| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-30,page-paged-30,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego

Przepisy procedury cywilnej statuują kryteria, którym powinien odpowiadać wniosek o udzielenie zabezpieczenia. W myśl tych przepisów na uprawnionym – wnioskodawcy spoczywa obowiązek uprawdopodobnienia roszczenia, jak również wykazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.READ MORE

0

Przesłanki ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym

Przepisy kodeksu rodzinnego regulują zarówno domniemanie równości udziałów małżonków w majątku wspólnym, jak i uprawnienie każdego z małżonków do żądania ustalenia, iż są to udziały nierówne. Równość udziału ma tu charakter zasady, zaś nierówne części – stanowią wyjątek, którego zastosowanie wymaga zaistnienia w sprawie szczególnych okoliczności.READ MORE

0

Darowizna nieruchomości na rzecz małoletnich dzieci

Zgodnie z treścią art. 888 KC przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Chociaż rodzice, aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, są jego przedstawicielami ustawowymi i sprawują pieczę nad osobą i majątkiem dziecka (art. 92 i nast. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) to nie mogą czynić tego całkowicie dowolnie. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny, a zarząd majątkiem ogranicza się do czynności zwykłego zarządu.  Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego (art. 101 § 3 KRO). Miernikiem czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest – zgodnie z wyrokiem  Sądu Najwyższego z 16 listopada 1982 r., sygn. akt I CR 234/82 – ciężar gatunkowy dokonywanej czynności, jej skutków w sferze majątku małoletniego, wartości przedmiotu danej czynności oraz szeroko pojęte dobro dziecka i ochrona jego interesów życiowych.READ MORE

0

Unieważnienie małżeństwa ze względu na wady oświadczenia woli.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 151 § 1 przewiduje możliwość unieważnienia małżeństwa, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażanie woli, jeżeli zostało ono złożone pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony albo jeżeli oświadczenie zostało złożone pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzecie, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste. Przepis ten odnosi się zarówno do oświadczeń złożonych przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jak i przed duchownym.READ MORE

0

Odpowiedź na pozew

Odpowiedź na pozew jest pierwszym pismem składanym przez pozwanego w trakcie postępowania. Pozwany może ją wnieść przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawie. W związku z tym pozwany fakultatywnie może wnieść odpowiedź na pozew, nie ma takiego obowiązku. Jednak w niektórych przypadkach przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew przez pozwanego. Wtedy pozwany jest zobowiązany do złożenia tego pisma procesowego. Zaznaczyć należy, że termin wyznaczony przez przewodniczącego do wniesienia odpowiedzi na pozew nie może być krótszy niż dwa tygodnie. Termin ten biegnie od doręczenia pisma pozwanemu. Jeżeli pozwany nie wniesie odpowiedzi na pozew w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, pismo to podlega zwrotowi, a w związku z tym nie wywołuje żadnych skutków prawnych.READ MORE

0

Orzeczenie rozwodu a dobro małoletniego dziecka

Sąd orzeka rozwód jeżeli między stronami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, a także jeżeli nie zachodzi żadna z trzech przesłanek negatywnych orzeczenia rozwodu tj. jeżeli rozwód nie narusza dobra małoletnich dzieci stron, jeżeli orzeczenie rozwodu nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz jeżeli orzeczenia rozwodu nie żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego.READ MORE

0