| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-16,page-paged-16,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAŁŻONKÓW ZA ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGANE PRZEZ JEDNEGO Z NICH W SPRAWACH WYNIKAJĄCYCH Z ZASPOKAJANIA ZWYKŁYCH POTRZEB RODZINY

 

Jedną z więzi warunkujących małżeństwo jest więź gospodarcza. Z założenia małżonkowie wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe i zaspokajają potrzeby rodziny. Konsekwencją tego schematu jest art. 30 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z którym oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Konstrukcja ta ma na celu przede wszystkim wzmocnienie pozycji prawnej wierzycieli małżonków. W świetle omawianego przepisu jeżeli jeden z małżonków zaciągnął zobowiązanie w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny współmałżonek staje się automatycznie dłużnikiem solidarnym, pomimo, iż nie jest on stroną stosunku prawnego.

Zwykłe potrzeby rodziny – które to?

Zgodnie z utrwaloną linia orzecznictwa oraz doktryną jako zwykłe potrzeby rodziny wskazuje się te, które mają charakter normalnych, codziennych, wymagających bezwzględnie zaspokojenia, bez potrzeby podejmowania przez małżonków specjalnych decyzji. Zaspokajaniu zwykłych potrzeb służą w szczególności: zakup żywności, odzieży, drobnych przedmiotów urządzenia domowego, środków czystości, pomocy szkolnych, a także wydatki ponoszone w związku z zajmowaniem mieszkania, korzystaniem z energii elektrycznej, gazu, wody, bieżącą konserwacją mieszkania i naprawą urządzeń domowych, jak również wydatki na leczenie, zakup pomocy szkolnych, prasy, opłatę abonamentu radiowego i telewizyjnego etc.

Źródło zobowiązania

Źródłem powstania zobowiązania wskazanego w art. 30 k.r.o. może być jedynie czynność prawna. Wśród najczęstszych wymienia się umowy wzajemne np. sprzedaży, najmu, umowy o dzieło, a także wskazać można umowę pożyczki, z której środki zostały pozyskane na zaspokajanie zwykłych potrzeb rodziny.

 

Rodzina – jak rozumiana

Ustawodawca nie definiuje wprost pojęcia rodziny. Jednakże w piśmiennictwie wyróżnia się pojęcie rodziny małej i rodziny w znaczeniu szerokim. Jako rodzinę małą uznaje się rodziców i dzieci, a jako rodzinę szeroką obejmującą również dalszych krewnych.  Nie budzi natomiast żadnych wątpliwości, iż ustawodawca wskazując w art. 30 k.r.o. rodzinę ma na myśli rodzinę w wąskim tego słowa znaczeniu.

 

Odpowiedzialność tylko jednego z małżonków

Ustawodawca jednakże w art. 30 §2 k.r.o. przewidział możliwość odpowiedzialności tylko jednego z małżonków za takie zobowiązania. Jednakże  w takim przypadku konieczna jest postanowienie sądu, który z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków może postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął.  Jako ważne  powody wskazuje się w doktrynie takie postępowania małżonka w zakresie spraw majątkowych, które zostały spowodowane przez jego lekkomyślność, rozrzutność, nieudolność lub złośliwość w stosunku do współmałżonka.

Podkreślić należy ponadto, iż małżonkowie nie mogą w drodze porozumienia między nimi wyłączyć czy ograniczyć solidarnej odpowiedzialności z art. 30 §1 k.r.o. Jednakże w sytuacji w razie separacji orzeczonej przez sąd przepis ten nie ma zastosowania.

 

4

Roszczenie pracownika o wypłacenie nagrody

Szczególnie zasłużonemu pracownikowi, który wzorowo wypełnia swoje obowiązki, przejawia inicjatywę w pracy i podnosi jej wydajność i jakość pracodawca może przyznać nagrodę. Możliwość taka przewidziana została przepisami art. 105 kodeksu pracy, który obliguje w takich przypadkach pracodawcę do złożenia do akt osobowych pracownika odpisu zawiadomienia o przyznaniu nagrody.READ MORE

2

ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA ZGODĄ DRUGIEGO MAŁŻONKA

Problem zaciągania zobowiązań przez drugiego małżonka bez naszej wiedzy często spędza nam sen z powiek. Każdy z nas poza wyjątkami ściśle określonymi przez ustawę z chwilą uzyskania pełnoletności nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. W skutek czego możemy skutecznie dokonywać czynności prawnych i tym samym zaciągać zobowiązania.
Kiedy odpowiadamy majątkiem wspólnym za zobowiązania zaciągnięte przez jednego małżonka?
Zgodnie z art 41 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ” Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiazanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków”.

Jaka forma wyrażenia zgody?
W tym zakresie należy na wstępie odróżnić takie czynności prawne, do dokonania których zgoda współmałżonka jest konieczna oraz takie, co do których nie jest konieczna. Jeśli do dokonania czynności prawnej wymagana jest zgoda małżonka, a do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej również powinno być złożone w tej samej formie. W sytuacji natomiast gdy do dokonania czynności prawnej zgoda wspólmałżonka nie jest wymagana, jego zgoda może być wyrażona w dowolnej formie.
Jednak zgodnie z art. 787 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Może więc zdarzyć się taka sytuacja, że w świetle art. 41 § 1 k.r.o. wierzyciel będzie uprawniony do żądania zaspokojenia z całego majątku wspólnego małżonków, jednak ze względu na treść art. 787 k.p.c. nie będzie mógł tego uprawnienia zrealizować, ponieważ zgody współmałżonka dłużnika nie wykaże dokumentem urzędowym ani prywatnym.
Należy przy tym podkreślić, iż mogą mieć miejsce sytuacje, kiedy zgoda małżonka jest wyrażona w sposób dorozumiany, np. w sytuacji gdy obje małżonkowie zaciągają zobowiązanie lub w sytuacji zabezpieczającej zobowiązanie drugiego małżonka.

1

ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ BEZ ZGODY WSPÓŁMAŁŻONKA

Czy odpowiadamy majątkiem wspólnym za zobowiązania zaciągnięte przez jednego małżonka bez zgody drugiego?

Zgodnie z art. 41 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ” Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt. 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa”.
W związku z powyższym na wstępie należy wskazać z jakich składników wierzyciel może żądać zaspokojenia w takim przypadku?
1. z majątku osobistego
Do majątku osobistego należą:
a) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
b) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
c) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
d) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
e) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
f) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
g) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
h) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
i) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
j) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej
Należy podkreślić, iż na podstawie art. 41 § 2 k.r.o. wierzyciel nie może żądać zaspokojenia z przedmiotów majątkowych nabytych w zamian za wymienione w tym przepisie składniki majątku wspólnego, a więc np. za pieniądze pochodzące z pobranego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej.

3. z korzyści uzyskanych z praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy

4. z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa

0

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Odbywanie kary pozbawienia wolności pociąga za sobą nie tylko bardzo ważne skutki dla życia skazanego, jego pracy, nauki czy życia rodzinnego, ale też naraża go na przebywanie w warunkach ograniczonego dostępu do świadczeń medycznych. Warunki te mogą stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia skazanego, który cierpi na chorobę wymagającą stałego leczenia i opieki lekarskiej.

READ MORE

0

Odprawa pieniężna przy rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

Utrata zatrudnienia pociąga za sobą bardzo niekorzystne skutki dla sytuacji życiowej pracownika, który zwykle traci w ten sposób główne źródło utrzymania. Nie ulega bowiem wątpliwość, iż taką właśnie rolę pełni wynagrodzenie za pracę. Z tego chociażby powodu wynika obowiązek wypłacania wynagrodzenia co miesiąc, jaki na pracodawcę nakładają przepisy kodeksu pracy.

READ MORE

0