| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-28,page-paged-28,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

TESTAMENT – czemu służy i czy warto go sporządzić?

W ostatnim czasie w praktyce co raz częściej spotykam się z pytaniami klientów dotyczącymi rozrządzeń na wypadek śmierci. Moi klienci nie chcą pozostawiać losów swojego majątku po ich śmierci tylko i wyłącznie w rękach ustawodawcy. Zastanawiają się co mogą zrobić, aby zgromadzone przez nich, na przestrzeni całego życia, środki nie trafiły w ręce przypadkowych osób. Rodzinne relacje bardzo często są niezwykle skomplikowane, bywają sytuacje, w których dana osoba np. rodzic chce ustalić dziedziczenie w innych proporcjach, albo zapisać swój majątek osobom, z którymi nie łączą go więzy krwi. Wówczas powstaje pytanie, co zrobić gdy nie chcemy podporządkować się rozpisanemu w kodeksie cywilnym rodzajowi dziedziczenia?

READ MORE

0

Sprostowanie świadectwa pracy w razie uznania przez sąd, iż rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia zostało dokonane z naruszeniem przepisów

Jednym z kluczowych roszczeń przysługujących pracownikowi w sytuacji rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy jest roszczenie o wydanie świadectwa pracy. Doniosłość znaczenia tego dokumentu wynika z faktu, iż stanowi on jedyną formę wykazania doświadczenia zawodowego pracownika, który właśnie będzie poszukiwał nowego zatrudnienia. Świadectwo pracy, które daje obraz dobrego, doświadczonego fachowca stanowi w takiej sytuacji nieprzeceniony kapitał pozwalający odnaleźć się na rynku pracy.

READ MORE

0

Kara upomnienia i nagany

Przepisy kodeksu pracy przewidują w ramach kar porządkowych karę upomnienia oraz karę nagany. Pracodawca może wymierzyć wymienione wyżej kary pracownikowi za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz przyjętego sposobu potwierdzania obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności. O ile przewinienie pracownika polega na nieprzestrzeganiu przepisów bhp bądź przeciwpożarowych tudzież na nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy bądź przebywania w pracy pod wpływem alkoholu – pracodawca może zastosować również karę pieniężną w kwocie nieprzekraczającej każdorazowo jednodniowego wynagrodzenia, zaś łącznie – dziesiątej części miesięcznego wynagrodzenia.

READ MORE

0

Obowiązek zawiadamiania o popełnieniu przestępstwa – odpowiedzialność karna

Z przepisów kodeksu postępowania karnego wynika obowiązek zawiadamiania organów ścigania o popełnieniu przestępstwa. Obowiązek ten dotyczy każdego, kto dowie się o tym, że przestępstwo ścigane z urzędu zostało popełnione. Obowiązek ten jednak ma charakter społeczny, co oznacza, iż jego niewypełnienie nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych dla tego, kto, powziąwszy wiadomość o popełnieniu przestępstwa, nie zgłasza tego stosownym organom.

READ MORE

0

Zaświadczenie KRK przy ubieganiu się o zatrudnienie

Czy żądanie zaświadczenia z krajowego rejestru karnego na etapie ubiegania się o zatrudnienie jest dopuszczalne i zgodne z prawem?

 

Zgodnie z przepisami art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko,

2) imiona rodziców,

3) datę urodzenia,

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) wykształcenie,

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

READ MORE

0