| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-37,page-paged-37,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Uregulowanie, ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem. Kancelaria Adwokat Radca Prawny Łódź radzi

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Osobista styczność rodzica z dzieckiem nie wchodzi w skład władzy rodzicielskiej, a wyłącznym źródłem tego uprawnienia jest pokrewieństwo łączące rodziców i dzieci. Z istoty zatem kontaktów wynika, że rodzice nie są zwolnieni z obowiązku utrzymywania tych kontaktów z dzieckiem, także wówczas, gdy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Z realizacją prawa do porozumiewania się na odległość wiązać się będzie zobowiązanie tego z rodziców, u którego dziecko na stałe przebywa, do:

– udostępnienia komputera,

– podania właściwego adresu poczty elektronicznej,

– przekazywania dziecku korespondencji,

– umożliwienia korzystania z telefonu.

Katalog elementów kontaktów z dzieckiem ma charakter otwarty, ale zawiera najważniejsze składniki kontaktów z dzieckiem i powinien ułatwić formułowanie rozstrzygnięcia sądowego, dotyczącego tej materii.

READ MORE

0

Pozew, wniosek o separację z małżonkiem. Kancelaria Adwokacka Radca Prawny Łódź radzi.

Warunki orzeczenia separacji:

Sąd orzeka separację, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

a) małżonkowie zgodnie żądają orzeczenia separacji,

b) istnieje zupełny rozkład pożycia,

c) orzeczenie separacji z innych względów nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Sąd koniecznie zobowiązany jest ustalić, jakie przyczyny doprowadziły do powstania rozkładu. Jest to niezbędne celem obiektywnego ustalenia, czy rzeczywiście w małżeństwie doszło do zupełnego rozkładu oraz czy orzeczenie separacji nie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

READ MORE

0

Ciężki uszczerbek na zdrowiu odpowiedzialność karna i odszkodowanie. Kancelaria Adwokat Łódź radzi.

Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

READ MORE

0

Zabójstwo, morderstwo, mord, śmierć człowieka. Kancelaria Adwokat Obrońca Łódź radzi.

Art.148.

§1.Kto zabija człowieka,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§2.Kto zabija człowieka:

1)ze szczególnym okrucieństwem,

2)w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,

3)w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,

4)z użyciem materiałów wybuchowych,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§3.Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

§4.Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

READ MORE

0

Przyjęcie, uzależnienie, żądanie łapówki. Kancelaria Adwokacka Łódź radzi

Art. 228. § 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.READ MORE

0