| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-25,page-paged-25,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Przepisy kodeksu pracy zobowiązują pracownika do wykonywania pracy w sposób staranny i sumienny, a nadto zgodny z poleceniami pracodawcy, o ile nie naruszają prawa. Uchybienie temu obowiązkowi polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków pracowniczych prowadzi do odpowiedzialności pracownika wobec pracodawcy.

READ MORE

2

Zasada swobodnej oceny dowodów w odniesieniu do dowodu z pomówienia współoskarżonego

Artykuł 7 k.p.k. statuuje kluczową dla procesu karnego zasadę swobodnej oceny dowodów. W myśl powyższej zasady sąd dokonuje oceny dowodów w sposób swobodny, a jednocześnie zgodny z wnioskami płynącymi z doświadczenia życiowego oraz z zasadami logiki i prawidłowego rozumowania.
W granicach tak określonej swobody oceny nie mieszczą się ustalenia, które opierają się na uznawaniu dowodów za wiarygodne w sposób arbitralny, dowolny, a nadto w sytuacji, gdy pozostały materiał dowodowy pozostaje z nimi w sprzeczności, a okoliczności sprawy i sama treść dowodu poddają w wątpliwość jego wartość.

READ MORE

1

Kryteria oceny dowodu z pomówienia współoskarżonego

Jakkolwiek przepisy procedury karnej nie przewidują formalnych kryteriów oceny wartości poszczególnych rodzajów dowodów, należy jednak mieć na uwadze, iż względy oceny dowodów w sposób zgodny z logiką oraz doświadczeniem życiowym wymagają stosowania szczególnych kryteriów oceny w stosunku do niektórych spośród dowodów.

READ MORE

1

Zadaniowy czas pracy

Podstawowa norma czasu pracy została uregulowana w art. 129 § 1 kodeksu pracy. W myśl przywołanego przepisu czas pracy nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie czterdziestu godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Wartości te powinny dawać wskazane wyżej średnie w czteromiesięcznych okresach rozliczeniowych.

READ MORE

1

MOŻLIWOŚĆ UCHYLENIA SIĘ OD SKŁADANIA ZEZNAŃ W POSTĘPOWANIU KARNYM

Osobowe źródła dowodowe odgrywają doniosłą rolę w procesie karnym. Zarówno wyjaśnienia oskarżonych, jak i zeznania świadków stanowią często główną podstawę rozstrzygnięcia w sprawie. Konieczność zapewnienia możliwości właściwego wykorzystania źródeł dowodowych o charakterze osobowym znalazła wyraz w przepisach art. 177 § 1 kodeksu postępowania karnego, która na każdą osobę wezwaną przez organ postępowania nakłada obowiązek stawienia się i złożenia zeznań.

READ MORE

1

Naruszenia obowiązków pracowniczych uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Jedną z istotowych cech stosunku pracy jest jego trwałość. W odróżnieniu od umów cywilnoprawnych – jak choćby umowa zlecenia czy umowa o dzieło – z obowiązujących przepisów wynika cały szereg ograniczeń dotyczących możliwości rozwiązywania stosunku pracy. Pracownicy należący do niektórych kategorii objęci są szczególną ochroną – nie można im skutecznie wypowiedzieć umowy o pracę. O ile jednak nawet pracownik nie należy do żadnej z tych grup – swoistą postać ochrony trwałości stosunku pracy stanowi w jego przypadku konieczność wypowiadania stosunku pracy za wypowiedzeniem.

READ MORE

1