| Uncategorized
1
archive,paged,category,category-uncategorized,category-1,paged-15,category-paged-15,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Uncategorized

Roszczenia z tytułu mobbingu

Zjawisko mobbingu jest jednym z najpowszechniej spotykanych w praktyce a zarazem najpoważniejszych problemów, z jakimi borykają się pracownicy. Bardzo wielu klientów Kancelarii opisuje podczas porad działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników – a więc działania odpowiadające ustawowej definicji działań mobbingowych zawarte w art. 943 kodeksu pracy.

READ MORE

1

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Zgodnie z trescią art. 158 k.c. zgodnie, z którym umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

READ MORE

2

Zgoda na widzenie z tymczasowo aresztowanym

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w sprawach o najcięższe przestępstwa organy ścigania mogą zastosować wobec podejrzanego/oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Stosowanie tego środka możliwe jest jedynie w razie spełnienia restrykcyjnych wymagań przewidzianych przepisami kodeksu postępowania karnego, izolacja podejrzanego ma tu służyć zabezpieczeniu prawidłowego toku procesu, poprzez zapobieżenie próbom wpływu na jego przebieg, jaki mógłby usiłować wywrzeć podejrzany pozostający na wolności.

READ MORE

1

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Przepisy kodeksu pracy zobowiązują pracownika do wykonywania pracy w sposób staranny i sumienny, a nadto zgodny z poleceniami pracodawcy, o ile nie naruszają prawa. Uchybienie temu obowiązkowi polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków pracowniczych prowadzi do odpowiedzialności pracownika wobec pracodawcy.

READ MORE

2

Zasada swobodnej oceny dowodów w odniesieniu do dowodu z pomówienia współoskarżonego

Artykuł 7 k.p.k. statuuje kluczową dla procesu karnego zasadę swobodnej oceny dowodów. W myśl powyższej zasady sąd dokonuje oceny dowodów w sposób swobodny, a jednocześnie zgodny z wnioskami płynącymi z doświadczenia życiowego oraz z zasadami logiki i prawidłowego rozumowania.
W granicach tak określonej swobody oceny nie mieszczą się ustalenia, które opierają się na uznawaniu dowodów za wiarygodne w sposób arbitralny, dowolny, a nadto w sytuacji, gdy pozostały materiał dowodowy pozostaje z nimi w sprzeczności, a okoliczności sprawy i sama treść dowodu poddają w wątpliwość jego wartość.

READ MORE

1

Kryteria oceny dowodu z pomówienia współoskarżonego

Jakkolwiek przepisy procedury karnej nie przewidują formalnych kryteriów oceny wartości poszczególnych rodzajów dowodów, należy jednak mieć na uwadze, iż względy oceny dowodów w sposób zgodny z logiką oraz doświadczeniem życiowym wymagają stosowania szczególnych kryteriów oceny w stosunku do niektórych spośród dowodów.

READ MORE

1

Zadaniowy czas pracy

Podstawowa norma czasu pracy została uregulowana w art. 129 § 1 kodeksu pracy. W myśl przywołanego przepisu czas pracy nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie czterdziestu godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Wartości te powinny dawać wskazane wyżej średnie w czteromiesięcznych okresach rozliczeniowych.

READ MORE

1

MOŻLIWOŚĆ UCHYLENIA SIĘ OD SKŁADANIA ZEZNAŃ W POSTĘPOWANIU KARNYM

Osobowe źródła dowodowe odgrywają doniosłą rolę w procesie karnym. Zarówno wyjaśnienia oskarżonych, jak i zeznania świadków stanowią często główną podstawę rozstrzygnięcia w sprawie. Konieczność zapewnienia możliwości właściwego wykorzystania źródeł dowodowych o charakterze osobowym znalazła wyraz w przepisach art. 177 § 1 kodeksu postępowania karnego, która na każdą osobę wezwaną przez organ postępowania nakłada obowiązek stawienia się i złożenia zeznań.

READ MORE

1

Naruszenia obowiązków pracowniczych uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Jedną z istotowych cech stosunku pracy jest jego trwałość. W odróżnieniu od umów cywilnoprawnych – jak choćby umowa zlecenia czy umowa o dzieło – z obowiązujących przepisów wynika cały szereg ograniczeń dotyczących możliwości rozwiązywania stosunku pracy. Pracownicy należący do niektórych kategorii objęci są szczególną ochroną – nie można im skutecznie wypowiedzieć umowy o pracę. O ile jednak nawet pracownik nie należy do żadnej z tych grup – swoistą postać ochrony trwałości stosunku pracy stanowi w jego przypadku konieczność wypowiadania stosunku pracy za wypowiedzeniem.

READ MORE

1

Kara kombinowana pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności

W lipcu bieżącego roku weszła w życie najbardziej obszerna nowelizacja przepisów systemu prawa karnego od czasu uchwalenia kodeksów karnego, postępowania karnego oraz karnego wykonawczego w 1997 roku. Jednym z celów przyświecających ustawodawcy zmieniającemu brzmienie poszczególnych przepisów kodeksu karnego było ograniczenie orzekania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem przy jednoczesnym położeniu akcentu na orzekanie kary ograniczenia wolności oraz kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia, nazywanej niekiedy bezwzględną karą pozbawienia wolności.

READ MORE

1