| adwokat rozwód łódź
148
archive,tag,tag-adwokat-rozwod-lodz,tag-148,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

adwokat rozwód łódź Tag

ROZWÓD Z WYŁĄCZNEJ WINY MAŁŻONKA – ABC PRAWA RODZINNEGO

Gdy oczekiwania obojga małżonków co do sposobu orzeczenia o winie są różne, decyzję podejmie sąd. Jeżeli za rozkład pożycia małżeńskiego odpowiada jedna strona druga musi to udowodnić. Jeżeli małżonek rażąco naruszał obowiązki małżeńskie lub rodzinne, a jego zachowanie było dalekie od przykładnego, pomimo upomnień i lojalnego partnerstwa ze strony współmałżonka ponosi on wyłączną winę rozkładu pożycia. Najczęściej wina zostaje udowodniona zeznaniami świadków, dołączonymi do akt zdjęciami, notatkami z interwencji Policji czy nagrań video.

Małżonek może zostać uznany za wyłącznie winnego jeśli np. nie wypełniał obowiązków wspólnego pożycia, nie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wychowaniu wspólnych dzieci, był nielojalny i niewierny, nie pracował z własnej woli i nie współdziałał dla dobra rodziny, nagannie postępował wobec dzieci i innych osób bliskich małżonkowi, prowadził niedojrzały emocjonalnie tryb życia, popadł w alkoholizm lub inne nałogi, wykazuje skłonność do hazardu i popadania w kłopoty finansowe. Występowanie wymienionych zawinionych przyczyn rozwodowych bądź innych okoliczności nie wskazuje jednoznacznie wyłącznej winy współmałżonka. Konieczne do uzyskania rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy współmałżonka jest udowodnienie, że druga strona nie ponosi winy za rozkład pożycia małżonków, wykazywała chęci pojednania i należycie wypełniała obowiązki małżeńskie i rodzinne. W innym przypadku sąd może też winę za rozkład pożycia przypisać obojgu i wówczas orzec rozwód z winy obu stron.

Sąd może też orzec o wyłącznej winie jednego współmałżonka, gdy zgodzi się on na taki wniosek. Zraniona strona żąda rozwodu, a strona nielojalna godzi się na orzeczenie swojej winy. Taki zgodny wniosek stron przyspiesza postępowanie sądowe, ale o konsekwencjach orzeczenia w przypływie emocji, często się zapomina. Może być to kosztowny błąd, albowiem w sytuacji uznania jednego z małżonków za winnego rozkładu pożycia inaczej będzie kształtował się obowiązek alimentacyjny byłych małżonków.

0

ALIMENTY W CZASIE TRWANIA MAŁŻEŃSTWA – ABC PRAWA RODZINNEGO

Każdy z małżonków podczas trwania małżeństwa ma obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny. Dotyczy to zapewnienia odpowiednich warunków tj. :

-mieszkanie,

-edukacja dzieci,

-wyżywienie,

-odzież

Obowiązek alimentacyjny dotyczy :

→ indywidualnych potrzeb drugiego z małżonków,

→ całej rodziny .

Od czego zależy zakres świadczeń alimentacyjnych ?

 usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, (dotyczy potrzeb bieżących, których zaspokojenie jest konieczne do do godziwej egzystencji ) np. środki higieny, odzież, środki finansowe na leki, leczenia w przypadku choroby ;

potrzeby kulturowe – wyjście do kina, teatru ;

w przypadku dzieci – podręczniki, dodatkowe lekcje, wycieczki szkolne, przybory szkolne

→ zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego →jak wskazuje Sąd Najwyższy → ”możliwości zarobkowe zobowiązanego nie mogą być zawsze utożsamiane z faktycznie osiąganymi zarobkami. W przypadkach uzasadnionych obejmują one także wysokość zarobków, które zobowiązany jest w stanie uzyskać, lecz nie osiąga ich z przyczyn nie zasługujących na usprawiedliwienie. Chodzi tu o przypadki, w których osoba zobowiązana nie wykonuje wyuczonego i dobrze wynagradzanego zawodu, pracuje w niepełnym wymiarze godzin, bądź też pracuje dorywczo. ”

0

DZIECI – PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW – JAK CZĘSTO?

Obowiązek alimentacyjny to świadczenie okresowe polegające na dostarczaniu środków utrzymania, a także wychowania dziecka. Kwota płatna tytułem alimentów, czy to zasądzonych, czy ustalona na mocy zawarcia ugody przez strony może być jednak w późniejszym czasie być zmieniona.

Na skutek zmiany określonych okoliczności alimenty mogą być zwiększone, zmniejszone lub całkowicie  zniesione. Wszystko uzależnione jest od  modyfikacji sytuacji, w czasie której zostały orzeczone alimenty. Zmiany te mogą dotyczyć wzrostu usprawiedliwionych potrzeb dziecka, pogorszenia sytuacji życiowej osoby, z którą małoletni zamieszkuje, a także zwiększenia możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Za usprawiedliwione potrzeby należy uznać materialne i niematerialne potrzeby, które warunkują godziwą egzystencję na dotychczasowym poziomie. Natomiast możliwości zarobkowe i majątkowe traktowane są nie tylko jako zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, ale także jako zarobki możliwe do osiągnięcia przy dołożeniu należytej staranności stosownie do sił umysłowych i fizycznych.

Ustawodawca nie wskazuje jednoznacznie jak często można podwyższać alimenty. Należy zatem przyjąć, iż każda znacząca zmiana powyższych okoliczności jest przesłanką do wniesienia pozwu o podwyższenie, obniżenie czy całkowite zniesienie alimentów.

0

Rozwód bez orzekania o winie – sprawdź zalety

Porozumienie w tej kwestii pozwala na szybsze i spokojniejsze postępowanie przed sądem okręgowym (pierwsza instancja dla sprawy rozwodowej). Jednocześnie chroni małoletnie dzieci przed sporami i kłótniami rodziców, którzy nie potrafią w sposób kompromisowy i bezkonfliktowy ułożyć swoich przyszłych relacji. Owszem, w życiu bywa tak, że jedna strona przyczyniła się swym zachowaniem do faktycznego rozpadu małżeństwa i trudno jest stronie niewinnej zająć stanowisko w sprawie bez emocji i żalu.

READ MORE

1

Rozwód z wyłącznej winy małżonka? Sprawdź jakie przesłanki przewidział polski ustawodawca

Gdy oczekiwania obojga małżonków co do sposobu orzeczenia o winie są różne, decyzję podejmie sąd. Jeżeli za rozkład pożycia małżeńskiego odpowiada jedna strona druga musi to udowodnić. Jeżeli małżonek rażąco naruszał obowiązki małżeńskie lub rodzinne, a jego zachowanie było dalekie od przykładnego, pomimo upomnień i lojalnego partnerstwa ze strony współmałżonka ponosi on wyłączną winę rozkładu pożycia. Najczęściej wina zostaje udowodniona zeznaniami świadków, dołączonymi do akt zdjęciami, notatkami z interwencji Policji czy nagrań video.

READ MORE

0

Kredyt łączy bardziej niż małżeństwo – czyli krótko o podziale majątku wspólnego

Do majątku wspólnego zaliczane są pobrane wynagrodzenia za pracę oraz inne dochody małżonków, uzyskane dochody z majątku wspólnego lub z majątków osobistych, środki zgromadzone na rachunkach bankowych otwartych lub pracowniczych funduszy emerytalnych oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne. Zaliczamy również do niego przedmioty zwykłego urządzenia domowego. Nie ma znaczenie, czy zostały nabyte z majątku wspólnego, czy osobistego małżonków. Zakaz podziału majątku wspólnego, który obowiązuje podczas trwania małżeństwa, jeśli małżonkowie nie postanowili inaczej (nie dokonali umownego rozdziału majątku tzw. intercyzą) przestaje obowiązywać z chwilą orzeczenia rozwodu, separacji, uprawomocnienia się wyroku unieważniającego małżeństwo. Ponadto okolicznością, po której można podzielić majątek wspólny jest śmierć lub ubezwłasnowolnienie małżonka, albo ogłoszona w stosunku do niego upadłość.
Podział majątku wspólnego jest możliwy po ustanowieniu rozdzielności majątkowej i może nastąpić na dwa sposoby: umownie i sądowo. Uregulowanie sytuacji majątkowej po rozwodzie w umowie jest możliwe, jeżeli małżonkowie zawczasu (przed ślubem postanowienia o rozdziale majątku zamieścili w intercyzie)określili warunki podziału majątku lub w chwili podjęcia decyzji o rozwodzie (lub zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności) są w stanie wypracować jedno stanowisko w kwestii majątkowej. Umowne rozwiązanie kwestii finansowej jest dużo tańsze dla stron. Wniosek zawierający ugodę w sprawie majątku wspólnego (wskazania sposobu rozdziału majątku zaakceptowane przez obie strony) podlega opłacie sądowej w wysokości 300 zł. Podczas, gdy wniosek w tej samej sprawie, ale zawierający roszczenia jednej strony, których strona przeciwna nie przyznała kosztuje stronę 1000 zł (opłata sądowa, stała). Między stronami zawiązuje się spór, który sąd na podstawie zbadania okoliczności sprawy i zebranych dowodów rozstrzygnie w orzeczeniu. We wniosku można się domagać: podziału majątku na dwie równe części, podziału majątku na części nierówne, ustalenia, jakie wydatki i nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie – podlegają ona bowiem zwrotowi. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość, należy określić miejsce jej położenia, powierzchnię, zabudowania oraz przeznaczenie (np. grunt przeznaczony na cele rolnicze), a także podać dane geodezyjne z ewidencji gruntów. Należy tez przedstawić dokumenty stwierdzające, że dana nieruchomość jest własnością byłych małżonków (w szczególności dołączyć wypisy z ksiąg wieczystych itp.). We wniosku należy również określić wartość majątku, który podlegać będzie podziałowi. Sąd może jednak nie zgodzić się z taką wyceną. Sąd może zwracać się o udzielenie informacji do innych organów, instytucji a nawet banków. Przyjmuje się, że udziały w majątku wspólnym są równe. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby sąd ustalił nierówne udziały w majątku biorąc pod uwagę stopień przyczynienia się do powstania majątku. Sąd dokonując oceny bierze również pod uwagę wkład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci oraz we wspólnym gospodarstwie domowym. Wartość tej pracy jest traktowana na równi z wartością pracy zarobkowej. We wniosku nie bierze się pod uwagę przedmiotów, które już nie istnieją, chyba że zostały bezprawnie zbyte lub roztrwonione przez jednego z małżonków. Właściwym sądem do złożenia wniosku o podział majątku wspólnego jest sąd rejonowy właściwym ze względu na miejsce położenia majątku. We wniosku należy podać przedmioty i prawa podlegające podziałowi (np. spis rzeczy ruchomych należących do małżonków). W przypadku, gdy toczy się pomiędzy małżonkami postępowanie rozwodowe mogą oni złożyć wniosek o ustalenie rozdziału majątku wspólnego, ale do sądu okręgowego – właściwego rzeczowo w kwestii rozwodu. Jeżeli postępowanie majątkowe nie przedłuży zbytnio postępowania właściwego (w sprawie rozwodu) sąd dokona rozdziału i w wyroku rozwodowym zamieści postanowienia regulujące kwestie majątkowe między byłymi małżonkami.
Problemowe są kwestie, w których majątek małżonków jest obciążony kredytem lub w przypadku nieruchomości – hipoteką. W sytuacji przyznania nieruchomości jednej ze stron sporu kredyt nie przestaje obciążać drugiej strony. Zgodnie z przepisami sąd dzieli jedynie aktywa i nie dokonuje podziału pasywów (czyli długów) stron. Taka sytuacja jest mało komfortowa dla małżonka bez nieruchomości a nadal obciążonego kredytem. Jeżeli małżonek, który otrzymał nieruchomość spłaca kredyt (tak jak obiecał) wszystko jest w porządku. Często zdarza się jednak, że ex-małżonek nie spłaca kredytu, i pomimo, że druga strona nie jest właścicielem lokalu/mieszkania pozostaje formalnym dłużnikiem banku. Co prawda małżeństwo zostało rozwiązane, zniesiono wspólnotę majątkowo i uregulowano kwestie majątkowe w wyroku lub umownie, ale jedno pozostało niezmienne – ex-małżonek pozostanie stroną umowy kredytowej zawartej z bankiem do chwili spłaty całego zadłużenia. Co gorsza przy zaprzestaniu spłacania kolejnych rat kredytowych bank może uzyskać tytuł wykonawczy i egzekwować dług przed komornikiem od małżonka, który nie jest już właścicielem. Tak poszkodowany może wystąpić do sądu w odrębnym postępowaniu i domagać się zwrotu wpłaconych pieniędzy na zasadzie roszczenia regresowego (aby jednak było ono możliwe należy spłacić zadłużenie ex-małżonka). Jeśli dochody jednego z małżonków są duże bank może zgodzić się na przejęcie przez tego małżonka całego kredytu. Przejęcie długu musi zostać potwierdzone w umowie między małżonkami, na podstawie której jeden z małżonków otrzymuje całą nieruchomość oraz tym samym cały kredyt do spłaty.

0