| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-34,page-paged-34,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Dopuszczalność zaskarżenia ugody zawartej w postępowaniu cywilnym

Artykuł 10 kodeksu postępowania cywilnego kształtuje zasadę ugodowego załatwiania spraw. Stanowi on, iż w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. Sprawa załatwiona w ten sposób korzysta z powagi rzeczy ugodzonej (res transacta), osnowa ugody zostaje wciągnięta do protokołu rozprawy i może stanowić podstawę egzekucji.READ MORE

0

Zadatek – Kancelaria Adwokacka radzi

Zadatek jest jednym ze sposobów zabezpieczenia realizacji zawartej umowy. Klauzula przewidująca instytucję zadatku może być stosowana we wszelkich umowach obligacyjnych, także o charakterze przygotowawczym i organizatorskim np. w umowie przedwstępnej.

Zadatek swoje uregulowania znajduje w treści art. 394 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym, przepisem w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała. Jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie stronyREAD MORE

1

Korekta deklaracji podatkowej – Kancelaria Adwokacka radzi

Instytucja korekty deklaracji podatkowej została uregulowana w przepisach rozdziału dziesiątego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Przesłanki skutecznego złożenia korekty określają przepisy art. 81 ustawy.

 

Art. 81. § 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.
§ 1a. Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a.
§ 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, z zastrzeżeniem § 3.
§ 3. Skorygowanie deklaracji, o których mowa w art. 130c i art. 133 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), nie wymaga dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.READ MORE

0

Mobbing – Kancelaria Adwokacka radzi

Kodeks Pracy definiuje mobbing jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Podkreślić należy, że nie każde bezprawne zachowanie pracodawcy wobec pracownika można uznać za mobbing. Istotny jest cel danego działania oraz jego ewentualny skutek w postaci rozstroju zdrowia wypowiedzenia przez pracownika umowy o pracę.READ MORE

2

Przedawnienie roszczeń operatorów telekomunikacyjnych – Kancelaria Adwokacka radzi

Roszczenia operatorów telekomunikacyjnych dotyczące opłaty abonamentu lub rachunku telefonicznego przedawniają się na zasadach ogólnych zawartych w art. 118 Kodeksu cywilnego (w skrócie k.c.). To oznacza, że przedsiębiorca, którym jest operator, ma 3 lata od czasu, kiedy roszczenie stało się wymagalne, by dochodzić od dłużnika zapłaty zaległego rachunku.

 

Zgodnie bowiem z art. 118 k.c. „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

READ MORE

0

Zachowek – Kancelaria Adwokacka radzi

Przepisy Kodeksu Cywilnego przewidują możliwość rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci w drodze testamentu poprzez powołanie spadkobiercy bądź zapis. Jednakże w praktyce zdarza się, że spadkodawca w taki sposób rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci, iż powoduje to uszczuplenie udziału  niektórych spadkobierców w spadku.  W celu zapobieżenia pokrzywdzenia osób najbliższych spadkodawcy w skutek sporządzenia testamentu, który skutkuje wyeliminowaniem ich od spadkobrania, ustawodawca wprowadził instytucję zachowku.READ MORE

0