| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-32,page-paged-32,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Korekta deklaracji podatkowej – Kancelaria Adwokacka radzi

Instytucja korekty deklaracji podatkowej została uregulowana w przepisach rozdziału dziesiątego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Przesłanki skutecznego złożenia korekty określają przepisy art. 81 ustawy.

 

Art. 81. § 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.
§ 1a. Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a.
§ 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, z zastrzeżeniem § 3.
§ 3. Skorygowanie deklaracji, o których mowa w art. 130c i art. 133 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), nie wymaga dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.READ MORE

0

Mobbing – Kancelaria Adwokacka radzi

Kodeks Pracy definiuje mobbing jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Podkreślić należy, że nie każde bezprawne zachowanie pracodawcy wobec pracownika można uznać za mobbing. Istotny jest cel danego działania oraz jego ewentualny skutek w postaci rozstroju zdrowia wypowiedzenia przez pracownika umowy o pracę.READ MORE

2

Przedawnienie roszczeń operatorów telekomunikacyjnych – Kancelaria Adwokacka radzi

Roszczenia operatorów telekomunikacyjnych dotyczące opłaty abonamentu lub rachunku telefonicznego przedawniają się na zasadach ogólnych zawartych w art. 118 Kodeksu cywilnego (w skrócie k.c.). To oznacza, że przedsiębiorca, którym jest operator, ma 3 lata od czasu, kiedy roszczenie stało się wymagalne, by dochodzić od dłużnika zapłaty zaległego rachunku.

 

Zgodnie bowiem z art. 118 k.c. „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

READ MORE

0

Zachowek – Kancelaria Adwokacka radzi

Przepisy Kodeksu Cywilnego przewidują możliwość rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci w drodze testamentu poprzez powołanie spadkobiercy bądź zapis. Jednakże w praktyce zdarza się, że spadkodawca w taki sposób rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci, iż powoduje to uszczuplenie udziału  niektórych spadkobierców w spadku.  W celu zapobieżenia pokrzywdzenia osób najbliższych spadkodawcy w skutek sporządzenia testamentu, który skutkuje wyeliminowaniem ich od spadkobrania, ustawodawca wprowadził instytucję zachowku.READ MORE

0

Umowa przedwstępna – Kancelaria Adwokacka radzi

Niejednokrotnie w praktyce strony przed zawarciem umowy właściwej, na wypadek rezygnacji z jej zawarcia lub jej wykonania zawierają umowę przedwstępną. Taka sytuacja ma miejsce przeważnie, choć nie zawsze, w przypadku umów sprzedaży nieruchomości.

Umowa przedwstępna ma charakter przygotowawczy, organizacyjny i należy ją odróżnić od umowy definitywnej, która realizuje zamierzony przez strony cel gospodarczy. Celem zawarcia umowy przedwstępnej jest stworzenie stanu pewności, że określona, projektowana przez strony umowa zostanie zawarta (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2008 r., sygn. I ACa 204/08).READ MORE

0

Dopuszczalność zawarcia ugody w postępowaniu administracyjnym – Kancelaria Adwokacka radzi

Przesłanki dopuszczalności zawarcia przez strony ugody w postępowaniu administracyjnym jako alternatywnej wobec decyzji formy rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej określają przepisy art. 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30 poz. 168 z późn. zm.).

 

Art. 114. W sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, strony mogą zawrzeć ugodę – jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa.

READ MORE

0