| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-17,page-paged-17,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Ogłoszenie testamentu – procedura w pigułce – adwokat radzi

W sytuacji gdy moi klienci znajdują się w posiadaniu testamentu spadkodawcy bardzo często nie wiedzą co zrobić z nim dalej – gdzie iść, do jakiej instytucji się zgłosić, aby rozpocząć procedurę zmierzającą do przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Polski ustawodawca w kodeksie postępowania cywilnego w sposób szczegółowy opisał obowiązek ujawnienia testamentu tzw. ogłoszenie testamentu. Jest to bardzo istotna czynność prawna, ze względu na to iż pociąga za sobą wiele doniosłych skutków, zarówno materialno-prawnych jak i procesowych.

READ MORE

0

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny jako szczególny rodzaj najmu wprowadzony został do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. Gwarantuje on właścicielom nieruchomości skuteczniejszą ochronę ich własności. Praktyka jednak pokazuje, że rzadko korzystają oni z tego rozwiązania.
Ustawa o ochronie praw lokatorów przewiduje, że prawo do najmu okazjonalnego dotyczy wyłącznie lokali, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Skorzystać z tej formy najmu mogą jedynie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Najem okazjonalny przysługuje jedynie szeroko pojmowanym właścicielom, czyli również posiadaczom własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.
Aby móc skorzystać z przepisów dotyczących najmu okazjonalnego, umowa, którą zawiera właściciel z najemcą, musi zawierać:
• oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu,
• wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł on zamieszkać w przypadku egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, (w razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie właściciela lokalu lub posiadającej tytuł prawny do lokalu),
• oświadczenie właściciela lokalu lub posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym miałby zamieszkać eksmitowany, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie.
Ponadto wynajmujący, aby skorzystać z „przywilejów” wynikających z umowy najmu okazjonalnego musi zgłosić fakt zawarcia umowy naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania. Ma na to 14 dni od rozpoczęcia najmu. Jeśli nie dotrzyma tych założeń, umowa zawarta pomiędzy stronami będzie zwykłą umową najmu, którą regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów.
Mieszkanie na podstawie umowy o najem okazjonalny może zostać wynajęte na maksymalnie dziesięć lat, lecz okres ten może zostać następnie przedłużony. W umowie właściciel musi określić, na jak długo oddaje lokal do wynajęcia, zachowując oczywiście 10-letnie ograniczenie. Dołączyć należy do niej wszystkie dodatkowe dokumenty i oświadczenia mające zabezpieczyć bezproblemowy przebieg procedury opuszczenia mieszkania w momencie wygaśnięcia umowy bądź po jej wcześniejszym wypowiedzeniu.
Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela

0

Jak bronić się przed zarzutem oszustwa?

Sprawy o czyn z art. 286 § 1 k.k., czyli o przestępstwo oszustwa, należą do najliczniej występujących w praktyce. Często zachodzi sytuacja, w której pokrzywdzony takim przestępstwem nie dochodzi utraconych kwot w drodze powództwa wytaczanego przed sąd cywilny, lecz zwraca się o pomoc do prokuratury.

READ MORE

0

Ponowne zatrudnienie pracownika, który opuścił areszt

Zastosowanie w procesie karnym tymczasowego aresztowania i wynikająca z niego izolacja penitencjarna pociągają za sobą niezwykle istotne skutki dla podejrzanego czy oskarżonego, którego dotyczą. Skutki te zachodzą również na gruncie przepisów prawa pracy, wpływając na sytuację aresztowanego jako pracownika.

READ MORE

0

NIEWYKONYWANIE POSTANOWIENIA W PRZEDMIOCIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM- JAKIE KARY? – ADWOKAT RADZI

Postępowania w przedmiocie uregulowania kontaktów rodzica drugoplanowego z małoletnimi dzieckiem są coraz częstszym zjawiskiem. W praktyce oczywiście do zainicjowania tego rodzaju postępowania jest konflikt między rodzicami dziecka i brak możliwości porozumienia się w tym zakresie. Jednakże co zrobić kiedy jeden z rodziców zupełnie bagatelizuje postanowienie sądu w tym zakresie? Jak zmobilizować do respektowania orzeczenia sądu?

 

Zgodnie z art. 59815 § 1 kodeksu cywilnego „ Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Jak podkreślił w swoim Komentarzu do Kodeksu Postępowania Zbigniew Strus „ Ocena sądu stanowiąca podstawę zagrożenia kierowanego do osoby sprawującej pieczę winna uwzględniać jej uprzywilejowaną pozycję w organizowaniu warunków kontaktu drugiego rodzica oraz uwzględniać trudności wiążące się z codzienną troską o osobę i byt materialny dziecka. Ustawa nie wskazuje winy jako przesłanki stosowania zagrożenia, jednak zamiar, rodzaj i okoliczności naruszenia obowiązków, a nawet stopień obciążenia faktycznymi obowiązkami powinny być uwzględniane przy decyzji jurysdykcyjnej o zasadności i wysokości zagrożenia przymusową zapłatą. Doświadczenie życiowe sędziego i rzetelne rozpoznanie sytuacji osobistej oraz majątkowej osoby sprawującej pieczę powinny służyć wyważeniu kolizyjnych wartości zasługujących na ochronę, tj. ochrony dobra w postaci styczności osobistej oraz nieuszczuplania funduszu przeznaczonego na utrzymanie dziecka i jego opiekuna. Znaczenie postanowienia zagrażającego (art. 59815) wynika z jego prejudycjalności w stosunku do orzeczenia wydawanego na podstawie art. 59816 k.p.c.”

W związku z powyższym ustawodawca przewidział możliwość finansowych konsekwencji dla rodzica, który nie wykonuje orzeczenia sądu. Mogą być one motywacją do respektowania jego respektowania. Rozwiązanie to uznać należy, za niezwykle słuszne, bowiem brak reakcji mógłby powodować zupełną obojętność na realizowanie tego typu orzeczeń.

1

Wstrzymanie wykonania kary

Skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia (nazywaną niekiedy bezwzględną karą pozbawienia wolności) pociąga za sobą niezwykle istotne skutki dla wszelkich aspektów życia skazanego. Izolacja penitencjarna uniemożliwia skazanemu kontynuowanie pracy czy nauki, prowadzi do odseparowania go od najbliższych, wyłączenia niejako poza nawias społeczeństwa.

READ MORE

0