| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-31,page-paged-31,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Orzeczenie rozwodu a dobro małoletniego dziecka

Sąd orzeka rozwód jeżeli między stronami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, a także jeżeli nie zachodzi żadna z trzech przesłanek negatywnych orzeczenia rozwodu tj. jeżeli rozwód nie narusza dobra małoletnich dzieci stron, jeżeli orzeczenie rozwodu nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz jeżeli orzeczenia rozwodu nie żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego.READ MORE

0

ALIMENTY PO ROZWODZIE OD MAŁŻONKA WYŁĄCZNIE WINNEGO W PRZYPADKU ISTOTNEGO POGORSZENIA SYTUACJI MATERIALNEJ

Przepisy art. 60§2 k.r.o.  statuują  obowiązek alimentacyjny jaki ciąży na małżonku, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia między małżonkami w stosunku do małżonka niewinnego.  Przesłanką zobowiązania przez Sąd małżonka wyłącznie winnego do przyczyniania się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego jest istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego w skutek orzeczenia rozwodu.  Niejednokrotnie w rzeczywistości maja miejsce sytuacje kiedy to w wyniku orzeczenia rozwodu małżonek niewinny pozostaje w znacznie gorszym położeniu finansowym niż znajdował się dotychczas. W związku z tym ustawodawca wprowadził do porządku prawnego regulację, która ma na celu ochronę małżonka niewinnego.READ MORE

0

Naruszenie nietykalności

Naruszenie nietykalności cielesnej zostało uregulowane w art. 217 kodeksu karnego. Artykuł ten stanowi, że kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

READ MORE

0

Odwołanie darowizny

Powodem odwołania darowizny jest rażąca niewdzięczność obdarowanego. Zgodnie z treścią art. 898 k.c. darczyńca może odwołać darowiznę nawet już dokonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Zachowanie obdarowanego wobec darczyńcy powinno być naganne i naruszać zasady współżycia społecznego, a także wszelkie normy moralne.READ MORE

0

Dopuszczalność zaskarżenia ugody zawartej w postępowaniu cywilnym

Artykuł 10 kodeksu postępowania cywilnego kształtuje zasadę ugodowego załatwiania spraw. Stanowi on, iż w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. Sprawa załatwiona w ten sposób korzysta z powagi rzeczy ugodzonej (res transacta), osnowa ugody zostaje wciągnięta do protokołu rozprawy i może stanowić podstawę egzekucji.READ MORE

0

Zadatek – Kancelaria Adwokacka radzi

Zadatek jest jednym ze sposobów zabezpieczenia realizacji zawartej umowy. Klauzula przewidująca instytucję zadatku może być stosowana we wszelkich umowach obligacyjnych, także o charakterze przygotowawczym i organizatorskim np. w umowie przedwstępnej.

Zadatek swoje uregulowania znajduje w treści art. 394 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym, przepisem w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała. Jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie stronyREAD MORE

1