| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-24,page-paged-24,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Zadatek a zaliczka

Zadatek czy zaliczka? W praktyce obrotu niejednokrotnie zdarza się, że klient musi zapłacić drugiej stronie określoną sumę przed wykonaniem umowy.

READ MORE

1

Świadczenie nienależne

Zgodnie z treścią art. 410 § 2 k.c. świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

READ MORE

1

Roszczenia z tytułu mobbingu

Zjawisko mobbingu jest jednym z najpowszechniej spotykanych w praktyce a zarazem najpoważniejszych problemów, z jakimi borykają się pracownicy. Bardzo wielu klientów Kancelarii opisuje podczas porad działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników – a więc działania odpowiadające ustawowej definicji działań mobbingowych zawarte w art. 943 kodeksu pracy.

READ MORE

1

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Zgodnie z trescią art. 158 k.c. zgodnie, z którym umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

READ MORE

2

Zgoda na widzenie z tymczasowo aresztowanym

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w sprawach o najcięższe przestępstwa organy ścigania mogą zastosować wobec podejrzanego/oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Stosowanie tego środka możliwe jest jedynie w razie spełnienia restrykcyjnych wymagań przewidzianych przepisami kodeksu postępowania karnego, izolacja podejrzanego ma tu służyć zabezpieczeniu prawidłowego toku procesu, poprzez zapobieżenie próbom wpływu na jego przebieg, jaki mógłby usiłować wywrzeć podejrzany pozostający na wolności.

READ MORE

1

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Przepisy kodeksu pracy zobowiązują pracownika do wykonywania pracy w sposób staranny i sumienny, a nadto zgodny z poleceniami pracodawcy, o ile nie naruszają prawa. Uchybienie temu obowiązkowi polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków pracowniczych prowadzi do odpowiedzialności pracownika wobec pracodawcy.

READ MORE

2