okres ten może zostać następnie przedłużony. W umowie właściciel musi określić, na jak długo oddaje lokal do wynajęcia, zachowując oczywiście 10-letnie ograniczenie. Dołączyć należy do niej wszystkie dodatkowe dokumenty i oświadczenia mające zabezpieczyć bezproblemowy przebieg procedury opuszczenia mieszkania w momencie wygaśnięcia umowy bądź po jej wcześniejszym wypowiedzeniu.
Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela

0