| Uncategorized
1
archive,paged,category,category-uncategorized,category-1,paged-16,category-paged-16,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Uncategorized

Ochrona wynagrodzenia za pracę – dopuszczalne potrącenia

Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi pracownicy zwracają się do nas o pomoc prawną, jest problem stosowania przez pracodawcę środków dyscyplinujących polegających na obniżaniu wynagrodzenia. Pracodawcy chętnie sięgają po tę metodę polegającą w praktyce na potrącaniu z należnego pracownikowi wynagrodzenia kwot związanych z określonymi sytuacjami w celu ukarania pracownika bądź wywarcia na nim presji.

READ MORE

1

ODRZUCENIE SPADKU PRZEZ MAŁOLETNIEGO – ADWOKAT RADZI

Na wstępie należy zaznaczyć, że przyjęcie bądź odrzucenie spadku przez małoletniego należy do grupy czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka. Zgodnie z art. 101 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. W takim przypadku, jak wskazuje art. 583 kodeksu postępowania cywilnego zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub na wyrażenie przez rodziców zgody na dokonanie takiej czynności przez dziecko sąd opiekuńczy udziela na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego. Postanowienie sądu opiekuńczego w tym przedmiocie staje się skuteczne dopiero z chwilą uprawomocnienia się i nie może być zmienione ani uchylone, jeżeli na podstawie zezwolenia powstały skutki prawne względem osób trzecich.

READ MORE

1

TESTAMENTY ZWYKŁE – RODZAJE TESTAMENTÓW CZ. 1- ADWOKAT RADZI

W prawie polskim istnieje dość szeroki katalog form testamentów. Tradycyjnie dzieli się testamenty na zwykłe i szczególne. Testament zwykły charakteryzuje się tym, iż może być sporządzony przez każdą osobę mającą zdolność do czynności prawnych w każdym czasie. Kodeks cywilny dopuszcza sporządzenie testamentu zwykłego w 3 dopuszczalnych formach –testamentu holograficznego (własnoręcznego), notarialnego i alograficznego (urzędowego).

READ MORE

1

POWÓDZTWO WZAJEMNE – JEDEN ZE SPOSOBÓW USTOSUNKOWANIA SIĘ POZWANEGO DO POWÓDZTWA – ADWOKAT RADZI

Powództwo wzajemne jest to powództwo wytoczone przez pozwanego przeciwko powodowi w tym samym procesie. Polski ustawodawca reguluje możliwość wytoczenia powództwa wzajemnego w art. 204 § 1 k.p.c., który stanowi, iż „powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. Powództwo wzajemne można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie, albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego”.

READ MORE

1

Odwołanie darowizny

Kilka dni temu w kancelarii pojawili się klienci, którzy przedstawili mi następujący stan faktyczny: w dniu 01.01.2014 roku powodowie w osobach Mariana i Aliny małżonków K. wnieśli pozew w przedmiocie odwołania darowizny, którą uprzednio dokonali na rzecz swojej córki Barbary T oraz zięcia (męża Barbary T.). Umowa darowizny została sporządzona w formie aktu notarialnego. W postepowaniu w przedmiocie sposobu realizowania kontaktów dziecka z dziadkami sad ustalił, iż pozwany świadomie dąży do zerwania więzi swojej córki z dziadkami.

READ MORE

1

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

W praktyce zdarza się bardzo często, że określona linia polityki kadrowej bądź płacowej pracodawcy prowadzi do decyzji o zmianie warunków, na jakich pracownik będzie dalej świadczył pracę. O ile zmiana taka zostanie ujęta w formie pisemnej i doręczona pracownikowi – z chwilą doręczenia dokonuje się wypowiedzenie warunków pracy i płacy.

READ MORE

1

Kradzież i rozbój

Przestępstwa kradzieży i rozboju są tak zwanymi przestępstwami podobnymi. Obydwa czyny są bowiem wymierzone w ten sam rodzajowy przedmiot ochrony prawnokarnej, jakim jest mienie, które – w ślad za przepisami kodeksu cywilnego, do którego odwołują się w tym względzie przepisy kodeksu karnego – należy rozumieć jako własność i inne prawa majątkowe.

READ MORE

1

POZBYĆ SIĘ NAZWISKA BYŁEGO MĘŻA/ŻONY, POWRÓT DO POPRZEDNIEGO NAZWISKA PO ROZWODZIE – ADWOKAT RADZI

Rozwód w większości przypadków wywraca nasze życie do góry nogami. Chcemy  zacząć nasze życie od nowa, jak tabula rasa. W momencie zawierania związku małżeńskiego, każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o zmianie swojego dotychczasowego nazwiska na nazwisko małżonka. Regulacja ta zakłada równouprawnienie kobiet i mężczyzn, co oznacza, że zarówno żona może zmienić swoje nazwisko na nazwisko męża, jak i mąż może zmienić swoje nazwisko na nazwisko żony. W naszym kraju najczęściej spotykamy się z sytuacją, kiedy to kobieta zmienia swoje nazwisko na nazwisko mężczyzny, choć dostrzegamy popularyzację nazwisk kobiet składających się z dwóch członów, będących połączeniem swojego dotychczasowego nazwiska i nazwiska męża.  Co zrobić gdy po rozwodzie chcemy się go pozbyć, by nie przypominało o poprzednim życiu?

READ MORE

0

Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy

Umowa o pracę pociąga za sobą wiele obowiązków, jakie obciążają pracodawcę wobec pracownika. Pracodawca staje się płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy, płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne (którą w części pokrywa z własnych środków), ma obowiązek umożliwiania pracownikowi pracy i zapewniania odpowiednich jej warunków.

READ MORE

0