| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-32,page-paged-32,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Mobbing – Kancelaria Adwokacka radzi

Kodeks Pracy definiuje mobbing jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Podkreślić należy, że nie każde bezprawne zachowanie pracodawcy wobec pracownika można uznać za mobbing. Istotny jest cel danego działania oraz jego ewentualny skutek w postaci rozstroju zdrowia wypowiedzenia przez pracownika umowy o pracę.READ MORE

2

Przedawnienie roszczeń operatorów telekomunikacyjnych – Kancelaria Adwokacka radzi

Roszczenia operatorów telekomunikacyjnych dotyczące opłaty abonamentu lub rachunku telefonicznego przedawniają się na zasadach ogólnych zawartych w art. 118 Kodeksu cywilnego (w skrócie k.c.). To oznacza, że przedsiębiorca, którym jest operator, ma 3 lata od czasu, kiedy roszczenie stało się wymagalne, by dochodzić od dłużnika zapłaty zaległego rachunku.

 

Zgodnie bowiem z art. 118 k.c. „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

READ MORE

0

Zachowek – Kancelaria Adwokacka radzi

Przepisy Kodeksu Cywilnego przewidują możliwość rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci w drodze testamentu poprzez powołanie spadkobiercy bądź zapis. Jednakże w praktyce zdarza się, że spadkodawca w taki sposób rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci, iż powoduje to uszczuplenie udziału  niektórych spadkobierców w spadku.  W celu zapobieżenia pokrzywdzenia osób najbliższych spadkodawcy w skutek sporządzenia testamentu, który skutkuje wyeliminowaniem ich od spadkobrania, ustawodawca wprowadził instytucję zachowku.READ MORE

0

Umowa przedwstępna – Kancelaria Adwokacka radzi

Niejednokrotnie w praktyce strony przed zawarciem umowy właściwej, na wypadek rezygnacji z jej zawarcia lub jej wykonania zawierają umowę przedwstępną. Taka sytuacja ma miejsce przeważnie, choć nie zawsze, w przypadku umów sprzedaży nieruchomości.

Umowa przedwstępna ma charakter przygotowawczy, organizacyjny i należy ją odróżnić od umowy definitywnej, która realizuje zamierzony przez strony cel gospodarczy. Celem zawarcia umowy przedwstępnej jest stworzenie stanu pewności, że określona, projektowana przez strony umowa zostanie zawarta (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2008 r., sygn. I ACa 204/08).READ MORE

0

Dopuszczalność zawarcia ugody w postępowaniu administracyjnym – Kancelaria Adwokacka radzi

Przesłanki dopuszczalności zawarcia przez strony ugody w postępowaniu administracyjnym jako alternatywnej wobec decyzji formy rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej określają przepisy art. 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30 poz. 168 z późn. zm.).

 

Art. 114. W sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, strony mogą zawrzeć ugodę – jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa.

READ MORE

0

Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kancelaria Adwokacka Łódź radzi

Art.160.§1.Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2.Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§3.Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§4.Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

§5.Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

READ MORE

0