| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-18,page-paged-18,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Zapis zwykły – część druga

Co może być przedmiotem zapisu zwykłego?

Przedmiot zapisu zwykłego musi być ściśle określony w testamencie przez spadkodawcę.

Przedmiotem zapisu zwykłego może być każde świadczenie majątkowe, które może być przedmiotem zobowiązania. Kodeks cywilny nie wprowadza w tym zakresie szczególnych ograniczeń, a zatem przedmiotem tym może być każde świadczenie o wartości majątkowej, które przyniesie korzyść zapisobiercy. Spadkodawca ma dużą swobodę nie tylko w określaniu przedmiotu zapisu zwykłego, ale także w regulowaniu stosunków między stronami tego zobowiązania – w tym wyboru sposobu, miejsca, terminu wykonania wraz ze skutkami jego niewykonania bądź nienależytego wykonania.

Przy ustanawianiu zapisu podstawowe i zasadnicze znaczenie ma wola testatora, a strony wykonując zapis powinny się jej podporządkować.

Zazwyczaj w praktyce przedmiotem zapisu zwykłego są rzeczy lub prawa wchodzące w skład spadku.

Wykonanie zapisu zwykłego podlega przepisom regulującym wykonywanie zobowiązań. Roszczenia z tytułu zapisu zwykłego mogą być dochodzone w procesie. W postępowaniu o dział spadku możliwe jest jedynie ustalenie istnienia zapisu zwykłego, chyba że zapisobierca jest jednocześnie spadkobiercą dzielonego spadku – w takim wypadku judykatura dopuszcza możliwość dochodzenia roszczenia z tytułu zapisu zwykłego w tym postępowaniu. Należy pamiętać, iż zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą rozstrzygnięcie problemu zapisu nie może nastąpić w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

 Kiedy można dochodzić roszczeń z tytułu zapisu zwykłego?

Zgodnie z treścią art. 970 k.c. w braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu.

W jakim stopniu wykonanie zapisu obciąża spadkobierców?

Jak wskazuje art. 971 k.c. jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis obciąża ich w stosunku do wielkości ich udziałów spadkowych, chyba że spadkodawca postanowił inaczej.

Czy można uczynić zapis pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu?

Tak, zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Warunkowe lub terminowe powołanie zapisobiercy to wyraz swobody testowania, zapewniający realizację woli spadkodawcy w najpełniejszym kształcie. Daje spadkodawcy możliwość zamieszczenia w testamencie zapisu (zwykłego i dalszego) wraz z ukształtowaniem treści warunku w taki sposób, że jego spełnienie będzie polegać na przeniesieniu uprawnień do konkretnego przedmiotu majątkowego na rzecz konkretnej osoby

0

POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ – ADWOKAT RADZI

Zgodnie z treścią przepisu art. 111 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców”.

Mając na uwadze przepis art. 111§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazać należy, iż ustawodawca przewiduje trzy przyczyny uzasadniające pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Pierwszą z nich jest trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. W praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego wskazuje się, że „przez trwałą przeszkodę, uniemożliwiającą wykonywanie władzy rodzicielskiej, należy rozumieć taki układ stosunków, który wyłącza sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej na stałe w tym sensie, że albo według rozsądnego przewidywania nie można ustalić czasu trwania tego układu albo – co najmniej – że układ ten będzie istniał przez czas długi”. (postanowienie SN w sprawie II CKN 960/00 z dnia 02.06.2010r., LEX nr 51976).  W praktyce oznacza to takie sytuacje jak wyjazd na stałe rodzica poza granice kraju i brak zainteresowania dzieckiem, odbywanie wieloletniej  kary pozbawienia wolność, przybywanie w zakładzie leczniczym z powodu nieuleczalnej choroby.

Jako drugą przyczynę pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej wskazać należy nadużywanie władzy rodzicielskiej. W literaturze jak i orzecznictwie  uznaje się za nadużywanie władzy rodzicielskiej takie zachowania jak np. przekroczenie granicy prawa do karcenia dziecka, zmuszanie do ciężkiej pracy, wychowywanie dziecka we wrogości do drugiego z rodziców, wpajanie zasad aspołecznych lub niemoralnych.

Zaniedbywanie przez rodziców obowiązków względem dziecka, aby mogło zostać uznane jako przesłanka pozbawienia władzy rodzicielskiej musi mieć charakter rażący. Za takie zachowania uznaje się np. pijaństwo, marnotrawstwo, prowadzenie rozwiązłego trybu życia, uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka.

1

Przedawnienie roszczeń

Jest sposobem utraty określonego prawa wskutek upływu czasu oraz jedną obok prekluzji, przedawnienia i przemilczenia z instytucji dawności.
Analizując treść art. 118 k.c. można stwierdzić, iż przewiduje on następujące okresy przedawnienia:
a) Terminy ogólne
• termin zasadniczy – 10 lat
• termin stanowiący wyjątek od terminu zasadniczego, przewidziany dla roszczeń okresowych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata
b) Terminy szczególne (o ile „przepis szczególny nie stanowi inaczej”) zawarte w odrębnych przepisach, zastrzegające inny termin przedawnienia dla roszczeń danego rodzaju. Terminy szczególne można klasyfikować następująco:
• termin prosty, tzn. jeden określony przedział czasowy, po którego upływie dochodzi do przedawnienia (np. art. 442[1] § 2 k.c.)
• termin złożony, tzn. istnienie dwóch okresów przedawnienia dla tego samego roszczenia. W zakresie terminów złożonych wyróżnia się:
• termin konkurencyjny: pierwszy termin (zazwyczaj krótszy) liczony od momentu, gdy wierzyciel dowiedział się (bądź mógł się dowiedzieć) o okolicznościach uzasadniających roszczenie; drugi termin (dłuższy) biegnie od chwili obiektywnie określonej (art. 442[1] § 1 k.c.) oraz
• termin końcowy, który upływa po określonym czasie od pewnego zdarzenia i skraca ogólne terminy przedawnienia (np. art. 229 § k.c.)
Szczególną pozycję w systemie terminów przedawnienia zajmują terminy egzekucyjne dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu. Roszczenie ulega wówczas przedawnieniu w terminie 10 lat, choćby jego uprzedni termin dla tego rodzaju roszczeń był krótszy. Nie dochodzi jednak do przedłużenia tego terminu, a jedynie do przerwania jego biegu, unicestwienia dotychczasowego terminu i rozpoczęcia biegu nowego (art. 125 k.c.)
Poszukując dla konkretnego roszczenia terminu jego przedawnienia należy zachować poniższy porządek:
1) W pierwszej kolejności dokonuje się oceny charakteru roszczenia dla danego stosunku prawnego (np. czy jest to roszczenie o świadczenie okresowe bądź związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)
2) Następnie bada się, czy istnieje norma szczególna regulująca termin przedawnienia danego roszczenia (poszukiwanie przepisów prawnych odnoszących się do określonego przypadku)
3) Jeśli brak jest przepisów szczególnych statuujących termin przedawnienia dla danego stosunku prawnego, a roszczenie ma charakter okresowy lub związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej, to zastosowanie będzie miał trzyletni okres przedawnienia
4) W razie nie spełnienia powyższego kryterium należy przyjąć, iż termin przedawnienia wynosi 10 lat.
Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Istotne z praktycznego punktu widzenia ma fakt, iż zarzutu przedawnienia sąd nie bierze z urzędu co oznacza, iż dopóki dłużnik w piśmie procesowym (np. odpowiedzi na pozew o zapłatę) nie podniesie, iż roszczenie dochodzone przez powoda jest przedawnione dopóty sąd nie będzie miał możliwości oddalenia powództwa.

0

KIEDY SEPARACJA? – ADWOKAT RADZI

Kiedy w naszym małżeństwie się nie układa nie zawsze musimy decydować się na ten ostateczny krok jakim jest rozwód.  Ustawodawca daje nam możliwość w takim przypadku wniesienia pozwu o separacje.

 

Kiedy separacja ?

 

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, aby separacja była możliwa musi dojść do spełniania jednej przesłanki pozytywnej i dwóch przesłanek negatywnych. Każdy z małżonków może żądać, aby sąd orzekł separację jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia.  Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W uchwale z dnia 28 maja 1955 r., Sąd Najwyższy uznał, iż pożycie małżeńskie kształtują trzy więzi tj.  duchowa, fizyczna i gospodarcza. Zasadniczo, ustanie któregokolwiek z elementów tej wspólnoty należy uznać za objaw stopnia rozkładu. W doktrynie wskazuje, iż ustanie więzi fizycznej lub gospodarczej może w danym przypadku nie oznaczać objawu rozkładu, jeżeli wynika to z okoliczności niezależnych od małżonków lub z ich zgodnej woli uzasadnionej okolicznościami życiowymi. W orzecznictwie wskazuje się takie przykłady jak ustanie współżycia fizycznego na skutek choroby małżonka, rozłączenie małżonków spowodowane pobytem w szpitalu, długotrwałym wyjazdem służbowym, pracą zarobkową małżonków w różnych odległych od siebie miejscowościach czy krajach.

Nie budzi najmniejszej wątpliwości jednak fakt, iż brak więzi duchowej będzie zawsze objawem rozkładu pożycia. Z punktu widzenia przepisów o separacji istotne jest określenie cech zupełności rozkładu pożycia. Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Przyjąć należy, że rozkład pożycia jest zupełny wówczas, gdy małżeństwo faktycznie przestaje funkcjonować, a zatem ustają wszelkie więzy łączące małżonków. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami.

 

1

Przesłanki odpowiedzialności za niealimentację

Przepisy kodeksu karnego regulują odpowiedzialność za przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Za czyn ten grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Sprawy o niealimentację należą do najliczniejszych, zaś w przekazie publicystycznym przepisy art. 209 kodeksu karnego, w którym czyn ten został stypizowany, określane są jako jeden z instrumentów zapewniania uprawnionym do alimentów środków utrzymania.

READ MORE

0