| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-15,page-paged-15,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Jak bronić się przed zarzutem oszustwa?

Sprawy o czyn z art. 286 § 1 k.k., czyli o przestępstwo oszustwa, należą do najliczniej występujących w praktyce. Często zachodzi sytuacja, w której pokrzywdzony takim przestępstwem nie dochodzi utraconych kwot w drodze powództwa wytaczanego przed sąd cywilny, lecz zwraca się o pomoc do prokuratury.

READ MORE

0

Ponowne zatrudnienie pracownika, który opuścił areszt

Zastosowanie w procesie karnym tymczasowego aresztowania i wynikająca z niego izolacja penitencjarna pociągają za sobą niezwykle istotne skutki dla podejrzanego czy oskarżonego, którego dotyczą. Skutki te zachodzą również na gruncie przepisów prawa pracy, wpływając na sytuację aresztowanego jako pracownika.

READ MORE

0

NIEWYKONYWANIE POSTANOWIENIA W PRZEDMIOCIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM- JAKIE KARY? – ADWOKAT RADZI

Postępowania w przedmiocie uregulowania kontaktów rodzica drugoplanowego z małoletnimi dzieckiem są coraz częstszym zjawiskiem. W praktyce oczywiście do zainicjowania tego rodzaju postępowania jest konflikt między rodzicami dziecka i brak możliwości porozumienia się w tym zakresie. Jednakże co zrobić kiedy jeden z rodziców zupełnie bagatelizuje postanowienie sądu w tym zakresie? Jak zmobilizować do respektowania orzeczenia sądu?

 

Zgodnie z art. 59815 § 1 kodeksu cywilnego „ Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Jak podkreślił w swoim Komentarzu do Kodeksu Postępowania Zbigniew Strus „ Ocena sądu stanowiąca podstawę zagrożenia kierowanego do osoby sprawującej pieczę winna uwzględniać jej uprzywilejowaną pozycję w organizowaniu warunków kontaktu drugiego rodzica oraz uwzględniać trudności wiążące się z codzienną troską o osobę i byt materialny dziecka. Ustawa nie wskazuje winy jako przesłanki stosowania zagrożenia, jednak zamiar, rodzaj i okoliczności naruszenia obowiązków, a nawet stopień obciążenia faktycznymi obowiązkami powinny być uwzględniane przy decyzji jurysdykcyjnej o zasadności i wysokości zagrożenia przymusową zapłatą. Doświadczenie życiowe sędziego i rzetelne rozpoznanie sytuacji osobistej oraz majątkowej osoby sprawującej pieczę powinny służyć wyważeniu kolizyjnych wartości zasługujących na ochronę, tj. ochrony dobra w postaci styczności osobistej oraz nieuszczuplania funduszu przeznaczonego na utrzymanie dziecka i jego opiekuna. Znaczenie postanowienia zagrażającego (art. 59815) wynika z jego prejudycjalności w stosunku do orzeczenia wydawanego na podstawie art. 59816 k.p.c.”

W związku z powyższym ustawodawca przewidział możliwość finansowych konsekwencji dla rodzica, który nie wykonuje orzeczenia sądu. Mogą być one motywacją do respektowania jego respektowania. Rozwiązanie to uznać należy, za niezwykle słuszne, bowiem brak reakcji mógłby powodować zupełną obojętność na realizowanie tego typu orzeczeń.

1

Wstrzymanie wykonania kary

Skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia (nazywaną niekiedy bezwzględną karą pozbawienia wolności) pociąga za sobą niezwykle istotne skutki dla wszelkich aspektów życia skazanego. Izolacja penitencjarna uniemożliwia skazanemu kontynuowanie pracy czy nauki, prowadzi do odseparowania go od najbliższych, wyłączenia niejako poza nawias społeczeństwa.

READ MORE

0

Zapis zwykły – część druga

Co może być przedmiotem zapisu zwykłego?

Przedmiot zapisu zwykłego musi być ściśle określony w testamencie przez spadkodawcę.

Przedmiotem zapisu zwykłego może być każde świadczenie majątkowe, które może być przedmiotem zobowiązania. Kodeks cywilny nie wprowadza w tym zakresie szczególnych ograniczeń, a zatem przedmiotem tym może być każde świadczenie o wartości majątkowej, które przyniesie korzyść zapisobiercy. Spadkodawca ma dużą swobodę nie tylko w określaniu przedmiotu zapisu zwykłego, ale także w regulowaniu stosunków między stronami tego zobowiązania – w tym wyboru sposobu, miejsca, terminu wykonania wraz ze skutkami jego niewykonania bądź nienależytego wykonania.

Przy ustanawianiu zapisu podstawowe i zasadnicze znaczenie ma wola testatora, a strony wykonując zapis powinny się jej podporządkować.

Zazwyczaj w praktyce przedmiotem zapisu zwykłego są rzeczy lub prawa wchodzące w skład spadku.

Wykonanie zapisu zwykłego podlega przepisom regulującym wykonywanie zobowiązań. Roszczenia z tytułu zapisu zwykłego mogą być dochodzone w procesie. W postępowaniu o dział spadku możliwe jest jedynie ustalenie istnienia zapisu zwykłego, chyba że zapisobierca jest jednocześnie spadkobiercą dzielonego spadku – w takim wypadku judykatura dopuszcza możliwość dochodzenia roszczenia z tytułu zapisu zwykłego w tym postępowaniu. Należy pamiętać, iż zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą rozstrzygnięcie problemu zapisu nie może nastąpić w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

 Kiedy można dochodzić roszczeń z tytułu zapisu zwykłego?

Zgodnie z treścią art. 970 k.c. w braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu.

W jakim stopniu wykonanie zapisu obciąża spadkobierców?

Jak wskazuje art. 971 k.c. jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis obciąża ich w stosunku do wielkości ich udziałów spadkowych, chyba że spadkodawca postanowił inaczej.

Czy można uczynić zapis pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu?

Tak, zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Warunkowe lub terminowe powołanie zapisobiercy to wyraz swobody testowania, zapewniający realizację woli spadkodawcy w najpełniejszym kształcie. Daje spadkodawcy możliwość zamieszczenia w testamencie zapisu (zwykłego i dalszego) wraz z ukształtowaniem treści warunku w taki sposób, że jego spełnienie będzie polegać na przeniesieniu uprawnień do konkretnego przedmiotu majątkowego na rzecz konkretnej osoby

0

POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ – ADWOKAT RADZI

Zgodnie z treścią przepisu art. 111 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców”.

Mając na uwadze przepis art. 111§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazać należy, iż ustawodawca przewiduje trzy przyczyny uzasadniające pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Pierwszą z nich jest trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. W praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego wskazuje się, że „przez trwałą przeszkodę, uniemożliwiającą wykonywanie władzy rodzicielskiej, należy rozumieć taki układ stosunków, który wyłącza sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej na stałe w tym sensie, że albo według rozsądnego przewidywania nie można ustalić czasu trwania tego układu albo – co najmniej – że układ ten będzie istniał przez czas długi”. (postanowienie SN w sprawie II CKN 960/00 z dnia 02.06.2010r., LEX nr 51976).  W praktyce oznacza to takie sytuacje jak wyjazd na stałe rodzica poza granice kraju i brak zainteresowania dzieckiem, odbywanie wieloletniej  kary pozbawienia wolność, przybywanie w zakładzie leczniczym z powodu nieuleczalnej choroby.

Jako drugą przyczynę pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej wskazać należy nadużywanie władzy rodzicielskiej. W literaturze jak i orzecznictwie  uznaje się za nadużywanie władzy rodzicielskiej takie zachowania jak np. przekroczenie granicy prawa do karcenia dziecka, zmuszanie do ciężkiej pracy, wychowywanie dziecka we wrogości do drugiego z rodziców, wpajanie zasad aspołecznych lub niemoralnych.

Zaniedbywanie przez rodziców obowiązków względem dziecka, aby mogło zostać uznane jako przesłanka pozbawienia władzy rodzicielskiej musi mieć charakter rażący. Za takie zachowania uznaje się np. pijaństwo, marnotrawstwo, prowadzenie rozwiązłego trybu życia, uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka.

1