| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-21,page-paged-21,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Kiedy organ procesowy ma obowiązek uchylić lub zmienić środek zapobiegawczy?

W celu zabezpieczenia prawidłowego toku procesu organy postępowania mogą stosować środki zapobiegawcze przewidziane przepisami kodeksu postępowania karnego. Środkami tymi są tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór Policji, zakaz opuszczania Kraju. Stosowanie środków zapobiegawczych ma służyć zabezpieczeniu prawidłowego toku procesu – wydając postanowienie o ich stosowaniu, organ procesowy musi wskazać w uzasadnieniu, jakie okoliczności wskazują na potrzebę stosowania tych środków i dlaczego prawidłowy tok postępowania byłby zagrożony, gdyby ich nie stosować.

READ MORE

0

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie wynagrodzenia za pracę

Do bardzo często spotykanych w praktyce należą sprawy o roszczenia wynikające z naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Pracownicy dopuszczając zachodzenie nierówności między pracownikami dopuszczają się zachowań dyskryminacyjnych. Przepisy kodeksu pracy wymagają bezwzględnie równego traktowania pracowników, a naruszenie tej zasady przez pracodawcę uprawnia pracownika do ubiegania się o naprawienie wynikłej z tego szkody.

READ MORE

0

Przesłanki rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Jedną z najważniejszych cech umowy o pracę jest szczególna trwałość, jaką cechuje się wynikający z niej stosunek pracy. Trwałość ta ma wielkie znaczenie dla pracownika, dla którego dochód z wynagrodzenia za pracę jest na ogół podstawowym źródłem utrzymania. Trwałość ta jednak ogranicza niekiedy pracodawcę w swobodnym podejmowaniu decyzji kadrowych. Istnieją jednak okoliczności, gdy pracodawca może stosunek pracy zakończyć niezwłocznie, rozwiązując umowę o pracę bez wypowiedzenia.

READ MORE

0

Kiedy rozbój jest zbrodnią?

Przepisy kodeksu karnego dzielą przestępstwa na zbrodnie i występki. Zbrodnią jest czyn, za który grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata. Nadto – zbrodnia wymaga umyślności, nie można popełnić jej nieumyślnie. Rozróżnienie to ma istotne znaczenie w procesie. Sprawca zbrodni musi liczyć się z zagrożeniem znacznie surowszą karą, znacznie częściej w takich sprawach stosuje się tymczasowe aresztowanie, zaś skazanie za zbrodnię jest dla skazanego znacznie bardziej stygmatyzujące niż skazanie za występek.

READ MORE

0

Odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy

Dla pracownika, który zakończył zatrudnienie u określonego pracodawcy i wkracza na rynek pracy, podstawowym i najważniejszym kapitałem jest świadectwo pracy. Stanowi ono udokumentowanie doświadczenia zawodowego, jakim legitymuje się ubiegający się o zatrudnienie potencjalny pracownik, co rzutuje na ogólny obraz jego kwalifikacji zawodowych. Kandydat na określone stanowisko pozbawiony atutu w postaci odpowiedniego świadectwa pracy narażony jest na utratę szans znalezienia lukratywnego i atrakcyjnego zatrudnienia odpowiadającego jego kwalifikacjom i ambicjom.

READ MORE

0

Kradzież z włamaniem – zagrożenie dla sprawcy

Dla sprawcy przestępstwa kradzieży, którego popełnienie polega na tym, iż sprawca zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. W praktyce jednak rzadko spotyka się wyroki skazujące za kradzież, którymi sąd orzekłby bezwzględną karę pozbawienia wolności, to jest nie zastosował warunkowego jej zawieszenia, bądź też przepisów części ogólnej kodeksu karnego, które pozwalają w takich sprawach orzec w miejsce pozbawienia wolności – karę grzywny lub ograniczenia wolności.

READ MORE

0