| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-23,page-paged-23,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA, GDY MĄŻ NIE JEST OJCEM- ADWOKAT RADZI

W rzeczywistości czasami zdarza się, iż mąż matki dziecka nie jest jego ojcem biologicznym. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. W takim przypadku w akcie urodzenia dziecka jako ojciec widnieje mąż matki.
Kto w akcie urodzenia gdy matka dziecka zawiera szybko kolejny związek małżeński?
Co się dzieje w przypadku gdy matka dziecka w okresie przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa zawrze kolejny związek małżeński? Jeżeli dziecko urodzi się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. W takim przypadku w akcie urodzenia dziecka jako ojciec widnieje nowy mąż matki dziecka.
Należy jednak podkreślić, iż nie dotyczy to przypadku kiedy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.
Jak zmodyfikować akt urodzenia dziecka? Jak wykreślić z aktu urodzenia dziecka mężczyznę, który nie jest ojcem?

W takim przypadku przysługuje nam powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. W związku z czym koniecznym jest wystąpienie na drogę sądową.

Kto może wytoczyć takie powództwo i w jakim czasie ? 
Ustawodawca precyzyjnie wskazują krąg osób, które mogą wytoczyć takie powództwo. Uprawnienie takie przysługuje mężowi matki dziecka w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Ponadto powództwo takie wytoczyć może również matka dziecka męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka, a także dziecko po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności. Należy również pamiętać o szczególnym uprawnieniu prokuratora, który, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego może takie powództwo wytoczyć.

Czy warto wytaczać takie powództwa? 
Należy przed wszystkim podkreślić, iż pomiędzy dzieckiem a mężczyzną, który nie jest jego ojcem biologicznym, a został wpisany w akcie urodzenia tworzy się więź prawna, która rodzi wszelakiego rodzaju skutki prawne. Wpływa to zarówno na różnorakie uprawnienia jak i obowiązki. Dlatego też powództwo o zaprzeczenie ojcostwa odgrywa niezwykle ważną role w systemie prawa.

3

BIGAMIA- KIEDY MAŁŻONEK ZAWRZE KILKA ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH- ADWOKAT RADZI

Ilu z nas może nawet nie wiedzieć, że nasz małżonek pozostaje w innym związku małżeńskim? Niestety w rzeczywistości nie są to przypadki odosobnione. W swojej praktyce spotkałam się z osobami, dla których monogamia była rzeczą obcą, a przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawali wielokrotnie składając oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński z następnymi osobami, kiedy ich poprzednie małżeństwa jeszcze trwały. Jak postąpić kiedy taka wiadomość wywróci nam życie do góry nogami? Czy nasz związek małżeński jest ważny?
Co to jest bigamia?
Bigamia polega na pozostawaniu przez mężczyznę w związku małżeńskim z dwiema lub więcej kobietami, zaś w przy przypadku kobiety – z dwoma lub więcej mężczyznami.

Kto w świetle prawa może zawrzeć związek małżeński?
Związek małżeński może zawrzeć osoba, która albo nigdy nie pozostawała w związku małżeńskim, albo zawarte przez nią małżeństwo zostało unieważnione, albo ustało wskutek śmierci drugiego małżonka lub uznania go za zmarłego, bądź wskutek orzeczenia rozwodu. Prawo polskie nie przewiduje innych stanów faktycznych, w których zawarcie małżeństwa byłoby dopuszczalne.

Jak postąpić?
Każdy kto ma w tym interes prawny może żądać unieważnienia małżeństwa. W takim przypadku należy wystąpić na drogę sądową. Interes prawny w unieważnieniu małżeństwa bigamicznego ma z pewnością każdy z jego małżonków, a także małżonek z poprzedniego małżeństwa bigamisty oraz dzieci pochodzące z każdego z małżeństw.

Co się stanie gdy pierwsze małżeństwo ustanie lub zostanie unieważnione przed zakończeniem procesu o unieważnienie małżeństwa bigamicznego?
Zdarzyć może się, że przez wiele lat nie będziemy mieć wiedzy, że nasz małżonek pozostaje jeszcze w innym związku małżeńskim, albo postępowanie o unieważnienie małżeństwa będzie trwało przez pewien czas i przed zakończeniem procesu o unieważnienie małżeństwa bigamicznego pierwsze małżeństwo ustanie w skutek śmierci małżonka, który nie zawarł małżeństwa bigamicznego, w skutek rozwodu lub jego unieważnienia. W takim przypadku nie będzie można unieważnić małżeństwa zawartego z naruszeniem zakazu bigamii.

Bigamia jako przestępstwo
Zgodnie z art. 206 kodeksu karnego „ Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Odpowiedzialności karnej podlega jedynie osoba pozostająca w ważnym związku małżeńskim, nie popełnia go natomiast drugi nupturient, o ile oczywiście również nie pozostaje w związku małżeńskim.

8

BRAK ZGODY RODZICA NA WYDANIE PASZPORTU DLA MAŁOLETNIEGO DZIECKA – ADWOKAT RADZI

Kiedy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestiach dotyczących małoletniego dziecka interweniować musi sąd. Czasami zdarza się, iż bez uzasadnionej przyczyny jeden z rodziców odmawia wyrażenia zgody na wydanie paszportu dla dziecka. W taki przypadku należy wystąpić z wnioskiem do sądu o wyrażenie takiej zgody.
Zgodnie z Art. 14. Ustawy o dokumentach paszportowych „Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Jeżeli uzyskanie zgody jednego z rodziców jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, dokument paszportowy za granicą może być wydany za zgodą tylko jednego z rodziców, o ile przemawia za tym dobro małoletniego”.
Jeśli sąd uzna to za zasadne paszport dla małoletniego dziecka zostanie wydany nawet bez zgody drugiego rodzica.

2

Kiedy organ procesowy ma obowiązek uchylić lub zmienić środek zapobiegawczy?

W celu zabezpieczenia prawidłowego toku procesu organy postępowania mogą stosować środki zapobiegawcze przewidziane przepisami kodeksu postępowania karnego. Środkami tymi są tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór Policji, zakaz opuszczania Kraju. Stosowanie środków zapobiegawczych ma służyć zabezpieczeniu prawidłowego toku procesu – wydając postanowienie o ich stosowaniu, organ procesowy musi wskazać w uzasadnieniu, jakie okoliczności wskazują na potrzebę stosowania tych środków i dlaczego prawidłowy tok postępowania byłby zagrożony, gdyby ich nie stosować.

READ MORE

0

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie wynagrodzenia za pracę

Do bardzo często spotykanych w praktyce należą sprawy o roszczenia wynikające z naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Pracownicy dopuszczając zachodzenie nierówności między pracownikami dopuszczają się zachowań dyskryminacyjnych. Przepisy kodeksu pracy wymagają bezwzględnie równego traktowania pracowników, a naruszenie tej zasady przez pracodawcę uprawnia pracownika do ubiegania się o naprawienie wynikłej z tego szkody.

READ MORE

0

Przesłanki rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Jedną z najważniejszych cech umowy o pracę jest szczególna trwałość, jaką cechuje się wynikający z niej stosunek pracy. Trwałość ta ma wielkie znaczenie dla pracownika, dla którego dochód z wynagrodzenia za pracę jest na ogół podstawowym źródłem utrzymania. Trwałość ta jednak ogranicza niekiedy pracodawcę w swobodnym podejmowaniu decyzji kadrowych. Istnieją jednak okoliczności, gdy pracodawca może stosunek pracy zakończyć niezwłocznie, rozwiązując umowę o pracę bez wypowiedzenia.

READ MORE

0