Blogi

WYŁĄCZNA WINA MAŁŻONKA – ABC PRAWA RODZINNEGO
Wyłącznie winnym może zostać uznany przez sąd małżonek jeśli np. nie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wychowaniu wspólnych dzieci, nie pracował z własnej woli i nie współdziałał dla dobra rodziny, nagannie p...
OPIEKA NAPRZEMIENNA NAD DZIECKIEM – NA CZYM POLEGA? – ABC PRAWA RODZINNEGO
Opieka naprzemienna jest instytucją prawną nieuregulowaną bezpośrednio w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, czy innej ustawie szczegółowej. Pamiętajmy, że rozkład pożycia małżeńskiego lub życie w rozłączeniu rodziców nie musi oznaczać dla dziecka utraty kontaktu lub istotnego ograniczenia kontaktu z jednym z rodziców. Znowelizowane przepisy mają na celu umożliwienie pełniejszego korzystania dziecku
MEDIACJA W SPRAWIE O ROZWÓD CZ. II – ABC PRAWA RODZINNEGO
Jakich tematów dotyczy mediacja? – Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników. – Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe...
MEDIACJA W SPRAWIE O ROZWÓD CZ. I – ABC PRAWA RODZINNEGO
Co to jest Mediacja? -Mediacja jest metodą ugodowego rozwiązania konfliktu, która ma na celu ratowanie małżeństwa lub ustalić sposób zakończenia konfliktu ( zasady rozstania).Co Strony podejmując mediację mogą ustalić? -Strony podejmując mediację mogą ustalić w jaki sposób chcą się rozstać (z orzekaniem czy bez orzekania o winie), mogą ustalić m.in. sposób...
DYSCYPLINARKA (ZWOLNIENIE DYSCYPLINARNE) — (ZWOLNIENIE Z PRACY W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM). CZY TO NA PEWNO WILCZY BILET? ABC PRAWA PRACY
Co to jest? To sytuacja, w której pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem bez wcześniejszego wypowiedzenia.Czy konsekwencje są poważne? – TAK. Informacja o niej już zawsze będzie zapisana w Twojej historii zatrudnienia.
JAK USTALIĆ SYTUACJĘ MĄJĄTKOWĄ ZOBOWIĄZANEGO (RODZICA) DO ALIMENTÓW NA DZIECKO? ABC PRAWA RODZINNEGO
Czy jest to w ogóle potrzebne? TAK. Wysokość alimentów zależy od uzasadnionych potrzeb uprawnionego (dziecka) i możliwości zarobkowych zobowiązanego (rodzica).Czy należy ją podać już w pozwie? TAK. Im wcześniej podamy te okoliczności, tym większa szansa zasądzenia wyższych alimentów.
WNIOSEK O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY OD MĘŻA LUB ŻONY. CO TO? ABC PRAWA RODZINNEGO
Czy mogę żądać pieniędzy od mojego męża lub żony? TAKCzy warto? TAK.Obecnie sprawy o rozwód, separację trwają czasem latami.Czy czekać? NIE. I jeszcze raz NIE.Kiedy wygasa? Z chwilą orzeczenia rozwodu lub separacji.
ROZWÓD Z WINY MAŁŻONKA – KIEDY?
Małżonek może zostać uznany za wyłącznie winnego jeśli np. nie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wychowaniu wspólnych dzieci, nie pracował z własnej woli i nie współdziałał dla dobra rodziny, nagannie postępował wobec dzieci i innych osób ...
PRZEMOC DOMOWA – co za to grozi?
Zgodnie z art. 207 § 1 kodeksu karnego -Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW NA DZIECI – KIEDY?
Obowiązek alimentacyjny to świadczenie okresowe polegające na dostarczaniu środków utrzymania, a także wychowania dziecka. Kwota płatna tytułem alimentów, czy to zasądzonych, czy ustalona na mocy zawarcia ugody przez strony może być jednak w późniejszym czasie być zmieniona.
Czy warto mieć adwokata w sprawie rozwodowej?
Wielokrotnie małżonkowie, którzy podejmując decyzję o rozwodzie uważają, że pomoc adwokata jest im niepotrzebna. Jednakże bardzo często okazuje się, że w sprawie rozwodowej wsparcie profesjonalnego pełnomocnika – adwokata może im bardzo pomóc.
Bezpodstawne wzbogacenie
Zgodnie z art. 405 kodeksu cywilnego ” Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.”
ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI – kiedy, i jak?
Współwłasność zgodnie z art. 195 kc polega na własności tej samej rzeczy mogącej przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Powstaje na skutek: zasiedzenia, spadkobrania, czynności prawnych, orzeczenia sądowego, połączenia, przemieszania lub przetworzenia. Jedną z najbardziej popularnych form istnienia współwłasności jest współwłasność wynikająca ze wspólności majątkowej między małżonkami.
Część druga – EKSMISJA – kto i w jaki sposób może złożyć pozew o eksmisję?
Powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i eksmisję z niego może wytoczyć właściciel budynku, inny lokator, właściciel innego lokalu w tym budynku. Natomiast nakazania przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu może domagać się drugi współlokator (np. drugi rozwiedziony małżonek), gdy tamten swoim rażącym naga
EKSMISJA – czym jest i komu grozi?
Eksmisja to usunięcie osoby z zajmowanego lokalu lub nieruchomości. Pod tym pojęciem należy rozumieć wszelkie czynności, zarówno te faktyczne jak i prawne, zmierzające do opróżnienia lokalu lub nieruchomości z osób i rzeczy oraz wydanie go uprawnionej osobie.
Ubezwłasnowolnienie – czemu służy ta instytucja, komu może pomóc?
Ubezwłasnowolnienie jest wyrazem troski, pomocy i opieki wobec osób, które nie potrafią same się o siebie zatroszczyć, pomóc sobie i zaopiekować sobą.
ZACHOWEK JAK POZBAWIĆ KOGOŚ PRAWA DO NIEGO? ABC PRAWA SPADKOWEGO
Pozbawienie prawa do zachowku zostało nazwane przez ustawodawcę pojęciem wydziedziczenia.Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku.
STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU – ZMIANY -ABC prawa spadkowego
Zgodnie z art. 1025 § 1 k.c. Sąd stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny. Złożenie takiego wniosku, celem zainicjowania postępowania, wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej od wniosku. Dotychczas opłata jaką wnioskodawca wnosił wynosiła 50 złotych.
DZIEDZICZENIE USTAWOWE – ABC prawa spadkowego
Przepisy prawa cywilnego przewidują dwie podstawowe formy dziedziczenia: ustawową i testamentową. Zgodnie z Kodeksem cywilnym powołanie do spadku wynika bowiem z ustawy, albo z testamentu. Do dziedziczenia ustawowego dochodzi w kilku przypadkach. Na przykład jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu lub spisał taki, w którym powołał spadkobiercę do ułamkowej części majątku, na przykład do jego p
Zachowek – ABC prawa spadkowego
Zachowek jest formą ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców powołanych do dziedziczenia, o zapłatę określonej sumy pieniężnej.
PRZEMOC DOMOWA (ZNĘCANIE) – CO ZA TO GROZI?
Zgodnie z art. 207 § 1 kodeksu karnego -Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW ZA JAZDĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU – CZY JEST W OGÓLE MOŻLIWE?
Szansą na skrócenie jest blokada alkoholowa. Dlaczego w ogóle istnieje taka możliwość? Instalacja blokad alkoholowych, jak wykazały badania jest znacznie skuteczniejszym środkiem zmniejszającym ryzyko powrotu do przestępstwa w porównaniu do czasowego odebrania prawa jazdy. Dotyczy to zarówno osób, które zostały ukarane za jazdę po spożyciu alkoholu po raz pierwszy, jak i kolejny. Jednak blokady o
Jak pozostać dłużej na wolności? Może, odroczenie wykonania kary?
Jedną z najsurowszych kar w polskim systemie prawnym jest kara pozbawienia wolności. Należy jednak pamiętać, iż orzeczenie tej kary nie zawsze wiąże się z natychmiastowym jej wykonaniem. Polski ustawodawca przewiduje możliwość odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, czyli przesunięcia w czasie jej odbywania.
Konfrontacja – jako szczególny rodzaj przesłuchania w procesie karnym
Konfrontacja jest szczególnym rodzajem przesłuchania, podczas którego organ procesowy poprzez jednoczesne przesłuchanie dwóch źródeł dowodowych dąży do wyjaśnienia istotnych rozbieżności w środkach dowodowych z nich płynących, a dotyczących tej samej okoliczności.
Kto może ustanowić obrońcę dla podejrzanego lub oskarżonego?
Podstawowym uprawnieniem osoby podejrzanej/oskarżonej jest swobodne ustanowienie obrońcy. Może ona udzielić upoważnienia do obrony pisemnie – bądź też w formie oświadczenia złożonego do protokółu podczas dowolnej czynności procesowej, takiej jak choćby przesłuchanie.
ŚWIADECTWO PRACY – co zrobić, gdy pracodawca nie chce wydać?
Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie Pracy, pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, po ustaniu zatrudnienia, bez względu na sposób zakończenia współpracy, ma prawo otrzymać świadectwo pracy. Wydanie tego dokumentu winno nastąpić niezwłocznie, jeżeli strony nie zamierzają zawrzeć kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania bądź wygaśnięcia dotychczasowego stosunku pracy.
GDY PRACODAWCA JEST „MOBBINGOWANY”
W polskim prawodawstwie brak jest przepisów regulujących wprost, kwestie mobbingu skierowanego przeciwko pracodawcy. Czy w ogóle taka sytuacja jest możliwa? W jaki sposób może się to przejawiać? Naruszanie wizerunku pracodawcy przez ignorowanie przełożonego podczas rozmów, spiskowanie, wyśmiewanie bądź szerzenie plotek wśród pracowników będzie wypełniało definicję tzw. „staffingu”, czyli mobbingu
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – czy się opłaca?
Porozumienie z pracodawcą jako przejrzysty i bezkonfliktowy sposób rozwiązania umowy o pracę ma kilka zalet. Przede wszystkim w ten sposób można rozwiązać umowę o pracę w każdym czasie. Strony dotychczasowej umowy mogą swobodnie określić sposób i warunki dotyczące rozwiązania umowy o pracę. W porozumieniu można wydłużyć lub skrócić okres wypowiedzenia, w ten sposób, że strony określą termin rozwią
Wypowiedzenie zmieniające – czyli sposób na zmianę warunków pracy lub płacy pracowników
Wypowiedzenie zmieniające, nazywane w kodeksie „wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy” powoduje zmianę treści stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia.
Roszczenia pracownika, którego stosunek pracy został zakończony z naruszeniem przepisów KP
Pracownikowi, którego stosunek pracy został rozwiązany z naruszeniem przepisów Kodeksu Pracy, przysługuje roszczenie o : -przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach → ma prawo domagać się zatrudnienia na tym samym stanowisku pracy, jakie zajmował uprzednio, nie...
ALIMENTY NA DZIECKO SĄ ZBYT NISKIE? – ABC PRAWA RODZINNEGO
Coraz większe potrzeby dorastającego dziecka, utrata pracy lub poprawienie sytuacji ekonomicznej zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego są okolicznościami, które uzasadniają wniesienie pozwu o podwyższenie alimentów. Pozew należy złożyć w wydziale rodzinnym (lub rodzinnym i nieletnich) sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania powoda (dziecko) lub pozwanego (rodzic, który ma zasą

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.In. W celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeśli nie wyrażają państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie strony.

Akceptuję