| Blog
1815
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,paged-9,page-paged-9,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blog

DZIAŁ SPADKU – co powinien zawierać wniosek?

Po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku – bardzo często konieczne jest przeprowadzenie sprawy działu spadku. Dział spadku może nastąpić w drodze umowy, w tym także zawartej w formie ugody w postępowaniu działowym, albo na mocy orzeczenia sądu.

READ MORE

0

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Przepisy kodeksu pracy regulują normy czasu pracy. Podstawowa norma przewiduje, iż czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jakkolwiek przepisy szczególne przewidują niekiedy wyjątki od opisanej wyżej reguły – norma czasu pracy uregulowana w art. 129 § 1 k.p. stanowi normę podstawową, do której odnoszą się wszystkie inne uregulowania w tym zakresie.READ MORE

0

Prowadzenie bez uprawnień – trzy przypadki

Do grona najczęściej popełnianych przestępstw i wykroczeń zaliczają się z całą pewnością przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Wiele z tych czynów polega na niewłaściwym zachowaniu kierującego pojazdem, który – uczestnicząc w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym – nie respektuje obowiązujących w nim zasad.READ MORE

0

Roszczenia z tytułu mobbingu

Mobbing należy wymienić wśród najpowszechniej występujących negatywnych zjawisk społecznych związanych z pracą i zatrudnieniem. Wielu dotkniętych tych ważkim problemem społecznym pracowników zwraca się każdego dnia o pomoc do kancelarii adwokackich specjalizujących się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy.READ MORE

0

PRZYSPOSOBIENIE, ADOPCJA – CZĘŚĆ II – ADWOKAT RADZI

Czy rodzice dziecka mogą wskazać osobę przysposabiającego?
Odpowiadając na to pytanie odnieść należy się do art. 1191a , który reguluje tą kwestię. Rodzice dziecka mają uprawnienie do wskazania osoby przysposabiającego tylko i wyłącznie w przypadku gdy osobą taką jest krewny rodziców dziecka. Podnieść dodatkowo należy, iż osoba taka musi wyrazić zgodę na przysposobienie przez Sądem.

Skutki przysposobienia.
W sytuacji przysposobienia między przysposabiającym a przysposobionym powstaje taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Podnieść dodatkowo należy, iż przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Przysposobienie ponadto wywołuje skutki w zakresie dotychczasowych stosunków, albowiem ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego. Należy podkreślić, iż skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.

Rozwiązanie przysposobienia
Z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Jednakże rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia, sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne. Nie jest natomiast dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia po śmierci przysposobionego lub przysposabiającego, chyba że przysposabiający zmarł po wszczęciu sprawy o rozwiązanie stosunku przysposobienia. W wypadku takim na miejsce przysposabiającego w procesie wstępuje kurator ustanowiony przez sąd.
Nie jest ponadto dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego. Takie przysposobienie nie stoi na przeszkodzie ponownemu przysposobieniu za życia przysposabiającego

0

PRZYSPOSOBIENIE, ADOPCJA – CZĘŚĆ I – ADWOKAT RADZI

W życiu codziennym częściej spotykamy się z pojęciem adopcji, jednakże jest to termin nieustawowy. Mówiąc o adopcji na myśli tak naprawdę mamy przysposobienie.

Kogo można przysposobić?

Przysposobiona może być tylko osobą małoletnia. W praktyce w większości przypadków będzie to granica 18 roku życia. Należy jednak pamiętać, iż kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość wcześniejszego uzyskania pełnoletności i dotyczy to kobiety, która zawiera związek małżeński po ukończeniu 16 roku życia, a przed ukończeniem 18 roku życia.   Istotnym w tym zakresie jest dzień złożenia wniosku. W sytuacji gdyby w trakcie trwania postępowania o przysposobienie osoba taka ukończyła 18 rok życia nie będzie to stanowiło przeszkody. Należy przy tym podkreślić, iż w przypadku przysposabiania osoby, która ukończyła 13 lat potrzebna jest jej zgoda.

Kto może przysposobić?

Ustawa precyzyjnie wskazuje, kto może zostać przysposabiającym. Mogą być to osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, czyli takie które są pełnoletnie i nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie czy częściowo. Ponadto na osoby takie został nałożony obowiązek ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny oraz uzyskania opinii kwalifikacyjnej.

Czy rodzice muszą wyrazić zgodę na przysposobienie własnego dziecka?

Co do zasady zgoda taka jest potrzebna, jednakże nie dotyczy to przypadku kiedy osoby takie zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo  porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Podkreślić należy, iż ustawodawca przewidział możliwość przysposobienia bez zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, ale tylko z uwagi na szczególne okoliczności i jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka.

0