| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-9,page-paged-9,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

Dzieciobójstwo – niewinna ofiara i uprzywilejowany sprawca

Przestępstwo z art. 149 k.k. zasługuje na szczególną uwagę z kilku względów. Po pierwsze, zwrot: „kto zabija człowieka” nie objął swym zakresem matki, która pozbawia życia swoje dziecko w określonych ustawą okolicznościach. Czyn matki nie został zakwalifikowany jako zabójstwo i stanowi oddzielną jednostkę redakcyjną. Drugą istotną sprawą, w obrębie poruszanego zagadnienia, pozwalające zaliczyć ten czyn jako występek a nie zbrodnie, jest zagrożenie karą: od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Kolejno, sprawcą przestępstwa z art. 149 k.k. może być tylko matka dziecka w okresie porodowym i w związku z jego przebiegiem. Potraktowanie dzieciobójstwa jako przestępstwa indywidualnego w praktyce powoduje pewną dysharmonię równości prawa wobec sprawców tożsamych przestępstw. Dla przykładu, w sytuacji, kiedy mąż kobiety pomógł utopić , a następnie poćwiartować ciało syna (dziecka)może spędzić w więzieniu 12 i więcej lat (odpowiadałby z art. 148§2 k.k. – zabójstwo kwalifikowane, ewentualnie z art. 148§1 k.k.  – odpowiadając za zabójstwo – zostać pozbawiony wolności na min. 8 lat. Jeżeli wystąpiły okoliczności łagodzące (okres porodowy i związek przyczynowy stanu psychicznego kobiety z przeżyciami związanymi z porodem) matce chłopca grozi co najwyżej 5 lat pozbawienia wolności.

READ MORE

0

DZIAŁ SPADKU – co powinien zawierać wniosek?

Po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku – bardzo często konieczne jest przeprowadzenie sprawy działu spadku. Dział spadku może nastąpić w drodze umowy, w tym także zawartej w formie ugody w postępowaniu działowym, albo na mocy orzeczenia sądu.

READ MORE

1

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Przepisy kodeksu pracy regulują normy czasu pracy. Podstawowa norma przewiduje, iż czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jakkolwiek przepisy szczególne przewidują niekiedy wyjątki od opisanej wyżej reguły – norma czasu pracy uregulowana w art. 129 § 1 k.p. stanowi normę podstawową, do której odnoszą się wszystkie inne uregulowania w tym zakresie.READ MORE

0

Prowadzenie bez uprawnień – trzy przypadki

Do grona najczęściej popełnianych przestępstw i wykroczeń zaliczają się z całą pewnością przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Wiele z tych czynów polega na niewłaściwym zachowaniu kierującego pojazdem, który – uczestnicząc w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym – nie respektuje obowiązujących w nim zasad.READ MORE

0

Roszczenia z tytułu mobbingu

Mobbing należy wymienić wśród najpowszechniej występujących negatywnych zjawisk społecznych związanych z pracą i zatrudnieniem. Wielu dotkniętych tych ważkim problemem społecznym pracowników zwraca się każdego dnia o pomoc do kancelarii adwokackich specjalizujących się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy.READ MORE

0

PRZYSPOSOBIENIE, ADOPCJA – CZĘŚĆ II – ADWOKAT RADZI

Czy rodzice dziecka mogą wskazać osobę przysposabiającego?
Odpowiadając na to pytanie odnieść należy się do art. 1191a , który reguluje tą kwestię. Rodzice dziecka mają uprawnienie do wskazania osoby przysposabiającego tylko i wyłącznie w przypadku gdy osobą taką jest krewny rodziców dziecka. Podnieść dodatkowo należy, iż osoba taka musi wyrazić zgodę na przysposobienie przez Sądem.

Skutki przysposobienia.
W sytuacji przysposobienia między przysposabiającym a przysposobionym powstaje taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Podnieść dodatkowo należy, iż przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Przysposobienie ponadto wywołuje skutki w zakresie dotychczasowych stosunków, albowiem ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego. Należy podkreślić, iż skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.

Rozwiązanie przysposobienia
Z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Jednakże rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia, sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne. Nie jest natomiast dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia po śmierci przysposobionego lub przysposabiającego, chyba że przysposabiający zmarł po wszczęciu sprawy o rozwiązanie stosunku przysposobienia. W wypadku takim na miejsce przysposabiającego w procesie wstępuje kurator ustanowiony przez sąd.
Nie jest ponadto dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego. Takie przysposobienie nie stoi na przeszkodzie ponownemu przysposobieniu za życia przysposabiającego

0