| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-25,page-paged-25,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Zgoda na widzenie z tymczasowo aresztowanym

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w sprawach o najcięższe przestępstwa organy ścigania mogą zastosować wobec podejrzanego/oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Stosowanie tego środka możliwe jest jedynie w razie spełnienia restrykcyjnych wymagań przewidzianych przepisami kodeksu postępowania karnego, izolacja podejrzanego ma tu służyć zabezpieczeniu prawidłowego toku procesu, poprzez zapobieżenie próbom wpływu na jego przebieg, jaki mógłby usiłować wywrzeć podejrzany pozostający na wolności.

READ MORE

1

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Przepisy kodeksu pracy zobowiązują pracownika do wykonywania pracy w sposób staranny i sumienny, a nadto zgodny z poleceniami pracodawcy, o ile nie naruszają prawa. Uchybienie temu obowiązkowi polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków pracowniczych prowadzi do odpowiedzialności pracownika wobec pracodawcy.

READ MORE

2

Zasada swobodnej oceny dowodów w odniesieniu do dowodu z pomówienia współoskarżonego

Artykuł 7 k.p.k. statuuje kluczową dla procesu karnego zasadę swobodnej oceny dowodów. W myśl powyższej zasady sąd dokonuje oceny dowodów w sposób swobodny, a jednocześnie zgodny z wnioskami płynącymi z doświadczenia życiowego oraz z zasadami logiki i prawidłowego rozumowania.
W granicach tak określonej swobody oceny nie mieszczą się ustalenia, które opierają się na uznawaniu dowodów za wiarygodne w sposób arbitralny, dowolny, a nadto w sytuacji, gdy pozostały materiał dowodowy pozostaje z nimi w sprzeczności, a okoliczności sprawy i sama treść dowodu poddają w wątpliwość jego wartość.

READ MORE

1

Kryteria oceny dowodu z pomówienia współoskarżonego

Jakkolwiek przepisy procedury karnej nie przewidują formalnych kryteriów oceny wartości poszczególnych rodzajów dowodów, należy jednak mieć na uwadze, iż względy oceny dowodów w sposób zgodny z logiką oraz doświadczeniem życiowym wymagają stosowania szczególnych kryteriów oceny w stosunku do niektórych spośród dowodów.

READ MORE

1

Zadaniowy czas pracy

Podstawowa norma czasu pracy została uregulowana w art. 129 § 1 kodeksu pracy. W myśl przywołanego przepisu czas pracy nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie czterdziestu godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Wartości te powinny dawać wskazane wyżej średnie w czteromiesięcznych okresach rozliczeniowych.

READ MORE

1

MOŻLIWOŚĆ UCHYLENIA SIĘ OD SKŁADANIA ZEZNAŃ W POSTĘPOWANIU KARNYM

Osobowe źródła dowodowe odgrywają doniosłą rolę w procesie karnym. Zarówno wyjaśnienia oskarżonych, jak i zeznania świadków stanowią często główną podstawę rozstrzygnięcia w sprawie. Konieczność zapewnienia możliwości właściwego wykorzystania źródeł dowodowych o charakterze osobowym znalazła wyraz w przepisach art. 177 § 1 kodeksu postępowania karnego, która na każdą osobę wezwaną przez organ postępowania nakłada obowiązek stawienia się i złożenia zeznań.

READ MORE

1