| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-33,page-paged-33,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Unieważnienie małżeństwa ze względu na wady oświadczenia woli.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 151 § 1 przewiduje możliwość unieważnienia małżeństwa, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażanie woli, jeżeli zostało ono złożone pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony albo jeżeli oświadczenie zostało złożone pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzecie, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste. Przepis ten odnosi się zarówno do oświadczeń złożonych przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jak i przed duchownym.READ MORE

0

Odpowiedź na pozew

Odpowiedź na pozew jest pierwszym pismem składanym przez pozwanego w trakcie postępowania. Pozwany może ją wnieść przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawie. W związku z tym pozwany fakultatywnie może wnieść odpowiedź na pozew, nie ma takiego obowiązku. Jednak w niektórych przypadkach przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew przez pozwanego. Wtedy pozwany jest zobowiązany do złożenia tego pisma procesowego. Zaznaczyć należy, że termin wyznaczony przez przewodniczącego do wniesienia odpowiedzi na pozew nie może być krótszy niż dwa tygodnie. Termin ten biegnie od doręczenia pisma pozwanemu. Jeżeli pozwany nie wniesie odpowiedzi na pozew w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, pismo to podlega zwrotowi, a w związku z tym nie wywołuje żadnych skutków prawnych.READ MORE

0

Orzeczenie rozwodu a dobro małoletniego dziecka

Sąd orzeka rozwód jeżeli między stronami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, a także jeżeli nie zachodzi żadna z trzech przesłanek negatywnych orzeczenia rozwodu tj. jeżeli rozwód nie narusza dobra małoletnich dzieci stron, jeżeli orzeczenie rozwodu nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz jeżeli orzeczenia rozwodu nie żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego.READ MORE

0

ALIMENTY PO ROZWODZIE OD MAŁŻONKA WYŁĄCZNIE WINNEGO W PRZYPADKU ISTOTNEGO POGORSZENIA SYTUACJI MATERIALNEJ

Przepisy art. 60§2 k.r.o.  statuują  obowiązek alimentacyjny jaki ciąży na małżonku, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia między małżonkami w stosunku do małżonka niewinnego.  Przesłanką zobowiązania przez Sąd małżonka wyłącznie winnego do przyczyniania się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego jest istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego w skutek orzeczenia rozwodu.  Niejednokrotnie w rzeczywistości maja miejsce sytuacje kiedy to w wyniku orzeczenia rozwodu małżonek niewinny pozostaje w znacznie gorszym położeniu finansowym niż znajdował się dotychczas. W związku z tym ustawodawca wprowadził do porządku prawnego regulację, która ma na celu ochronę małżonka niewinnego.READ MORE

0

Naruszenie nietykalności

Naruszenie nietykalności cielesnej zostało uregulowane w art. 217 kodeksu karnego. Artykuł ten stanowi, że kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

READ MORE

0

Odwołanie darowizny

Powodem odwołania darowizny jest rażąca niewdzięczność obdarowanego. Zgodnie z treścią art. 898 k.c. darczyńca może odwołać darowiznę nawet już dokonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Zachowanie obdarowanego wobec darczyńcy powinno być naganne i naruszać zasady współżycia społecznego, a także wszelkie normy moralne.READ MORE

0