| Uncategorized
1
archive,paged,category,category-uncategorized,category-1,paged-17,category-paged-17,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Uncategorized

Skutki prawne prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo stypizowanie w art. 178a kodeksu karnego. Przez stan nietrzeźwości należy tu rozumieć stan, w którym zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość bądź też przekracza 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, o czym stanowi art. 115 § 16 k.k.

READ MORE

0

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za dożywotnią opiekę – fikcja czy realna możliwość? Umowa o dożywocie bez tajemnic

Niektóre osoby, zwłaszcza starsze czy samotne, chcą jeszcze za życia przekazać komuś swój dom lub mieszkanie. Często jest to podyktowane chęcią uniknięcia ewentualnych sporów między potencjalnymi spadkobiercami. Właśnie z takim problemem prawnym zgłosił się do mnie ostatnio klient, który postanowił przenieść własność nieruchomości swojego domu na syna. Zaznaczył jednocześnie, że chciałby nadal, do końca swojego życia, zamieszkiwać w owym domu. W takich sytuacjach polecam swoim klientom sporządzenie umowy o dożywocie, przewidzianej w art. 908 kodeksu cywilnego.

READ MORE

0

TESTAMENT – czemu służy i czy warto go sporządzić?

W ostatnim czasie w praktyce co raz częściej spotykam się z pytaniami klientów dotyczącymi rozrządzeń na wypadek śmierci. Moi klienci nie chcą pozostawiać losów swojego majątku po ich śmierci tylko i wyłącznie w rękach ustawodawcy. Zastanawiają się co mogą zrobić, aby zgromadzone przez nich, na przestrzeni całego życia, środki nie trafiły w ręce przypadkowych osób. Rodzinne relacje bardzo często są niezwykle skomplikowane, bywają sytuacje, w których dana osoba np. rodzic chce ustalić dziedziczenie w innych proporcjach, albo zapisać swój majątek osobom, z którymi nie łączą go więzy krwi. Wówczas powstaje pytanie, co zrobić gdy nie chcemy podporządkować się rozpisanemu w kodeksie cywilnym rodzajowi dziedziczenia?

READ MORE

0

Sprostowanie świadectwa pracy w razie uznania przez sąd, iż rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia zostało dokonane z naruszeniem przepisów

Jednym z kluczowych roszczeń przysługujących pracownikowi w sytuacji rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy jest roszczenie o wydanie świadectwa pracy. Doniosłość znaczenia tego dokumentu wynika z faktu, iż stanowi on jedyną formę wykazania doświadczenia zawodowego pracownika, który właśnie będzie poszukiwał nowego zatrudnienia. Świadectwo pracy, które daje obraz dobrego, doświadczonego fachowca stanowi w takiej sytuacji nieprzeceniony kapitał pozwalający odnaleźć się na rynku pracy.

READ MORE

0

Kara upomnienia i nagany

Przepisy kodeksu pracy przewidują w ramach kar porządkowych karę upomnienia oraz karę nagany. Pracodawca może wymierzyć wymienione wyżej kary pracownikowi za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz przyjętego sposobu potwierdzania obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności. O ile przewinienie pracownika polega na nieprzestrzeganiu przepisów bhp bądź przeciwpożarowych tudzież na nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy bądź przebywania w pracy pod wpływem alkoholu – pracodawca może zastosować również karę pieniężną w kwocie nieprzekraczającej każdorazowo jednodniowego wynagrodzenia, zaś łącznie – dziesiątej części miesięcznego wynagrodzenia.

READ MORE

0

Obowiązek zawiadamiania o popełnieniu przestępstwa – odpowiedzialność karna

Z przepisów kodeksu postępowania karnego wynika obowiązek zawiadamiania organów ścigania o popełnieniu przestępstwa. Obowiązek ten dotyczy każdego, kto dowie się o tym, że przestępstwo ścigane z urzędu zostało popełnione. Obowiązek ten jednak ma charakter społeczny, co oznacza, iż jego niewypełnienie nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych dla tego, kto, powziąwszy wiadomość o popełnieniu przestępstwa, nie zgłasza tego stosownym organom.

READ MORE

0

Zaświadczenie KRK przy ubieganiu się o zatrudnienie

Czy żądanie zaświadczenia z krajowego rejestru karnego na etapie ubiegania się o zatrudnienie jest dopuszczalne i zgodne z prawem?

 

Zgodnie z przepisami art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko,

2) imiona rodziców,

3) datę urodzenia,

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) wykształcenie,

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

READ MORE

0

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Zgodnie z treścią art. 1012 k.c. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

READ MORE

0

Zachowek – jak liczyć?

Niejednokrotnie w praktyce spotykam się z przypadkami, w których spadkodawca pozostawił testament pomijając w nim najbliższą rodzinę – najczęściej dzieci, żonę. Podczas rozmów spotykam się pytaniami czy osoby takie mogą domagać się jakiejkolwiek zapłaty od spadkobiercy dla którego spadkodawca przeznaczył cały spadek.

READ MORE

0