| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-20,page-paged-20,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA – WIEK, ZEZWOLENIE NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA- ADWOKAT RADZI

W ostatnim czasie po poradę zwróciła się do mnie młoda kobieta, która mając lat 17 pragnęła zawrzeć związek małżeński. Rodzice zarówno tej dziewczyny jak i jej chłopaka, który ma lat 19 kategorycznie się temu sprzeciwiali. Czy zgodnie z prawem te młode osoby mogły zawrzeć ze sobą związek małżeński i być dla siebie mężem i żoną?
Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowią w art. 10 „ Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu” W zdaniu drugim cytowanego artykułu pojawia się jednak zastrzeżenie, iż „ Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny”
W praktyce oznacza to, iż mężczyzna zawierając związek małżeński obligatoryjnie musi mieć ukończone lat 18. Kobieta natomiast może taki związek zawrzeć mając już lat 16, jeśli uzyska zezwolenie sądu opiekuńczego. W praktyce oznacza to konieczność złożenia przez osobę zainteresowaną do sądu opiekuńczego stosownego wniosku. Sąd opiekuńczy po zapoznaniu się z podnoszonymi powodami dla których osoba taka chce związek małżeński zawrzeć a także w sytuacji uznania przez Sąd, iż będzie to zgodne z dobrem założonej rodziny wyda stosowne zezwolenie. W literaturze przedmiotu a także w praktyce sądowej za ważne powody uznawane są przede wszystkim :
– dziecko urodzone ze stosunku stron zamierzonego małżeństwa
– ciąża wynikła z takiego stosunku
– istniejący już między stronami od dłuższego czasu, co najmniej od kilku miesięcy, trwały związek faktyczny, a więc poważne prawdopodobieństwo zajścia kobiety w ciążę
Konieczne ponadto jest istnienie okoliczności, z których wynika, że zamierzone małżeństwo będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Należy odmówić zezwolenia, gdy uzasadnione jest przypuszczenie, że po pewnym czasie pożycie małżonków ulegnie rozkładowi.
Podkreślić dodatkowo należy, iż udzieleniu zezwolenia na zawarcie małżeństwa nie stoi na przeszkodzie brak zgody rodziców, choć niewątpliwie może mieć to istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

0

POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ- ADWOKAT RADZI

Koniec związku małżeńskiego czy partnerskiego, z którego posiadamy dzieci często prowadzi do zupełnego braku kontaktu z drugim rodzicem. Zdarza się, że ojciec czy matka, z którymi po rozstaniu dzieci nie zamieszkują nagle znika z ich życia, a nadal posiada pełnie władzy rodzicielskiej i tym samym prawo współdecydowania o wszelkich kwestiach dotyczących małoletnich. Może to w wielu przypadkach znacznie utrudniać podejmowanie decyzji w zakresie dzieci. Co zrobić kiedy nie mamy możliwości skontaktowania się z drugim rodzicem, którego zgoda jest potrzebna, by podejmować ważne decyzje?
Ustawodawca w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym uregulował w takim przypadku możliwość pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej.
Zgodnie z treścią przepisu art. 111 § 1 k.p.c. „jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców”.
W praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego wskazuje się, że „przez trwałą przeszkodę, uniemożliwiającą wykonywanie władzy rodzicielskiej, należy rozumieć taki układ stosunków, który wyłącza sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej na stałe w tym sensie, że albo według rozsądnego przewidywania nie można ustalić czasu trwania tego układu albo – co najmniej – że układ ten będzie istniał przez czas długi”. (postanowienie SN w sprawie II CKN 960/00 z dnia 02.06.2010r., LEX nr 51976).
W takim przypadku należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rodzinnego, aby pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej.

4

MAJĄTEK PO ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA „ CO POZOSTANIE ZAWSZE MOJE, CO TWOJE, A CO STANIE SIĘ NASZE” – MAJĄTEK OSOBISTY, MAJĄTEK WSPÓLNY – ADWOKAT RADZI

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Czy to oznacza, że od tego pamiętnego dnia nagle wszystko staje się wspólne? Nic bardziej mylnego. Wspólność majątkowa obejmuje tylko przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Pozostałe przedmioty majątkowe, nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
Dla przykładu jeżeli osoba przed zawarciem związku małżeńskiego zakupiła samochód, to nie będzie on wchodził do majątku wspólnego małżonków. W sytuacji natomiast gdyby zakup nastąpił tylko przez jednego małżonka, po zawarciu związku małżeńskiego, ten sam pojazd będzie już wchodził do majątku wspólnego.
Ustawodawca w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wskazał jakie składniki w szczególności należą czy to do majątku wspólnego czy to do majątku osobistego. I tak do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej
każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego
z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu
emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Należy przy tym podkreślić, iż wyliczenie to nie ma charakteru katalogu zamkniętego o czym świadczy słowo „ w szczególności”.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba
że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym
przepisom;
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb
jednego z małżonków;
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub
wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi
z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo
z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia
na przyszłość;
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności
zarobkowej jednego z małżonków;
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia
jednego z małżonków;
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne
prawa twórcy;
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Należy jednak podkreślić, iż małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.
W związku z powyższym ustawodawca daje małżonkom możliwość modyfikowania tych postanowień zgodnie z własną wolą. Jednakże koniecznym jest udanie się do notariusza, bowiem konieczna jest forma aktu notarialnego.

0

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA, GDY MĄŻ NIE JEST OJCEM- ADWOKAT RADZI

W rzeczywistości czasami zdarza się, iż mąż matki dziecka nie jest jego ojcem biologicznym. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. W takim przypadku w akcie urodzenia dziecka jako ojciec widnieje mąż matki.
Kto w akcie urodzenia gdy matka dziecka zawiera szybko kolejny związek małżeński?
Co się dzieje w przypadku gdy matka dziecka w okresie przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa zawrze kolejny związek małżeński? Jeżeli dziecko urodzi się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. W takim przypadku w akcie urodzenia dziecka jako ojciec widnieje nowy mąż matki dziecka.
Należy jednak podkreślić, iż nie dotyczy to przypadku kiedy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.
Jak zmodyfikować akt urodzenia dziecka? Jak wykreślić z aktu urodzenia dziecka mężczyznę, który nie jest ojcem?

W takim przypadku przysługuje nam powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. W związku z czym koniecznym jest wystąpienie na drogę sądową.

Kto może wytoczyć takie powództwo i w jakim czasie ? 
Ustawodawca precyzyjnie wskazują krąg osób, które mogą wytoczyć takie powództwo. Uprawnienie takie przysługuje mężowi matki dziecka w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Ponadto powództwo takie wytoczyć może również matka dziecka męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka, a także dziecko po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności. Należy również pamiętać o szczególnym uprawnieniu prokuratora, który, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego może takie powództwo wytoczyć.

Czy warto wytaczać takie powództwa? 
Należy przed wszystkim podkreślić, iż pomiędzy dzieckiem a mężczyzną, który nie jest jego ojcem biologicznym, a został wpisany w akcie urodzenia tworzy się więź prawna, która rodzi wszelakiego rodzaju skutki prawne. Wpływa to zarówno na różnorakie uprawnienia jak i obowiązki. Dlatego też powództwo o zaprzeczenie ojcostwa odgrywa niezwykle ważną role w systemie prawa.

3

BIGAMIA- KIEDY MAŁŻONEK ZAWRZE KILKA ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH- ADWOKAT RADZI

Ilu z nas może nawet nie wiedzieć, że nasz małżonek pozostaje w innym związku małżeńskim? Niestety w rzeczywistości nie są to przypadki odosobnione. W swojej praktyce spotkałam się z osobami, dla których monogamia była rzeczą obcą, a przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawali wielokrotnie składając oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński z następnymi osobami, kiedy ich poprzednie małżeństwa jeszcze trwały. Jak postąpić kiedy taka wiadomość wywróci nam życie do góry nogami? Czy nasz związek małżeński jest ważny?
Co to jest bigamia?
Bigamia polega na pozostawaniu przez mężczyznę w związku małżeńskim z dwiema lub więcej kobietami, zaś w przy przypadku kobiety – z dwoma lub więcej mężczyznami.

Kto w świetle prawa może zawrzeć związek małżeński?
Związek małżeński może zawrzeć osoba, która albo nigdy nie pozostawała w związku małżeńskim, albo zawarte przez nią małżeństwo zostało unieważnione, albo ustało wskutek śmierci drugiego małżonka lub uznania go za zmarłego, bądź wskutek orzeczenia rozwodu. Prawo polskie nie przewiduje innych stanów faktycznych, w których zawarcie małżeństwa byłoby dopuszczalne.

Jak postąpić?
Każdy kto ma w tym interes prawny może żądać unieważnienia małżeństwa. W takim przypadku należy wystąpić na drogę sądową. Interes prawny w unieważnieniu małżeństwa bigamicznego ma z pewnością każdy z jego małżonków, a także małżonek z poprzedniego małżeństwa bigamisty oraz dzieci pochodzące z każdego z małżeństw.

Co się stanie gdy pierwsze małżeństwo ustanie lub zostanie unieważnione przed zakończeniem procesu o unieważnienie małżeństwa bigamicznego?
Zdarzyć może się, że przez wiele lat nie będziemy mieć wiedzy, że nasz małżonek pozostaje jeszcze w innym związku małżeńskim, albo postępowanie o unieważnienie małżeństwa będzie trwało przez pewien czas i przed zakończeniem procesu o unieważnienie małżeństwa bigamicznego pierwsze małżeństwo ustanie w skutek śmierci małżonka, który nie zawarł małżeństwa bigamicznego, w skutek rozwodu lub jego unieważnienia. W takim przypadku nie będzie można unieważnić małżeństwa zawartego z naruszeniem zakazu bigamii.

Bigamia jako przestępstwo
Zgodnie z art. 206 kodeksu karnego „ Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Odpowiedzialności karnej podlega jedynie osoba pozostająca w ważnym związku małżeńskim, nie popełnia go natomiast drugi nupturient, o ile oczywiście również nie pozostaje w związku małżeńskim.

8

BRAK ZGODY RODZICA NA WYDANIE PASZPORTU DLA MAŁOLETNIEGO DZIECKA – ADWOKAT RADZI

Kiedy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestiach dotyczących małoletniego dziecka interweniować musi sąd. Czasami zdarza się, iż bez uzasadnionej przyczyny jeden z rodziców odmawia wyrażenia zgody na wydanie paszportu dla dziecka. W taki przypadku należy wystąpić z wnioskiem do sądu o wyrażenie takiej zgody.
Zgodnie z Art. 14. Ustawy o dokumentach paszportowych „Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Jeżeli uzyskanie zgody jednego z rodziców jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, dokument paszportowy za granicą może być wydany za zgodą tylko jednego z rodziców, o ile przemawia za tym dobro małoletniego”.
Jeśli sąd uzna to za zasadne paszport dla małoletniego dziecka zostanie wydany nawet bez zgody drugiego rodzica.

2