Blogi

CZY MOGĘ ŻĄDAĆ ALIMENTÓW OD MĘŻA PO ROZWODZIE?
To zależy !!! Jeżeli nie zostałaś uznana za wyłącznie winną rozpadu związku, możesz żądać alimentów pod warunkiem, że
JUBILEUSZ Z OKAZJI 70-TYCH URODZIN PROFESORÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
W dniu 7 czerwca 2024 r. w pałacu Biedermanna odbył się Jubileusz z okazji 70-tych Urodzin Profesorów Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Jana Pawła Tarno i Wojciecha Chróścielewskiego
Rozwód - kolejny Sukces !!!
Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie dla Naszej Klientki w sprawie rozwodowej!!!
3 Mity o rozwodzie
„zdrada nie zawsze przyczyną” Bardzo często spotyka się stwierdzenie, że zdrada małżonka była jedynym powodem rozpadu małżeństwa. Niestety bywa tak, że zdrada jest jedynie skutkiem
Jak pozbawić zachowku?
Istnieje błędne przekonanie, że pominięcie w testamencie spadkobiercy ustawowego powoduje automatycznie jego wydziedziczenie. Tak nie jest! Wydziedziczenie jest zarówno oddzielną instytucją prawną. Wymaga oddzielnego oświadczenia w testamencie.
ROZWÓD – CZY ADWOKAT SPECJALISTA W SPRAWACH O ROZWÓD MOŻE POMÓC I ZMNIEJSZYĆ STRES?
Podjęcie decyzji o rozwodzie poprzez wniesienie pozwu związane jest z ogromnym stresem. Stworzona przez psychiatrów skala stresu spośród wszystkich traumatycznych zdarzeń na drugim miejscu umiejscawia właśnie rozwód
“ALIMENTY” W TRAKCIE ROZWODU – ABC PRAWA RODZINNEGO
Czy można żądać pieniędzy od męża lub żony w trakcie rozwodu? – TAK Czy warto? TAK. Sprawy o rozwód, separację trwają czasem latami. Czy czekać? NIE. I jeszcze raz NIE.
PRZEMOC DOMOWA – jesteś ofiarą?
Zgodnie z art. 207 § 1 kodeksu karnego -Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Co musi zrobić spadkobierca po śmierci spadkodawcy?
W przeciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku lub od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do dziedziczenia każdy powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu ...
ROZWÓD Z WYŁĄCZNEJ WINY
Małżonek może zostać uznany za wyłącznie winnego jeśli np. nie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wychowaniu wspólnych dzieci, nie pracował z własnej woli i nie współdziałał dla dobra rodziny
PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW NA DZIECI – KIEDY?
Coraz większe potrzeby dorastającego dziecka, utrata pracy lub poprawienie sytuacji ekonomicznej zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego są okolicznościami, które uzasadniają wniesienie pozwu o podwyższenie alimentów. Pozew należy złożyć w wydziale rodzinnym (lub rodzinnym i nieletnich) sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania powoda (dziecko) lub pozwanego (rodzic, który ma zasą
ROZWÓD Z WINY - CZY TO ŁATWA SPRAWA?
Każdy człowiek za zdradę uznaje inne zachowanie, i tak np.: – kontakt z osobą poznaną w internecie i nigdy niewidzianą w świecie realnym może zostać porównany do spędzenia z kimś nocy, – oglądanie filmów pornograficznych, – spotykanie się z osobą, która nam się podoba,
SKAZANIE PRAWOMOCNYM WYROKIEM A PRAWO DO EMERYTURY POLICYJNEJ – CZ. 3
Prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, ...
JAKIE ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄ BYŁYM POLICJANTOM I JAKA JEST PODSTAWA? CZ. 2
W ramach zaopatrzenia emerytalnego, na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej
EMERYTURA I RENTA POLICYJNA - SŁUŻB MUNDUROWYCH CZ. I
Emerytem policyjnym jest funkcjonariusz zwolniony ze służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarb
Renta rodzinna dla wdowy (wdowca) / rozwiedzionego małżonka / rodziców
Wdowa (wdowiec) ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po...
ZA JAKI OKRES NALEŻY ZWRÓCIĆ NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA Z ZUS?
Osoba, która nienależnie pobrała świadczenia jest zobowiązana do ich zwrotu, wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż:...
ZUS OBNIŻYŁ CI PODSTAWĘ WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE?
Co dalej? Odpowiedzi znajdziesz poniżej. ZUS może wydać decyzję, w której ustali podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, oczywiście w większości przypadków będzie to stawka niższa aniżeli ta deklarowana
DECYZJA O ZWROCIE NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ Z ZUS – CO DALEJ?
Jeżeli pobierasz świadczenia z ubezpieczeń społecznych (np. renta rodzinna) ZUS może wydać decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W takiej decyzji ZUS wskazuje okres (okresy), za który doszło do wypłaty nienależnie pobranych świadczeń
ROZWÓD - CO MUSI BYĆ W WYROKU
Na naszym blogu pojawił się krótki filmik z odpowiedzią na to pytanie
KARA NAGANY LUB KARA PIENIĘŻNA
Jeżeli uważasz, że zastosowanie wobec Ciebie przez pracodawcę kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, możesz w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia Cię o ukaraniu wnieść sprzeciw. Sprzeciw wnosi się na piśmie do pracodawcy.
WYDZIEDZICZENIE – JAK TO ZROBIĆ?
Pozbawienie prawa do zachowku zostało nazwane przez ustawodawcę pojęciem wydziedziczenia. Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku.
ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE – CZY WARTO?
Decyzja o rozwodzie nie powinna być pochopna i podyktowana skrajnymi emocjami. Warto, by rzeczywiście stanowiła jedyne rozwiązanie dla waszego związku. Jeżeli zastanawiasz się nad swoim małżeństwem i jesteś pewna, że nas...
WYŁĄCZNA WINA MAŁŻONKA
Wyłącznie winnym może zostać uznany przez sąd małżonek jeśli np. nie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wychowaniu wspólnych dzieci, nie pracował z własnej woli i nie współdziałał dla dobra rodziny, nagannie p...
OPIEKA NAPRZEMIENNA NAD DZIECKIEM – NA CZYM POLEGA?
Opieka naprzemienna jest instytucją prawną nieuregulowaną bezpośrednio w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, czy innej ustawie szczegółowej. Pamiętajmy, że rozkład pożycia małżeńskiego lub życie w rozłączeniu rodziców nie musi oznaczać dla dziecka utraty kontaktu lub istotnego ograniczenia kontaktu z jednym z rodziców. Znowelizowane przepisy mają na celu umożliwienie pełniejszego korzystania dziecku
MEDIACJA W SPRAWIE O ROZWÓD CZ. II
Jakich tematów dotyczy mediacja? – Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników. – Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe...
MEDIACJA W SPRAWIE O ROZWÓD CZ. I
Co to jest Mediacja? -Mediacja jest metodą ugodowego rozwiązania konfliktu, która ma na celu ratowanie małżeństwa lub ustalić sposób zakończenia konfliktu ( zasady rozstania). Co Strony podejmując mediację mogą ustalić? -Strony podejmując mediację mogą ustalić w jaki sposób chcą się rozstać (z orzekaniem czy bez orzekania o winie), mogą ustalić m.in. sposób...
DYSCYPLINARKA (ZWOLNIENIE DYSCYPLINARNE) CZY TO NA PEWNO WILCZY BILET?
Co to jest? To sytuacja, w której pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem bez wcześniejszego wypowiedzenia. Czy konsekwencje są poważne? – TAK. Informacja o niej już zawsze będzie zapisana w Twojej historii zatrudnienia.
JAK USTALIĆ SYTUACJĘ MĄJĄTKOWĄ ZOBOWIĄZANEGO (RODZICA) DO ALIMENTÓW NA DZIECKO?
Czy jest to w ogóle potrzebne? TAK. Wysokość alimentów zależy od uzasadnionych potrzeb uprawnionego (dziecka) i możliwości zarobkowych zobowiązanego (rodzica). Czy należy ją podać już w pozwie? TAK. Im wcześniej podamy te okoliczności, tym większa szansa zasądzenia wyższych alimentów.
WNIOSEK O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY OD MĘŻA LUB ŻONY. CO TO?
Czy mogę żądać pieniędzy od mojego męża lub żony? TAK Czy warto? TAK.Obecnie sprawy o rozwód, separację trwają czasem latami. Czy czekać? NIE. I jeszcze raz NIE. Kiedy wygasa? Z chwilą orzeczenia rozwodu lub separacji.
ROZWÓD Z WINY MAŁŻONKA – KIEDY?
Małżonek może zostać uznany za wyłącznie winnego jeśli np. nie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wychowaniu wspólnych dzieci, nie pracował z własnej woli i nie współdziałał dla dobra rodziny, nagannie postępował wobec dzieci i innych osób ...
PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW NA DZIECI – KIEDY?
Obowiązek alimentacyjny to świadczenie okresowe polegające na dostarczaniu środków utrzymania, a także wychowania dziecka. Kwota płatna tytułem alimentów, czy to zasądzonych, czy ustalona na mocy zawarcia ugody przez strony może być jednak w późniejszym czasie być zmieniona.
Czy warto mieć adwokata w sprawie rozwodowej?
Wielokrotnie małżonkowie, którzy podejmując decyzję o rozwodzie uważają, że pomoc adwokata jest im niepotrzebna. Jednakże bardzo często okazuje się, że w sprawie rozwodowej wsparcie profesjonalnego pełnomocnika – adwokata może im bardzo pomóc.
Bezpodstawne wzbogacenie
Zgodnie z art. 405 kodeksu cywilnego ” Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.”
ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI – kiedy, i jak?
Współwłasność zgodnie z art. 195 kc polega na własności tej samej rzeczy mogącej przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Powstaje na skutek: zasiedzenia, spadkobrania, czynności prawnych, orzeczenia sądowego, połączenia, przemieszania lub przetworzenia. Jedną z najbardziej popularnych form istnienia współwłasności jest współwłasność wynikająca ze wspólności majątkowej między małżonkami.
Część druga – EKSMISJA – kto i w jaki sposób może złożyć pozew o eksmisję?
Powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i eksmisję z niego może wytoczyć właściciel budynku, inny lokator, właściciel innego lokalu w tym budynku. Natomiast nakazania przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu może domagać się drugi współlokator (np. drugi rozwiedziony małżonek), gdy tamten swoim rażącym naga
EKSMISJA – czym jest i komu grozi?
Eksmisja to usunięcie osoby z zajmowanego lokalu lub nieruchomości. Pod tym pojęciem należy rozumieć wszelkie czynności, zarówno te faktyczne jak i prawne, zmierzające do opróżnienia lokalu lub nieruchomości z osób i rzeczy oraz wydanie go uprawnionej osobie.
Ubezwłasnowolnienie – czemu służy ta instytucja, komu może pomóc?
Ubezwłasnowolnienie jest wyrazem troski, pomocy i opieki wobec osób, które nie potrafią same się o siebie zatroszczyć, pomóc sobie i zaopiekować sobą.
ZACHOWEK JAK POZBAWIĆ KOGOŚ PRAWA DO NIEGO? ABC PRAWA SPADKOWEGO
Pozbawienie prawa do zachowku zostało nazwane przez ustawodawcę pojęciem wydziedziczenia.Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku.
STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU – ZMIANY -ABC prawa spadkowego
Zgodnie z art. 1025 § 1 k.c. Sąd stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny. Złożenie takiego wniosku, celem zainicjowania postępowania, wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej od wniosku. Dotychczas opłata jaką wnioskodawca wnosił wynosiła 50 złotych.
DZIEDZICZENIE USTAWOWE
Przepisy prawa cywilnego przewidują dwie podstawowe formy dziedziczenia: ustawową i testamentową. Zgodnie z Kodeksem cywilnym powołanie do spadku wynika bowiem z ustawy, albo z testamentu. Do dziedziczenia ustawowego dochodzi w kilku przypadkach. Na przykład jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu lub spisał taki, w którym powołał spadkobiercę do ułamkowej części majątku, na przykład do jego p
Zachowek – ABC prawa spadkowego
Zachowek jest formą ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców powołanych do dziedziczenia, o zapłatę określonej sumy pieniężnej.
PRZEMOC DOMOWA (ZNĘCANIE) – CO ZA TO GROZI?
Zgodnie z art. 207 § 1 kodeksu karnego -Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW ZA JAZDĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU – CZY JEST W OGÓLE MOŻLIWE?
Szansą na skrócenie jest blokada alkoholowa. Dlaczego w ogóle istnieje taka możliwość? Instalacja blokad alkoholowych, jak wykazały badania jest znacznie skuteczniejszym środkiem zmniejszającym ryzyko powrotu do przestępstwa w porównaniu do czasowego odebrania prawa jazdy. Dotyczy to zarówno osób, które zostały ukarane za jazdę po spożyciu alkoholu po raz pierwszy, jak i kolejny. Jednak blokady o
Jak pozostać dłużej na wolności? Może, odroczenie wykonania kary?
Jedną z najsurowszych kar w polskim systemie prawnym jest kara pozbawienia wolności. Należy jednak pamiętać, iż orzeczenie tej kary nie zawsze wiąże się z natychmiastowym jej wykonaniem. Polski ustawodawca przewiduje możliwość odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, czyli przesunięcia w czasie jej odbywania.
Konfrontacja – jako szczególny rodzaj przesłuchania w procesie karnym
Konfrontacja jest szczególnym rodzajem przesłuchania, podczas którego organ procesowy poprzez jednoczesne przesłuchanie dwóch źródeł dowodowych dąży do wyjaśnienia istotnych rozbieżności w środkach dowodowych z nich płynących, a dotyczących tej samej okoliczności.
Kto może ustanowić obrońcę dla podejrzanego lub oskarżonego?
Podstawowym uprawnieniem osoby podejrzanej/oskarżonej jest swobodne ustanowienie obrońcy. Może ona udzielić upoważnienia do obrony pisemnie – bądź też w formie oświadczenia złożonego do protokółu podczas dowolnej czynności procesowej, takiej jak choćby przesłuchanie.
ŚWIADECTWO PRACY – co zrobić, gdy pracodawca nie chce wydać?
Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie Pracy, pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, po ustaniu zatrudnienia, bez względu na sposób zakończenia współpracy, ma prawo otrzymać świadectwo pracy. Wydanie tego dokumentu winno nastąpić niezwłocznie, jeżeli strony nie zamierzają zawrzeć kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania bądź wygaśnięcia dotychczasowego stosunku pracy.
GDY PRACODAWCA JEST „MOBBINGOWANY”
W polskim prawodawstwie brak jest przepisów regulujących wprost, kwestie mobbingu skierowanego przeciwko pracodawcy. Czy w ogóle taka sytuacja jest możliwa? W jaki sposób może się to przejawiać? Naruszanie wizerunku pracodawcy przez ignorowanie przełożonego podczas rozmów, spiskowanie, wyśmiewanie bądź szerzenie plotek wśród pracowników będzie wypełniało definicję tzw. „staffingu”, czyli mobbingu
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – czy się opłaca?
Porozumienie z pracodawcą jako przejrzysty i bezkonfliktowy sposób rozwiązania umowy o pracę ma kilka zalet. Przede wszystkim w ten sposób można rozwiązać umowę o pracę w każdym czasie. Strony dotychczasowej umowy mogą swobodnie określić sposób i warunki dotyczące rozwiązania umowy o pracę. W porozumieniu można wydłużyć lub skrócić okres wypowiedzenia, w ten sposób, że strony określą termin rozwią
Wypowiedzenie zmieniające – czyli sposób na zmianę warunków pracy lub płacy pracowników
Wypowiedzenie zmieniające, nazywane w kodeksie „wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy” powoduje zmianę treści stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia.
Roszczenia pracownika, którego stosunek pracy został zakończony z naruszeniem przepisów KP
Pracownikowi, którego stosunek pracy został rozwiązany z naruszeniem przepisów Kodeksu Pracy, przysługuje roszczenie o : -przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach → ma prawo domagać się zatrudnienia na tym samym stanowisku pracy, jakie zajmował uprzednio, nie...
 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.In. W celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeśli nie wyrażają państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie strony.

Akceptuję
jQuery(document).scroll(function(){ var y = jQuery(this).scrollTop(); if(y > 180){ jQuery('.top-bar').addClass('top-bar-white'); }else{ jQuery('.top-bar').removeClass('top-bar-white'); } }); function openNav() { document.getElementById("myNav").style.width = "100%"; } function closeNav() { document.getElementById("myNav").style.width = "0%"; }