| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-28,page-paged-28,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Naruszenia obowiązków pracowniczych uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Jedną z istotowych cech stosunku pracy jest jego trwałość. W odróżnieniu od umów cywilnoprawnych – jak choćby umowa zlecenia czy umowa o dzieło – z obowiązujących przepisów wynika cały szereg ograniczeń dotyczących możliwości rozwiązywania stosunku pracy. Pracownicy należący do niektórych kategorii objęci są szczególną ochroną – nie można im skutecznie wypowiedzieć umowy o pracę. O ile jednak nawet pracownik nie należy do żadnej z tych grup – swoistą postać ochrony trwałości stosunku pracy stanowi w jego przypadku konieczność wypowiadania stosunku pracy za wypowiedzeniem.

READ MORE

1

Kara kombinowana pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności

W lipcu bieżącego roku weszła w życie najbardziej obszerna nowelizacja przepisów systemu prawa karnego od czasu uchwalenia kodeksów karnego, postępowania karnego oraz karnego wykonawczego w 1997 roku. Jednym z celów przyświecających ustawodawcy zmieniającemu brzmienie poszczególnych przepisów kodeksu karnego było ograniczenie orzekania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem przy jednoczesnym położeniu akcentu na orzekanie kary ograniczenia wolności oraz kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia, nazywanej niekiedy bezwzględną karą pozbawienia wolności.

READ MORE

1

Ochrona wynagrodzenia za pracę – dopuszczalne potrącenia

Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi pracownicy zwracają się do nas o pomoc prawną, jest problem stosowania przez pracodawcę środków dyscyplinujących polegających na obniżaniu wynagrodzenia. Pracodawcy chętnie sięgają po tę metodę polegającą w praktyce na potrącaniu z należnego pracownikowi wynagrodzenia kwot związanych z określonymi sytuacjami w celu ukarania pracownika bądź wywarcia na nim presji.

READ MORE

1

ODRZUCENIE SPADKU PRZEZ MAŁOLETNIEGO – ADWOKAT RADZI

Na wstępie należy zaznaczyć, że przyjęcie bądź odrzucenie spadku przez małoletniego należy do grupy czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka. Zgodnie z art. 101 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. W takim przypadku, jak wskazuje art. 583 kodeksu postępowania cywilnego zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub na wyrażenie przez rodziców zgody na dokonanie takiej czynności przez dziecko sąd opiekuńczy udziela na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego. Postanowienie sądu opiekuńczego w tym przedmiocie staje się skuteczne dopiero z chwilą uprawomocnienia się i nie może być zmienione ani uchylone, jeżeli na podstawie zezwolenia powstały skutki prawne względem osób trzecich.

READ MORE

1

TESTAMENTY ZWYKŁE – RODZAJE TESTAMENTÓW CZ. 1- ADWOKAT RADZI

W prawie polskim istnieje dość szeroki katalog form testamentów. Tradycyjnie dzieli się testamenty na zwykłe i szczególne. Testament zwykły charakteryzuje się tym, iż może być sporządzony przez każdą osobę mającą zdolność do czynności prawnych w każdym czasie. Kodeks cywilny dopuszcza sporządzenie testamentu zwykłego w 3 dopuszczalnych formach –testamentu holograficznego (własnoręcznego), notarialnego i alograficznego (urzędowego).

READ MORE

1

POWÓDZTWO WZAJEMNE – JEDEN ZE SPOSOBÓW USTOSUNKOWANIA SIĘ POZWANEGO DO POWÓDZTWA – ADWOKAT RADZI

Powództwo wzajemne jest to powództwo wytoczone przez pozwanego przeciwko powodowi w tym samym procesie. Polski ustawodawca reguluje możliwość wytoczenia powództwa wzajemnego w art. 204 § 1 k.p.c., który stanowi, iż „powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. Powództwo wzajemne można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie, albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego”.

READ MORE

1