| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-33,page-paged-33,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Umowa przedwstępna – Kancelaria Adwokacka radzi

Niejednokrotnie w praktyce strony przed zawarciem umowy właściwej, na wypadek rezygnacji z jej zawarcia lub jej wykonania zawierają umowę przedwstępną. Taka sytuacja ma miejsce przeważnie, choć nie zawsze, w przypadku umów sprzedaży nieruchomości.

Umowa przedwstępna ma charakter przygotowawczy, organizacyjny i należy ją odróżnić od umowy definitywnej, która realizuje zamierzony przez strony cel gospodarczy. Celem zawarcia umowy przedwstępnej jest stworzenie stanu pewności, że określona, projektowana przez strony umowa zostanie zawarta (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2008 r., sygn. I ACa 204/08).READ MORE

0

Dopuszczalność zawarcia ugody w postępowaniu administracyjnym – Kancelaria Adwokacka radzi

Przesłanki dopuszczalności zawarcia przez strony ugody w postępowaniu administracyjnym jako alternatywnej wobec decyzji formy rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej określają przepisy art. 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30 poz. 168 z późn. zm.).

 

Art. 114. W sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, strony mogą zawrzeć ugodę – jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa.

READ MORE

0

Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kancelaria Adwokacka Łódź radzi

Art.160.§1.Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2.Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§3.Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§4.Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

§5.Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

READ MORE

0

Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia. Kancelaria Adwokacka z Łodzi radzi.

Art. 289

1. Kto zabiera w celu krótkotrwałego użycia cudzy pojazd mechaniczny,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 pokonuje zabezpieczenie pojazdu przed jego użyciem przez osobę nieupoważnioną, pojazd stanowi mienie znacznej wartości albo sprawca następnie porzuca pojazd w stanie uszkodzonym lub w takich okolicznościach, że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia pojazdu albo jego części lub zawartości,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 popełniono używając przemocy lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. W wypadkach określonych w § 1-3 sąd może wymierzyć grzywnę obok kary pozbawienia wolności.

§ 5. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

READ MORE

0

Zmiana, ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem. Kancelaria Adwokacka Łódź

Ograniczenie, zakazanie kontaktów rodzica z dzieckiem jest możliwe, jeżeli dotychczasowe kontakty poważnie zagrażają dobru dziecka lub je naruszają. Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem ma charakter generalny i obejmuje swym zakresem wszystkie elementy składające się na kontakty z dzieckiem.

Przykładowo Sąd może:

1) zakazać spotykania się z dzieckiem,

2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,

3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,

4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,

5) zakazać porozumiewania się na odległość.
READ MORE

0

Uregulowanie, ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem. Kancelaria Adwokat Radca Prawny Łódź radzi

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Osobista styczność rodzica z dzieckiem nie wchodzi w skład władzy rodzicielskiej, a wyłącznym źródłem tego uprawnienia jest pokrewieństwo łączące rodziców i dzieci. Z istoty zatem kontaktów wynika, że rodzice nie są zwolnieni z obowiązku utrzymywania tych kontaktów z dzieckiem, także wówczas, gdy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Z realizacją prawa do porozumiewania się na odległość wiązać się będzie zobowiązanie tego z rodziców, u którego dziecko na stałe przebywa, do:

– udostępnienia komputera,

– podania właściwego adresu poczty elektronicznej,

– przekazywania dziecku korespondencji,

– umożliwienia korzystania z telefonu.

Katalog elementów kontaktów z dzieckiem ma charakter otwarty, ale zawiera najważniejsze składniki kontaktów z dzieckiem i powinien ułatwić formułowanie rozstrzygnięcia sądowego, dotyczącego tej materii.

READ MORE

0